Utvikling av kvalitetsindikatorer i fysioterapi

Fagartikkel i Fysioterapeuten 2/2017. 

Anne Christie, fysioterapeut PhD, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus. [email protected]

Hanne Dagfinrud, fysioterapeut, professor, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus.

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 30.11.2016. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som skal måles. Utvikling av kvalitetsindikatorer bygger på åpne, systematiske og etterprøvbare metoder der kunnskap fra vitenskapelig dokumentasjon kombineres med klinisk kunnskap og brukerkunnskap. Det anbefales å bruke en formalisert konsensusprosess, en såkalt RAND/UCLA metode. Målet er at endelige indikatorer er vurdert i henhold til eksplisitte kriterier som relevans, nytte, kunnskapsgrunnlag og gjennomførbarhet.

Innen fysioterapi kan kvalitetsindikatorer være et nyttig og viktig verktøy for å kartlegge og vurdere kvaliteten på behandling som tilbys ulike pasientgrupper. For at kvalitetsindikatorer skal ha legitimitet hos fysioterapeuter så vel som pasienter er det viktig at begge grupper er med i alle deler av utviklingen og at prosessen er åpen og etterprøvbar. I artikkelen beskrives de ulike trinn i utviklingsprosessen, og arbeidet med å utvikle kvalitetsindikatorer for fysioterapi ved spondyloartritt blir brukt som et eksempel. 

Nøkkelord: Kunnskapsbasert praksis, kvalitetsindikatorer, RAND/UCLA. 

Abstract

Development of quality indicators for physiotherapy care

Quality indicators are indirect measures of quality within an area. The development of quality indicators is based on transparent and systematic methods where professional as well as value-based considerations are combined. It is recommended to use a formalized consensus process; the RAND/UCLA method. The aim is that final indicators are assessed according to relevance, utility, evidence and feasibility.

Quality indicators may be useful tools when describing and evaluating quality in physiotherapy care to different patients groups. It is required that both patients and physiotherapists participate in all stages of the development process, in order to secure legitimacy. 

The article describes the different stages in a developmental process. The preparation of quality indicators for physiotherapy to patients with spondyloartrittis is used as an illustration.

Keywords: Evidence-based practice, quality indicator, RAND/UCLA.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad.