Screeningtest for fysisk funksjon hos eldre

Norsk oversettelse av Short Physical Performance Battery (SPPB)

Presentasjon i Fysioterapeuten 5/2013

Av Pernille Thingstad, Institutt for Nevromedisin, Det Medisinske Faktultet, NTNU.

Short Physical Performance Battery (SPPB) er en screeningtest for fysisk funksjon hos eldre som først ble utviklet i forbindelse med en større amerikansk studie på eldre [1]. Testen har blitt brukt i økende grad etter dette, både innenfor forskning og i klinisk praksis. SPPB består av tre deltester: Statisk balanse, 4 m gange i vanlig tempo og 5 repetisjoner reise/sette seg i raskt tempo. Hver deltest scores på tid, og tiden omgjøres til poeng (0-4) som gir en totalscore fra 0 til 12 poeng. Testen tar normalt 5-10 min å gjennomføre, krever lite utstyr og plass og er egnet for pasienter med et bredt funksjonsspekter. Testens styrke, i tillegg til praktisk anvendbarhet, er godt dokumentert for å identifisere eldre i risiko for funksjonstap [2, 3] og den er egnet til å måle endring i funksjon over tid [4]. SPPB har vist seg egnet til bruk både for hjemmeboende eldre [3], for pasienter i poliklinisk virksomhet [5] og på akutt syke eldre i sykehus [6-10]. SPPB er dermed et hensiktsmessig mål på funksjon som kan følge den eldre gjennom hele tiltakskjeden, gi felles referanser for beskrivelse av målgrupper og evaluering av effekt av ulike tiltak, og dermed være et redskap til å bedre informasjonsoverføring og tverrfaglig samarbeid.  Ganghastighet kan tas ut som et selvstendig mål på funksjon og presenteres i tillegg til totalscoren med de fordeler dette gir i form av veldokumenterte referanseverdier. SPPB representerer et enkelt, anvendbart, robust og sensitivt mål på funksjon som gir tilleggsinformasjon utover ganghastighet alene, men uten å kreve mye ekstra i form av tid eller ressurser.                                                                                            

Forskningsgruppen for geriatri ved St. Olav, NTNU har med gode erfaringer brukt SPPB i flere kliniske studier, og interessen for testen fra praksisfeltet har vært økende. I januar 2013 ble det satt i gang et arbeid for å oversette den originale engelske utgaven av SPPB til en offisiell norsk versjon. Oversettelsen er et samarbeid mellom Aldersgeriatrisk Forskningssenter, Sykehuset Innlandet, Folkehelseinstituttet og Forskningsgruppen for geriatri ved NTNU. Arbeidet er gjort i tre etapper. Første del innebar en oversettelse av testmanualen fra engelsk til norsk, gjort av tre uavhengige oversettere. Disse tre oversettelsene ble sammenfattet til en, som igjen ble oversatt tilbake til engelsk av et profesjonelt oversetterbyrå og deretter godkjent av de amerikanske rettighetsinnehaverne. Det ble så gjort en del endringer på layout for å gjøre registrerings- og scoringsark mer brukervennlige. Det ble lagt til en forside med noe utfyllende informasjon om testen og et ekstra tillegg der utregning av ganghastighet er tilføyd. Siste fase var en utprøving av denne versjonen i praksisfeltet i samarbeid med enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune. Den offisielle norske versjonen ble ferdigstilt april 2013, og vil bli presentert på NFF’s fagdager i juni. 

Les merLegeforeningens- og St.Olavs nettsider

Kilder 

1.         Guralnik, J.M., et al.,A short physical performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported disability and prediction of mortality and nursing home admission.J Gerontol, 1994.49(2): p. M85-94.

2.         Guralnik, J.M., et al.,Lower extremity function and subsequent disability: consistency across studies, predictive models, and value of gait speed alone compared with the short physical performance battery.J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2000.55(4): p. M221-31.

3.         Guralnik, J.M., et al.,Lower-extremity function in persons over the age of 70 years as a predictor of subsequent disability.N Engl J Med, 1995.332(9): p. 556-61.

4.         Perera, S., et al.,Meaningful change and responsiveness in common physical performance measures in older adults.J Am Geriatr Soc, 2006.54(5): p. 743-9.

5.         Studenski, S., et al.,Physical performance measures in the clinical setting.J Am Geriatr Soc, 2003.51(3): p. 314-22.

6.         Volpato, S., et al.,Predictive value of the Short Physical Performance Battery following hospitalization in older patients.J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2011.66(1): p. 89-96.

7.         Vasunilashorn, S., et al.,Use of the Short Physical Performance Battery Score to predict loss of ability to walk 400 meters: analysis from the InCHIANTI study.J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2009.64(2): p. 223-9.

8.         Fisher, S., et al.,Short Physical Performance Battery in hospitalized older adults.Aging Clin Exp Res, 2009.21(6): p. 445-52.

9.         Volpato, S., et al.,Performance-based functional assessment in older hospitalized patients: feasibility and clinical correlates.J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2008.63(12): p. 1393-8.

10.       Fisher, S., et al.,Short Physical Performance Battery in hospitalized older adults.Aging Clinical and Experimental Research, 2009.21(6): p. 445-452.