LANDSMØTET 2020

Direkte fra landsmøtet 2020

Vi rapporterer direkte fra landsmøtet i Norsk Fysioterapeutforbund 25. november 2020, som i år går digitalt. Les siste nytt ved å bruke reload på mobil eller f5 på desktop.

Publisert Sist oppdatert

Bruk reload/f5 for å oppdatere.

Kl. 16.45: Landsmøtet avsluttes. Gerty Lund takker delegatene for landsmøtet, og ser fram til å kunne møtes fysisk senere. Ordstyrere og sekretariatet takkes for alt innsatsen.

Kl. 16.41: Pauline Kjelsvik Holøyen blir valgt til varamedlem i valgkomiteen.

Kl. 16.38: Børge Henriksen blir valgt som leder for Tariffpolitisk utvalg, og dermed nytt medlem av forbundsstyret.

Kl. 16.30: Landsmøtet stemmer. Ja til å oppheve boikotten av verdenskongressen 2021.

Sissel Hovland: Det er det internasjonale fysioterapiforbundet World Physiotherapy som står som vertskap for verdenskongressen nå på nettsiden, og ikke Dubai. Vil tenke at det da er åpent for alle.

Kine Mefald Tveten i Region Vest: Om kongressen blir digital, vil det være mulig for alle land å delta, selv om Dubai er vertsland?

Jorunn Louise Grong i Region Midt: Hvem står nå som arrangør? Er Dubai fortsatt vertsland?

Kl. 16.20: Sissel Hovland, regionleder i Region Sør-Øst og forbundsstyremedlem: Verdenskongressen i 2021. Forslag om å oppheve boikotten som ble vedtatt av hovedlandsmøtet i 2019, siden premisset for vedtaket er endret. Kongressen skal ikke lenger avholdes i Dubai, men blir digital isteden på grunn av korona.

(Red anmerkn: Årsaken til boikotten var manglende organisasjonsfrihet og brudd på menneskerettigheter i Dubai).

Kl. 15.38: Landsmøtet stemmer over forslag om at faggruppene skal slippe å betale for revisjon, men fortsatt får søke om frie midler. Vedtas.

Kl. 15.02: Landsmøtet stemmer. Ja til forbundsstyrets forslag.

Gerty Lund: Forbundsstyret støtter at midler kan brukes innen hovedlandsmøteperioden på tre år, men ikke overføres til neste hovedlandsmøteperiode.

Kl. 14.50: Lene Ziener i Region Osloområdet: Vi ønsker at regionenes midler kan disponeres friere fra år til år, at det er mulig å skyve midler fra ett år til det neste. I dag går midler som ikke brukes innen året er omme, tilbake til NFF.

Kl. 14.45: Gerty Lund orienterer om forventningene til 2021. Hun tenker at det fortsatt vil være utfordringer for medlemmene. NFF må fortsette digitaliseringen av møter og kurs og arbeide videre med nye måter å samhandle på. Lund ser for seg høy aktivitet i etter- og videreutdanning. NFF vil også jobbe mye med profesjonalisering i sekretariatet, og mer involvering av organisasjonsleddene.

Kl. 14: Faggruppelederforum ønsker flere presiseringer rundt rollen til leder, blant annet ønsker de at de kan stille med nestleder som stedfortreder for leder i forbundsstyret. Ja til forslaget.

Kl. 13.55: Landsmøtet stemmer over en klargjøring av Nyutdannede Fysioterapeuters vedtekter, hvor valg av leder har falt ut. Ja til at styret konstituerer seg på første møte, med leder, nestleder og kasserer.

Kl. 13.45: Landsmøtet stemmer over en endring for Næringspolitisk råd, om at det skal kunne gjennomføres suppleringsvalg dersom medlemmer i rådet fratrer vervet. Lovutvalget ønsker også en presisering av at halvparten av medlemmene må være tilstede for at det skal være beslutningsdyktig. Ja til forslaget.

Kl. 13.25. Landsmøtet stemmer over videre prosess med organisasjonsevalueringen. Ja til forbundsstyrets forslag.

Kenneth Martinsen, Faggruppa for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin: Synes det er beklagelig at forbundsleder opplever at det er en front mellom faggrupper og regioner, jeg opplever at vi ønsker samarbeid. Når vi nå skal evaluere hele organisasjonen, opplever vi at faggruppene blir stilt på vent nok en gang, det er blitt utsatt og utsatt og utsatt. Vi har allerede vært gjennom to prosjekter. Hva forventer dere nå av faggruppene - mange har brent mye krutt allerede, ikke så lett å gå på tredje runde.

Gerty Lund: Jeg opplever at det er en elefant i rommet: Faggrupper og regioner som står mot hverandre. Vi bør se på hvordan NFF er skrudd sammen og ressurser fordelt, og se på hvordan vi jobber best for medlemmene. Jeg ønsker at vi skal være konstruktive, og se på hvordan vi kan jobbe sammen og ikke mot hverandre.

Ann-Elin Myklebust, regionleder i Region Midt: Vi har aldri tidligere prøvd å tenke så helhetlig, vi tenkte bare på fylkesavdelingene i forrige reform. Så prøvde vi å se på faggrupper. Vi burde kanskje sett helhetlig på dette for flere år siden. Vi bør prøve å holde et overordnet blikk på hva man bør gjøre som er best for medlemmene.

Elin Lervik i Region Sør-Øst: Delegater bør også stå på lista over å komme med egen vurdering til arbeidsgruppa.

Kenneth Martinsen, Faggruppa for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin: Vi vet at det ble dårlig tid med evalueringen, men vi faggrupper hadde en forventning om at det skulle bli forslag til endringer nå. Vi kan ikke bruke årevis. Fagets rolle må tas. Vi har vært med i to prosjekter, ble kvalt rett ned, fordi vi fikk høre at det var ikke vårt mandat. Vi var ikke enig, opplevde at det var mandatet vårt, men kom ikke videre. Vi har ikke noe valg nå, vi må følge prosessen som settes.

Kristin Snøan, leder faggruppelederforum og forbundsstyret: Vi har tenkt bredde i arbeidsgruppa: En fra fagaksen, en fra regionledere, en fri representant. Når det gjelder det å høre medlemmenes meninger: I trinnene som er foreslått framover, skal hvert organisasjonsledd evaluere seg selv og sende inn behov. Det blir derfor god mulighet for å høre medlemmenes stemmer.

Linda Moen Heia i Region Midt: Er redd for at man fokuserer mest på organisasjonsleddene, og ikke på medlemmene.

Anders Aasheim, forbundsstyret: Noe av det som kommer fram i undersøkelsen, er den fremmedgjøringen en del opplever der ute. Vi må sikre at vi har god informasjon fra de menige medlemmer, vi skal være obs på å dekke dette.

Mona Lønning Kjos i Region Sør-Øst: Viktig å ha med noen som har erfaringer fra før regionmodellen ble innført. Viktig at de der ute finner organisasjonen relevant, både medlemmer og de vi ønsker å rekruttere. Viktig å tenke på hvordan engasjere medlemmene videre?

Linda Moen Heia i Region Midt: Det var lav svarprosent på medlemsundersøkelsen, bare 16 prosent svarte. Det er opp mot 40 prosent som sier "vet ikke" når de blir spurt om er fornøyd med organisasjonsledd. Bør innhente mer informasjon.

Lars Håvard Høgvoll: I prosjektet med å se på rollene til faggruppene, FIG-prosjektet, fikk vi beskjed om at vi gikk ut over mandatet. Opplevde at forbundsstyret dro ned debatten, vil oppfordre til at det unngås nå.

Mona Lønning Kjos i Region Sør-Øst: Viktig at arbeidsgruppa oppleves som objektiv. Jeg opplever at Dagsvik kom med et konkret endringsforslag.

Anders Aasheim: Vi skal jobbe objektivt med materialet, jeg tenker Dagsvik håndterer det.

Robert Grønbech, Rådet for fysioterapietikk: Hans Leo Dagsvik kritiseres for å ha vært aktiv og gitt til kjenne sine meninger. Det kan gi et dårlig signal til medlemmene. Vi må ha respekt for hverandre. Jeg håper Dagsvik blir i arbeidsgruppa.

Stian Rugsveen Engen, generalsekretær: Hele kommunikasjonsarbeidet i NFF vil bli sett på.

Lars Håvard Høgvoll: Fysioterapeuten er frittstående, styrt etter Redaktørplakaten, samtidig som redaktør sitter i ledergruppa. Blir dette tatt med i det videre arbeidet, og er Fysioterapeuten med i evalueringen?

Anders Aasheim: Det er uheldig å se på sekretariatets arbeid før man ser på resten av organisasjonen. Det er uheldig for å finne beste løsning. Vi må ha tillit til generalsekretær, som har sagt at man allerede jobber med endringer i sekretariatet.

Kl. 12.30: Mona Lønning Kjos i Region Sør-Øst: NFF bør styrke arbeidet med nettsidene. Jeg oppfatter det som uheldig at regionleder Hans Leo Dagsvik i arbeidsgruppa forskutterte framtiden til organisasjonen i innlegg i Fysioterapeuten i juni. Forslår derfor å bytte ham ut med regionleder Karianne Bruun Haugen.

Debatt om videre prosess utfra NFFs evaluering av organisasjonen.

*Lunsj*

Kl. 11.13: Sissel Fuglestad Askeland i Region Vest: Vi ønsker at man først ser på sekretariatets roller, mandat, funksjon og ansvar i arbeidet med organisasjonsevalueringen, før man ser på regionene og andre organisasjonsledd. Sekretariatet står for 70 prosent av utgiftene til NFF, det er viktig hvordan de jobber og rådgir medlemmene.

Kl. 11: Generalsekretær Stian Rugsveen Engen orienterer om sekretariatet i NFF i 2020, og uforutsette utfordringer som følge av pandemien. Mange henvendelser fra medlemmene. Sekretariatet skal blant annet jobbe videre med digitalisering, tydeliggjøre målene sekretariatet skal jobbe mot og styrke kommunikasjonsarbeidet i hele NFF.

Kl. 10.20: Medlem i forbundsstyret Anders Aasheim legger fram rapporten om evalueringen av NFFs organisasjon, og sier at målet med evalueringen var å belyse hvordan dagens organisering understøtter målene som ble satt for omorganiseringen i 2014.

Det det skulle måles på, gikk blant annet på politisk handlekraft, høy kompetanse, høyt servicenivå, medlemsengasjement og at medlemskontingenten forvaltes effektivt.

Aasheim sier at det er for tidlig å gjøre store endringer nå, forbundstyret mener dette er en lengre prosess som må gå framover mot neste landsmøte og hovedlandsmøtet i 2022.

Det er flere punkter som medlemmene sier fungerer bra, i evalueringen.

Det medlemmene ønsker forbedringer på, er at NFF prioritere kurs/faglig utvikling, lønnsforhandlinger og medlemsfordeler, at medlemmene etterlyser bedre informasjon, at det ses på fordeling av midler mellom organisasjonsledd og at strukturen blir tydeligere og hvem som gjør hva.

Det er satt ned en arbeidsgruppe med fire medlemmer fra forbundsstyret og to fra sekretariatet i NFF.

Anne-Cathrine Timland i Region Sør-Øst: Hvorfor sitter det bare personer fra forbundsstyret og sekretariatet i arbeidsgruppa? Medlemmer sier at de opplever store avstander i organisasjonen. Hvorfor har dere ikke med medlemmer fra for eksempel regionstyrer?

Aasheim: Forbundsstyret har ansvaret for denne prosessen, og det vil være naturlig at de holder i tråden. Det vil være et administrasjonsarbeid inne i dette også. Vi vil uansett ta mange diskusjonstemaer med andre organisasjonsledd.

KL. 10.20: Regnskap og årsberetning vedtas enstemmig.

Kl. 10.10: Kontrollutvalget kommer med sine kommentarer til regnskapet for 2019.

Kl. 9.40: Gjennomgang av innkalling, møteledere, saksliste og forslag om å ta inn ulike saker.

Kl. 9.08:

-2020 har vært et annerledes år for alle fysioterapeuter og for NFF. Slik åpner forbundsleder Gerty Lund i NFF sin tale til landsmøtet.

Hun viser til omdisponeringene, nye oppgaver på sykehusene, takst for videokonsultasjon, stengningene av instituttene og utfordringene med kompensasjonsordningene.

-Vi er svært lite fornøyde med hva regjeringen har klart å få på plass når det gjelder kompensasjon for smittevernutstyr og hygienetiltak.

Lund sier seg også imponert over sykehusfysioterapeutene, både de som har stått midt i covid-19 og de som har fått andre oppgaver, og vist at fysioterapeutene er svært fleksible.

-Det samme gjelder ansatte fysioterapeuter som har trådt til der det har trengs.

Lund snakker om alle omleggingene som må gjøre, om kurs som må holdes digitalt.

-Fysioterapifaglige kurs, tillitsvalgtkurs, kurs for selvstendig næringsdrivende, årsmøter, samlinger for ledere, seminarer- alt må legges om til digitale plattformer. Vi har måttet tenke nytt på alle fronter.

Lund sier at i denne perioden har fysioterapeutene fått vist frem hva de jobber med.

-Vi har blitt mer synlige som yrkesgruppe, men også som organisasjon. Vi har de siste 8 månedene vært på NRK TV i Dagsrevyen - det vil si i beste sendetid - flere ganger. Det har vært flere intervjuer i NRK radio, TV2, landsdekkende aviser som Aftenposten, Dagens næringsliv, Klassekampen og Dagsavisen med til sammen ca. 20 oppslag, rundt 40 oppslag i lokale medier. Bent Høie sendte videohilsen til NFF på Fysioterapiens dag.

Lund sier seg stolt over å lede en organisasjon med så kompetente og løsningsorienterte medlemmer, tillitsvalgte, kontaktpersoner og ansatte.

Kl. 9: Landsmøtet starter med videohilsener fra helsedirektør Bjørn Guldvog og Unioleder Ragnhild Lied. Begge viste til fysioterapeutenes kompetanse på blant annet fysisk aktivitet, og innsatsen nå under pandemien.