Samtaler i fysioterapi: En observasjonsstudie av førstegangsmøter

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 4/2016. 

Ingrid Fraas, fysiotera-peut, MSc., Naustdal kommune. [email protected]

Eline Thornquist, fysioterapeut, dr. philos, professor ved Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi, professor II ved UiT Norges arktiske universitet  og privatpraktiserende ved Nesttunhjørnet Psykomotorisk Praksis. 

Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 26.10.2015. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

Bakgrunn: Kvinner med langvarige, «ubestemte» muskel- og skjelettplager er gjengangere i helsevesenet, og de går ofte i behandling hos fysioterapeut. Denne studien omhandler førstegangssamtaler mellom fysioterapeuter og kvinner med slike plager, og interessen er rettet mot hvilke tema som vektlegges i samtalen.

Metode: Kvalitativ tilnærming, med åpne, ikke-deltakende observasjoner av to fysioterapeuter med hver sin pasient.

Resultat: Artikkelen presenterer ett tema fra hver samtale. Det første omhandler misforhold mellom legens skriftlige vurdering av pasientens helseproblem og pasientens egen sykdomsopplevelse. Det andre dreier seg om familiære relasjoner og omsorgsroller. Fysioterapeutene er lyttende og tar pasientenes bidrag på alvor. Samtidig regulerer og styrer de samtalen. Slik får fysioterapeutene et informasjonsgrunnlag for adekvate faglige vurderinger og beslutninger.

Konklusjon: Studien belyser hvordan fysioterapeuter ser sammenhenger mellom kroppslige plager, kjønn og livssituasjon. Kvinnenes egne erfaringer trekkes inn som en del av sykdomsforståelsen. 

Nøkkelord: Fysioterapi, samtale, kvinner, ubestemte plager, epikrise. 

Title: Conversations in physiotherapy practice – an observational study of first encounters

Abstract

Background: Medically unexplained musculoskeletal disorders are common among women, and many female patients are referred to physiotherapists for such complaints. This study investigates conversations in first encounters between physiotherapists and women with medically unexplained musculoskeletal disorders. The aim is to gain an insight into the topics that are explored and emphasized.

Method: Non-participating observations of two first encounters between physiotherapists and their patients were conducted.

Results: One topic from each conversation is presented and discussed. The first regards a mismatch between the understanding of the patient’s health problem expressed in the discharge summary from a physician, and the patient’s own experience. The other subject discussed in this article deals with family relations and –care. The therapists are attentive to and take the patients’ concerns seriously. During the conversation they gather information which is decisive for further examination and treatment.

Conclusion: This article contributes to knowledge about the physiotherapists’ understanding of connections between body, gender and the patients’ situation in life. Moreover, it is demonstrated how the patients’ experiences function as a central source of knowledge.

Keywords: Physiotherapy, conversation, women, medically unexplained musculoskeletal disorders, discharge summary.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad