Lars Håvard Høgvoll (til venstre) og Per Olav Moberg Peersen jobber videre med de næringsdrivende fysioterapeutenes interesser gjennom Næringspolitisk råd (NPR).
Lars Håvard Høgvoll (til venstre) og Per Olav Moberg Peersen jobber videre med de næringsdrivende fysioterapeutenes interesser gjennom Næringspolitisk råd (NPR).

Gravøl for Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe

Mange selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter har gjennom årene vært på vinterseminaret til NFG. Nå sier gruppa takk for seg.

Publisert

På Hovedlandsmøtet ble det vedtatt at interessegruppa Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe (NFG, tidligere PFG) og Næringspolitisk råd (NPR) skal slås sammen til ett organisasjonsledd. Næringspolitisk råd skal heretter ta vare på næringsdrivendes interesser.

– Vi mener at arbeidet for de næringsdrivende fysioterapeutenes interesser styrkes på denne måten. Da blir det også enklere for medlemmer og andre organisasjonsledd å vite hvor de skal henvende seg, sier Lars Håvard Høgvoll, avtroppende leder i NFG.

Det har vært en lang og krevende prosess i prosjektet med faggruppene, og som eneste organisasjonsledd har vi gjort noe med de endringene mandatet til FIG-prosjektet stilte opp, forteller han.

Blitt overflødige

Høgvoll understreker at initiativet til å slå sammen NFG og NPR kom fra dem selv. Han og leder Per Olav Moberg Peersen i NPR er samstemte om at det er en god idé å slå seg sammen.

– Da forløperne til NFG og NPR ble opprettet i sin tid, var det fordi ansatte fysioterapeuter hadde et større apparat og mer kompetanse rundt seg i forbundet og i sekretariatet i NFF. Vi er blitt fortalt at det den gang ble sagt at når næringsdrivende blir godt ivaretatt i forbundet og i sekretariatet, vil NFG bli overflødig. Nå mener vi at vi er der. I dag er selvstendig næringsdrivende representert i forbundsstyret, og sterkt inne i delegasjonene til takst- og ASA-forhandlinger. Sekretariatet har bygget opp kompetanse og bistand på selvstendig næringsdrift, sier Høgvoll.

Han viser til at medlemmene blir hørt gjennom for eksempel spørreundersøkelser fra NPR.

– Det kom inn mer enn 900 svar da de næringsdrivende ble spurt om takstforhandlingene i forrige undersøkelse. Da er det mindre behov for en egen interessegruppe til å stå på barrikadene. NPR er også en direkte stemme inn i forbundsstyret, sier Høgvoll.

Beholder representasjon

Moberg Peersen understreker at næringsdrivende ikke vil miste representasjon når NFG legges ned. NFGs delegatplass på landsmøtet og plassen i Forsikringsutvalget overtas av NPR.

– NPR vil nå være til stede på turnusseminar og andre arenaer som NFG tidligere dekket. Pengene fra NFG skal gå til de selvstendig næringsdrivende, men det er ikke avklart hvordan de skal brukes enda, sier han.

NPR-lederen sier at de ønsker å involvere seg mer med faggruppene og regionene. Han har blant annet invitert seg inn på styremøter og bedt om innspill til saker NPR jobber med, som e-helse.

– Vil de 500 tidligere medlemmene i NFG merke noen forskjell, for eksempel ved at kurs legges ned?

– Kurs som vinterseminaret blir borte. Det er blitt unødvendig stor konkurranse internt om å trekke folk til sine kurs. Både regioner og faggrupper holder årsmøteseminarer, NFF har et rikholdig kurstilbud og private tilbyr også kurs. NFG har vært en interessegruppe, og vi mener det er faggruppene som skal stå for oppdatering av det faglige innholdet. Det innholdet i vinterseminaret som har gått på drift for selvstendig næringsdrivende blir ivaretatt av blant annet «kurs for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter», temadager i regi av regionene og turnusseminar, sier Høgvoll.

Han sier at de med sammenslåingen vil bidra inn i slike kurstilbud. 

– Hva med de helprivate, hvordan vil deres interesser ivaretas?

– Det har alltid vært en helprivat representant i styret i NPR de siste årene, sier Høgvoll.

– Vi jobber hvert år med saker for de helprivate, men planen er at vi skal ha hovedfokus på denne gruppa i 2021. I 2020 går det mye ressurser til takstforhandlinger og ASA-forhandlinger, sier leder Moberg Peersen i Næringspolitisk råd.