Julie Schiøtz-Løken (til venstre) og Tuva Fossen Stensrud jobber som fysioterapeuter ved Paulus sykehjem i Oslo.
Julie Schiøtz-Løken (til venstre) og Tuva Fossen Stensrud jobber som fysioterapeuter ved Paulus sykehjem i Oslo.

Fysioterapi for eldre fra magasinet

Sykehjemmet trenger ikke være kjedelig og apatisk

Mer enn 40 prosent av de som bor på sykehjem, dør i løpet av de første seks månedene av oppholdet og 30 prosent bor der i mer enn to år. Forskning tyder på at norske kommuner ikke sørger for at de eldre får den slutten på livet de fortjener.

Publisert

Fakta om eldre og trening for eldre

 • Gjennomsnittsalderen ved norske sykehjem er 84 år og kvinnene er i snitt fem år eldre enn mennene. Kvinnene utgjør 70 prosent av de som bor på sykehjem og varigheten av oppholdet varierer sterkt.
 • Antallet plasser er redusert siden 1998, trolig fordi flere bor hjemme lenger.
 • Eldre på sykehjem har flere sykdommer enn tidligere og et stort flertall har kognitiv svikt. De klarer ikke å ivareta grunnleggende behov som fysisk aktivitet og trenger hjelp.
 • 80 prosent av eldre på sykehjem har demens og mange blir stillesittende, inaktive og preget av apati og søvn
 • Trening gir bedre balanse og styrke og kan i noen tilfeller bremse utviklingen av kognitiv svikt
 • Sykehjemsbeboere lever i stor grad passive liv og er fysisk inaktive
 • Forskning har vist at inaktivitet hos beboere i sykehjem fører til en raskere nedgang i fysisk funksjon som apati og uro og depressive symptomer
 • Sykehjemsbeboeres aktivitetsnivå har ikke blitt undersøkt systematisk i Norge
 • Ifølge Helsedirektoratet (2016) har hjemmeboende eldre over 70 år lavere fysisk aktivitetsnivå sammenlignet med yngre

Kilde forskning.no, Statisk sentralbyrå og OsloMet

Fysioterapeutene Tuva Fossen Stensrud og Julie Schiøtz-Løken jobber side om side og hver for seg ved Paulus sykehjem i Oslo.

Minst to dager i uken har de gruppeaktiviteter. Blant annet setter de opp gruppetrening for Parkinson-pasienter ved behov. Styrke og balanse på ulike nivåer stå på timeplanen når fysioterapeutene samler beboere fra hele huset. På grunn av korona, har det i liten grad skjedd siden mars 2020.

I tillegg tilbyr de individuell fysioterapi og rehabilitering og veileder pleiepersonalet, slik at hver enkelt beboer får tilnærmet individuell tilnærming. I tillegg lager de planer sammen med hver enkelt beboer, slik at flest mulig er fysiske aktive sammen med pleierne. Daglige aktiviteter kan være å gå til måltider, gå tur eller trene på ergometersykkel.

Fysioterapeut Tuva Fossen Stensrud.
Fysioterapeut Tuva Fossen Stensrud.

- Alle blir vurdert når de flytter hit. I tillegg gjør vi grundige vurderinger av hver enkelt beboer minst én gang hvert halvår, men som regel oftere. Vi ser blant annet etter mistanke om brudd, skader, ødem og vurderer om de har risiko for funksjonsfall eller økt fallrisiko. Vi samarbeider med lege, sykepleier og andre, sier Fossen Stensrud.

For demente

For personer med demens – og de som uttrykker at de ikke vil utføre fysisk aktivitet eller la seg undersøke - motiverer de og legger til rette.

Det betyr for eksempel at de snakker med den gamle flere ganger. Forklarer, oppmuntrer og benytter omgivelsene til å se om aktivitet kan gjennomføres. De legger opp gangtrening slik at det blir naturlig, finner aktiviteter den eldre liker, sjekker om den eldre har en skade som plager ham eller henne og bruker tid på å observere personen over tid.

Dette bør gjennomføres systematisk

 • Individuell vurdering av fysisk funksjon hos hver enkelt beboer
 • Observer beboeren utføre relevante aktiviteter – kartlegg grad av selvstendighet og bistandsbehov
 • Gjennomfør ny vurdering hvis funksjonsnivå endres ved for eksempel sykdom eller fall
 • Bevisstgjør omsorgspersonale om betydningen av fysisk aktivitet

-Vi tvinger ingen. Men vi vet at det er særdeles viktig å få dem med. Uten riktig rehabilitering blir tiden på sykehjemmet vanskeligere. En beboer kan for eksempel miste funksjon raskere, hvis rehabilitering uteblir. Det betyr at det kan bli vanskelig å gå på toalettet eller sette seg i en bil. For mange er det viktige funksjoner, sier Fossen Stensrud.

I tillegg er de eldre som ikke er aktive mer utsatt for blodpropp, fordøyelsesproblemer, lavt blodtrykk og svimmelhet. Og plagene kommer raskere hos eldre enn yngre.

Eldre vartes opp

I en rapport utarbeidet av fysioterapeut og forsker Elisabeth Wiken Telenius, går det frem at eldre på sykehjem oppvartes i stedet for at de deltar.

- Fysisk aktivitet blir satt til side, og blir ikke sett på som en del av de viktigste behovene. I dag finnes det veldig få treningsmuligheter for eldre på langtidsavdelinger, forklarte Wiken Telenius da hun ble intervjuet av forskning.no om rapporten.

Slik bør tilbudet til eldre på sykehjem være

 • ·Tilbud om fysisk trening
 • Tilbud om styrketrening spesielt for de med forhøyet fallrisiko og demens
 • Opprettholde daglige aktiviteter som å vaske og dekke bordet, brette håndklær etc. Unngå at ansatte hjelper mer enn nødvendig. Gå tur. Organiser gruppeaktiviteter
 • Fysisk trening for de som klarer det – for eksempel reise seg fra en stol med eller uten assistanse. Også de som er i risiko for fall og har demens bør få tilbud om trening

Kilde: Fysisk aktivitet og trening på sykehjem – rapport fra OsloMet

Hun mener diagnoser som demens ikke bør stoppe noen, og viser til at forskningen viser at eldre med demens kan trene effektivt og klare å ta imot instruksjoner, selv om de har redusert forståelse og dårlig språk.

Kommunene har ansvaret

Fysioterapeut Tuva Fossen Stensrud.
Fysioterapeut Tuva Fossen Stensrud.

Det er ingen tvil om hvem som har ansvaret for at de eldre får det de trenger og fortjener.

I et notat fra Regjeringen, datert 19. november 2020, slås følgende fast:

«Hver enkelt kommune skal fremme folkehelsen og forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader. Den skal også fremme medisinsk habilitering og rehabilitering. For å løse disse oppgavene er kommunene pålagt å sørge for fysioterapitjeneste».

Norske kommuner er ikke sitt ansvar bevisst. Vi har ikke tall for hvor mange kommuner som har fysioterapeuter ved alle sine sykehjem, men vi vet fra forskning at mange av de eldre sitter stille. Blir apatiske. Ikke får tilbud om fysisk aktivitet.

Glad for å være to

Tuva Fossen Stensrud mener at det at de er to fysioterapeuter, gjør at tilbudet til de eldre alltid er der, selv når en av dem har fri. I tillegg utfyller de hverandre, snakker om vanskelige vurderinger sammen og fordyper seg på ulike områder.

- Ja, det er utvilsomt en fordel å være to, spesielt siden vi jobber på et stort sykehjem, sier Fossen Stensrud.

Forskerne ber kommunene fylle på med fysioterapeuter, ergoterapeuter og aktivitører i eldreomsorgen.

- Det trengs fagkunnskap, sier Wiken Telenius til forskning.no.