approved

Forfatterveiledning

Fysioterapeuten har som mål å stimulere fysioterapeuter til å skrive, og gjennom dette bidra til kunnskapsformidling, faglig engasjement og debatt. Faglige manuskripter kan omhandle tema fra alle helsefagene, fortrinnsvis med relevans for fysioterapifaget eller av allmenn interesse for fysioterapeuter. Artiklene kan ha opphav både fra praksis- og forskningsfeltet.

Fysioterapeuten publiserer manuskripter på norsk, engelsk, svensk og dansk. Vi er indeksert internasjonalt i databasene NORARTAMED og PEDro, og nordisk i SveMed+. Alle våre fag- og vitenskapelige artikler er gratis tilgjengelig for alle og søkbare via generelle søkebaser som Google og Kvasir. 

Fysioterapeuten er et Open Access nivå 1-tidsskrift med ekstern fagfellevurdering, og gir dermed publikasjonspoeng for følgende sjangre: Vitenskapelige originalartikler (kvantitativt og kvalitativt design), oversiktsartikler samt fagartikler. Vi tar også inn fagkronikker, fagessays og kasusrapporter. Disse vurderes redaksjonelt (fortrinnsvis av fagredaktør), og gir dermed ikke publikasjonspoeng.

Artikler som godkjennes for publisering i Fysioterapeuten vil bli publisert i vår papirutgave og/ eller som nettpublikasjon. Fagredaktør forbeholder seg retten til å avgjøre tidspunkt for publisering samt publikasjonskanal (nett/papir).

Artikler som publiseres i Fysioterapeuten skal ikke ha vært publisert i andre tidsskrift tidligere, hverken nasjonale eller internasjonale. Dersom artikler publisert i Fysioterapeuten ønskes dobbeltpublisert i andre tidsskrift/ medium, må søknad sendes fagredaktor@fysio.no. Husk at all medisinsk og helsefaglig forskning og prosjektvirksomhet skal forhåndsgodkjennes av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Vår forfatterveiledning er under kontinuerlig utarbeidelse, og oppdateres jevnlig.

Generell info:

Vitenskapelige artikler (refereebedømmes): 

Andre artikkelsjangre (refereebedømmes ikke):