Mindfulness kan bedre psykiske plager

Mindfulnesstrening er en mulig måte å redusere nivået av psykiske plager og bedre velvære, antyder en ny doktoravhandling. Michael De Vibe disputerer ved Universitetet i Oslo 9.september.  

Publisert

Medisin- og psykologistudenter utdanner seg til kompetente fagpersoner. Studier har imidlertid vist at en stor andel opplever psykiske plager og lav livskvalitet som vedvarer inn i yrkeskarrieren. En ny doktorgradsavhandling viser at mindfulnesstrening kan redusere slike plager og bedre velvære blant studenter. Dette skriver UiO i en pressemelding.

Flere effekter

Den første artikkelen i de Vibes avhandling er en litteraturgjennomgang av virkningene av den mest kjente metoden for mindfulnesstrening, kalt Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Den viser en moderat og konsistent effekt på en rekke mål for psykisk helse hos et bredt spekter av målgrupper, inkludert studenter.

I den andre artikkelen presenteres resultatene av et syv ukers MBSR program for 288 medisin- og psykologistudenter i Oslo og Tromsø. Treningen førte til mindre mentalt stress, og økt velvære og mindfulness etter avsluttet program sammenlignet med kontrollgruppen. Kvinnelige studenter hadde best effekt av treningen, og de rapporterte også redusert studiestress.

I den tredje artikkelen utforskes hvilke studenter som hadde mest nytte av MBSR programmet. Studenter som var emosjonelt sårbare og samvittighetsfulle hadde best effekt av treningen på psykiske plager, subjektivt velvære og studiestress, mens sårbare og samvittighetsfulle studenter i kontrollgruppen rapporterte økte stressplager og redusert velvære når eksamen nærmet seg.

Bedret velvære

Avhandlingen rapporterer også økt bruk av problemløsende mestringsstil etter mindfulnesstreningen. Samlet tyder resultatene på at mindfulnesstrening er en mulig måte å redusere nivået av psykiske plager og bedre velvære blant studentene. De Vibe anbefaler derfor ytterligere utprøving av slike metoder i høyere utdanning.

Populært tiltak

I en artikkel publisert i The Guardian, kommer det frem at mindfulness i relativt stor utstrekning tilbys av personer uten nødvendig skolering, noe som ifølge Dr. Florian Ruths ved Maudsley Hospital i sør-London er problematisk, og til dels farlig:

- Det er stor ståhei rundt mindfulness-basert terapi, og det er til dels tunge intervensjoner. Det er derfor viktig å huske på at behandlingen kan ha bivirkninger. Mindfulness tilbys potensielt sårbare mennesker med psykiske lidelser, inkludert depresjon og angst. Derfor må slike intervensjoner bli undervist av mennesker som kjenner til det grunnleggende om disse sykdommene, og samtidig må de vite når man skal henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten.

Les hele artikkelen i The Guardian.