Overspisingslidelse og kroppsbildeforstyrrelse

Fagartikkel i Fysioterapeuten 4/2016. 

Kjersti Hognes Berg, psykomotorisk fysioterapeut, Cand. San. Regionalt Kompetansesenter for Spiseforstyrrelser, Helse Nord-Trøndelag. [email protected].  

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 12.10.2015. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), saksnr. 2010/700-2 og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

Innledning: Myndighetene har påpekt de helsemessige utfordringene knyttet til overvekt og fedme, og gitt primær- og spesialisthelsetjenesten i oppdrag å tilby vektreduserende behandling. Fysioterapeuter har en sentral rolle i denne behandlingen. Hensikten med artikkelen er å rette søkelys mot kartlegging og behandling av kroppsbildeforstyrrelse hos pasienter med overspisingslidelse.

Hoveddel: I et prosjekt ble fire pasienter med overspisingslidelse undersøkt for ulike dimensjoner av kroppsbildeforstyrrelse ved hjelp av ulike selvrapporteringsskjema. Pasientene som deltok rapporterte kroppsbildeforstyrrelser på nivå med pasienter med anoreksi og bulimi. Enkeltstudier indikerer at alvorlighetsgrad av kroppsbildeforstyrrelser forekommer uavhengig av spiseforstyrrelsesdiagnose, og at fortrolighet til egen kropp kan være en sentral variabel i forståelsen av sammenheng mellom kroppsbilde og spiseforstyrrelsessymptomer.

Avslutning: Fysioterapeuter som møter pasienter med overvekt og overspisingslidelse oppfordres til å undersøke kroppsbilde og behandle eventuelle kroppsbildevansker, samt å bidra med vitenskapelig dokumentasjon av dette arbeidet. 

Nøkkelord: Overspisingslidelse, kroppsbildeforstyrrelse, kartlegging, behandling, fedme. 

Title: Binge eating disorder and body image disturbance

Abstract

Introduction: The risks associated with overweight and obesity are a concern to Norwegian health authorities. Both community based and inpatient treatment to provide weight loss are established. Physiotherapists have a central role in these programs. Some individuals struggling with overweight or obesity also have an eating disorder. Treatment that targets weight only is often not sufficient for these patients. Thus, the aim of this study is to explore body image in individuals with binge eating disorder.

Main part: By using various questionnaires we investigated the incidence of several aspects of body image disorder in four patients with binge eating disorder. The patients reported body image disturbance at the same level as patients with anorexia and bulimia. Single studies indicate that severity of body image disturbance occurs regardless of eating disorder diagnosis, and familiarity with one’s own body may be a key variable in understanding the relationship between body image and eating disorder symptoms.

Sum up: We encourage physiotherapists engaged in treatment programs for patients with obesity and binge eating disorder to investigate and treat body image problems, and to contribute to the development of scientific knowledge.

Keywords: Binge eating disorder, body image disturbance, mapping, treatment.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad