Tidlig innsats kan gi livslang gevinst

Innenfor helsevesenet snakker vi om de kritiske overgangene hver gang en pasient for eksempel flyttes fra spesialisthelsetjeneste til primærhelsetjenesten, eller mellom to av avdelinger på sykehuset. Hva med den kritiske overgangen mellom ungdomskolen og videregående skole? 

Publisert Sist oppdatert

Ungdomstiden er en sårbar tid. I overgangen mellom ungdomsskolen og videregående skole faller mange fra deltakelse i organisert trening i idrettslagene. Mange av dem som ikke velger idrettslinjer slutter å konkurrere, og dermed er vegen kort til å droppe ut av trening også. Stortinget ba høsten 2017 regjeringen fremme sak for Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minste én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall. Men: Hva med de som går på videregående skole?

Den kritiske overgangen

Hva slags skolehelsetilbud gis til videregående elever? Hvordan står det til med folkehelsearbeid for disse elevene? Hva slags fokus er det på forebygging av helseplager for de elevene som velger yrkesfag? Hvordan stimuleres 16.-19. åringer til å oppleve gleden med fysisk aktivitet? Få skolefysioterapeuter inn på videregående skoler, som en lovpålagt del av skolehelsetjenesten!

I 2017 ble sykdomslisten for fysioterapi fjernet. Sykdomslisten innebar at pasienter med om lag 100 forskjellige diagnoser slapp å betale egenandel hos fysioterapeut. Etter bortfall av listen melder Helfo om at de tidligere sykdomslistepasientene i gjennomsnitt hadde færre pasientkontakter i 2017 enn i 2016. Den største reduksjonen i antall pasientkontakter finner man i gruppen 16-18 år. Nedgangen er på 15,7 prosent. Nedgangen er bekymringsfull da det ikke er noen grunn til å tro at denne gruppen tidligere fikk fysioterapi uten at det virkelig var behov for det.

Store gevinster

Ungdom er økonomisk avhengig av sine foreldre, samtidig som foreldrene ikke nødvendigvis har kunnskap om ungdommenes plager, fordi deres innsynsrett er begrenset. Helsedirektoratet har anslått merutgiftene ved fritak av egenandeler til fysioterapi for 16 og 17-åringer til å koste 4,1 millioner kroner. Inkluderes 18-åringene også, vil det anslagsvis koste 6-7 millioner kroner. Det kan være en god samfunnsinvestering. Fjern egenandel ved fysioterapi for 16-19 åringene!

Gerty Lund