PhD og fysioterapeut Ingeborg H. Brækken.
PhD og fysioterapeut Ingeborg H. Brækken.

Reduserte ventelistene med 29 prosent takket være nye hjelpemidler

Ventelistene hos fysioterapeutene i Kolbotn ble redusert med hele 29 prosent i forbindelse med et prosjekt hvor nye hjelpemidler ble tatt i bruk.

Publisert

Nytteverdien ved å bruke nye, digitale hjelpemidler

1. Ventetiden reduseres

2. Pasientene blir raskere prioritert og får tilbud om fysioterapi hvis de har førsteprioritet

3. Hvis pasienten har andreprioritet, kommer han/hun i gang med aktive tiltak raskere

4. Pasientene finner enklere avtalefysioterapeut med spesialkompetanse

5. Pasientene behandles likt og tilbys evidensbaserte spørreskjema ved oppstart og etter endt behandling

Reduksjonen kom etter et ventelisteprosjekt som ble gjennomført av PhD og fysioterapeut Ingeborg H. Brækken i Nordre Follo kommune. Også fysioterapeutene Audun Vestmoen, Sverre Kristiansen og Anita Løvland deltok i prosjektet.

-Klinikkene og instituttene som deltok innførte nye arbeidsmetoder. Online booking, rask undersøkelse og kartlegging, digitaliserte og standardiserte spørreskjema med direkte overføring til pasientjournaler var noen av tiltakene som ble innført. Ventelistepasientene ble vurdert i forhold til prioritering og de fikk umiddelbart gruppe- og mestringstilbud samt andre aktive tiltak, hvis det var anbefalt, sier Brækken.

Kort om prosjektet

Prosjektet ble delt inn i to faser. I den første fasen ble 117 pasienter kartlagt ved ett institutt på Kolbotn. Gjennomsnittsalderen var 45,6 år, og det var 96 kvinner og 21 menn med i prosjektet.

Ventelistene ved instituttet gikk ned med hele 29 prosent (fra 45 til ni pasienter). 33 prosent takket ja til gruppetilbud og 85 prosent takket ja til å få tilrettelagt treningsprogram.

Kort om ventelisteprosjektet

  • Avtalefysioterapeuter i Nordre Follo kommune fikk opplæring i digitale hjelpemidler som online booking
  • Pasientene fikk tilbud om aktive tiltak mens de ventet
  • Prosjektet kartla alle avtalefysioterapeuter med spesialkompetanse
  • 25 av 38 avtalefysioterapeuter i Nordre Follo kommune deltok
  • Ventelistene ble redusert med 29 prosent i fase 1 og antallet pasienter på venteliste ble redusert i hele kommunen fra 2018 til 2019

I fase to og tre ble det laget en oversikt over alle gruppe- og mestringstilbud i Oppegård kommune og senere i hele Nordre Follo kommune. I tillegg ble spesialkompetansen til alle fysioterapeuter med driftstilskudd kartlagt.

25 av kommunens 38 fysioterapiklinikker med driftsavtale sa ja til opplæring i bruk av digitale standardiserte spørreskjemaer.

Prosjektet sørget for god oversikt over fysioterapitilbudene.
Prosjektet sørget for god oversikt over fysioterapitilbudene.

Reduserte ventelistene

- I 2019 førte prosjektet til at vi reduserte ventelistene med i alt 16 personer fra året før. De klinikkene som takket ja til møter og kurs med prosjektledelsen var de som i størst grad reduserte ventelistene, sier Brækken.

Hun fant også at antallet pasienter som ble gitt en prioritet på ventelisten økte, og at antallet uprioriterte pasienter ble redusert. Flere av instituttene gjennomførte inntaksmøter og ventelistemøter.

- Årsoppgavene fra instituttene viste at det er et stort sprik i hvordan vi jobber i forhold til faktorene som påvirker pasientgjennomstrømningen. Forskjellene gjelder behandling av pasienter i grupper, antall pasientbehandlinger, antall undersøkelser og antall behandlinger per pasient, sier Brækken.

Ga bedre oversikt

Hun og resten av prosjektgruppen konkluderer med at innsatsen har gitt fysioterapeutene bedre bevissthet rundt kvaliteten på egen praksis samt en bedre oversikt over eksisterende kommunale tilbud. Hun ser også at instituttene har blitt flinkere til å ha regelmessige ventelistemøter.

- Det er ingen tvil om at det er mulig å redusere ventelistene når vi har gode arbeidsmetoder som sikrer raskere tilgang til fysioterapi og mer helhetlig pasientforløp. Prosjektet viser også at avtalefysioterapeuter er endringsvillige, sier Brækken.

Spent på hva kommunen gjør

Hun har oversendt prosjektet til kommunal behandling. Manuellterapeut Audun Vestmoen – som var prosjektdriver i forbindelse med studien - ser frem til hva kommunen velger i fortsettelsen.

- Etter studien sitter kommunen med en fullverdig oversikt over fysioterapikompetansen i kommunen. I tillegg har de ulike instituttene oversikt over hvem som jobber med hva og hvilke tilbud de ulike har. Det betyr at de er godt rustet til å samarbeide, og det igjen betyr en god tjeneste både for kommunen og pasientene, sier Vestmoen.

Et nytt verktøy

I tillegg har fysioterapeutene et verktøy for å måle effekt av behandlingen og tiltakene som gjøres. Det er verdifullt og hjelper oss med å gjøre løpende vurderinger om de tiltakene vi setter i gang er effektive, mener Vestmoen.

- Vi må innse at ikke alle fysioterapeuter kan alt. Det er kanskje heller ikke ønskelig. Ved å bruke modellen vi utviklet i Nordre Follo, kan vi utnytte hverandres kompetanse bedre enn det vi gjør i dag, samt at vi kan vise til effekt, sier Vestmoen.

Han mener metoden og kartleggingen de har gjort i Nordre Follo fint kan benyttes av andre kommuner.

- Alle kommuner bør ha oversikt

Forbundsleder Gerty Lund mener prosjektet fra Nordre Follo er svært interessant. Hun anbefaler at alle kommuner skaffer oversikt over fysioterapikompetansen, samt iverksetter tiltak som reduserer ventelistene.

- Kommuner har ansvar for tjenestetilbudet og skal sørge for at innbyggerne får nødvendig informasjon om det kommunale fysioterapitilbudet. Kommunene bør derfor ha komplett oversikt. Mitt inntrykk er at ikke alle kommuner har det, sier Gerty Lund.

Hun mener også prosessen med å raskt undersøke samt kartlegge hver enkelt pasient, for så å tilby eventuelle adekvate tiltak også er særdeles nyttig.

- Det å bli stående lenge på venteliste kan for en del pasienter bety varig redusert funksjonsfall. Det kan få ringvirkninger for den enkelte og for samfunnet. Dessverre mangler vi tall på hvor lange ventelistene er i de ulike kommunene. I forbindelse med statsbudsjettet har vi derfor tatt initiativ til at det bevilges midler til en undersøkelse av ventelister hos kommunale fysioterapeuter, både ansatte fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter, sier Lund.