ParkinsonNet blir nasjonal

Nå skal alle helseregionene ta i bruk ParkinsonNet, hvor fysioterapeuter kurses i og får tverrfaglig nettverk om Parkinsons sykdom.

Publisert

Fysioterapeuten skrev i fjor om pilotprosjektet ParkinsonNet. Fysioterapeuter i Oslo og Rogaland meldte da om positive erfaringer med prosjektet. Nå har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt at nettverket skal rulles ut nasjonalt fra 1. januar 2020.

ParkinsonNet er et faglig nettverk utviklet blant annet for å heve kompetansen om Parkinsons sykdom, øke det tverrfaglige samarbeidet mellom helsepersonell og øke samhandlingen mellom helsenivåene. Foreløpig er fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere med i nettverket.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 er det satt av sju millioner kroner til ordningen. Ansvaret for drift og utvidelse av ParkinsonNet blir overført til de regionale helseforetakene, og en planleggingsgruppe er dannet.

Samhandlet mer

Da Fysioterapeuten intervjuet de involverte i fjor, sa prosjektleder for ParkinsonNet i Helsedirektoratet at kompetansen økte og det var tegn til bedre samhandling internt i kommuner og mellom helsenivåene.

ParkinsonNet ble vurdert som nyttig av både deltakere og brukere. Koordineringsgruppa anmerket den gangen at det enkelte steder kan se ut som brukerne først får tilbud om hjelp når behovet har blitt relativt stort. Et av målene var at nevrologer enkelt skulle kunne finne fysioterapeuter som er del av ParkinsonNet, slik at de kan henvise raskere og mer presist.

Kan bli en god modell

I en kommentar til at ParkinsonNet blir en nasjonal satsning, sier Helsedirektoratet at de mener at dette har potensial til å bli en god modell for oppfølgingen av personer med Parkinson.

-Kartlegginger og evalueringer fra piloteringen av modellen har vist at kompetansen hos fagpersoner styrkes, og at tilfredsheten hos pasientene øker. ParkinsonNet kan bli et godt rammeverk for tverrfaglig arbeid, systematisk brukermedvirkning og kunnskapsbasert praksis, sier seniorrådgiver Thomas Rannstad Haugen i Helsedirektoratet, som har vært leder for pilotprosjektet.

En nasjonal utvidelse vil kreve langsiktig arbeid, lokale tilpasninger og evnen til å endre på de måtene det arbeides på i dag, understreker han.