Eldre og exergaming – hvordan beveger de seg egentlig?

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 9/2018. 

Nina Skjæret Maroni, ph.d., postdoktor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. [email protected]

Ellen Marie Bardal, ph.d., postdoktor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. 

Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 26. oktober 2018. Studien er vurdert av Regionale etiske komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Ingen interessekonflikter oppgitt.

Sammendrag

Hensikt: Undersøke variasjon i steg og mengde bevegelse hos eldre som spiller stegbaserte exergames.  

Design: Eksperimentell tverrsnittsstudie. 

Materiale: To ulike studier ble gjennomført. I studie 1 deltok 20 hjemmeboende eldre (75.7±5.4 år, 12 kvinner), og i studie 2 deltok 16 hjemmeboende eldre (76.5±4.5 år, 8 kvinner) og 16 yngre personer (25±2.1 år, 8 kvinner).

Metode: I studie 1 spilte deltakerne to steg-baserte exergames, The Mole og LightRace, på to ulike vanskelighetsnivå. Steg og overkroppsbevegelser ble registrert med et 3D-motion capture system. I studie 2 spilte alle deltakerne The Mole på tre ulike vanskelighetsnivå. Tre tri-aksiale akselerometre ble brukt for å evaluere steg og overkroppsbevegelser.

Resultat: Eldre personer hadde mer variasjon i stegbevegelser og større mengde bevegelse når de spilte The Mole som er spesial designet for eldre, sammenlignet med det kommersielle spillet LightRace. Eldre personer hadde totalt mindre bevegelse når de spilte det vanskeligste nivået av The Mole sammenlignet med lett og medium nivå (alle p>.02), mens yngre deltakere viste ingen forskjell i mengde bevegelse i de tre vanskelighetsnivåene.

Konklusjon: Resultatene i denne studien viser at både type spill og nivå innad i disse spillene påvirker både mengde aktivitet og variasjon i steg.  Dette må man ta hensyn til når man bruker exergames i trenings- og rehabiliteringssituasjoner.

Nøkkelord : Exergames, eldre personer, bevegelseskarakteristikker, stegbevegelser.

Abstract

Older adults and exergaming – how do they actually move?

Aim: Investigate variation in step and amount of movements in older adults playing step-based exergames.

Design: Experimental cross-sectional study.

Material: To different studies were performed. In study 1, 20 independent-living older adults ((75.7±5.4 years, 12 women) participated, and in study 2 16 independent-living older 76.5±4.5 years, 8 women) adults and 16 young adults (25±2.1 years, 8 women) participated.

Methods: In study 1, participants played 2 step-based exergames, the specially designed game The Mole, and the commercial game LightRace, on 2 difficulty levels. Step and upper-body movements were registered with a 3D-motion capture system. In study 2 all participants played The Mole on 3 difficulty levels. Three tri-axial accelerometers were used to evaluate step and upper-body movements.

Results: Older adults had more variation in step movements and greater amount of movement when playing The Mole compared to LightRace. Playing the difficult level of The Mole, older adults displayed less movements compared to easy and medium levels (all p´s>.02), while the young adults had no differences in amount of movements displayed within the three levels.

Conclusion: This study illustrates the importance of evaluating the movement’s different exergames and levels within the games prompt when using exergames in exercise and rehabilitation setting.

Keywords: Exergames, older adults, movement characteristics, step movements.

Les artikkelen i fulltekst i Fysioterapeuten eblad.