Et bedre liv med KOLS – erfaringer med en lavterskelmodell for lungerehabilitering i kommunehelsetjenesten

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 6/2019. 

Kari Anette Bruusgaard, universitetslektor og cand.polit, OsloMet – Storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi. [email protected]

Elisabet Hellem, førstelektor og MSc. spesialpedagogikk, OsloMet – Storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi. [email protected]

Anders Østrem, spesialist i allmennmedisin. Gransdalen legesenter, Oslo.

Svein Høegh Henrichsen, spesialist i allmennmedisin. Helsedirektoratet.

Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 8.april 2019. Studien som artikkelen bygger på er godkjent av REK, og med saksnummer 2016/349. Ingen interessekonflikter oppgitt.

Merknad: Delt 1.forfatterskap mellom Bruusgaard og Hellem. 

Sammendrag

Hensikt: Formålet med studien er å beskrive erfaringene med en lungerehabiliteringsmodell i kommunehelsetjenesten.

Design og metode: Kvalitativt design med fokusgruppeintervju.

Materiale: 20 pasienter, 10 kvinner og 10 menn, med gjennomsnittsalder på 71,4 år

Funn: Det er behov for mer kunnskap om KOLS i kommunehelsetjenesten. Tilbud om oppfølging og henvisningsrutiner fra fastlegene er mangelfulle. Prosjektet har bidratt til å utvikle pasientkompetanse gjennom styrket opplevelse av egenkontroll og mestringsevne, samt gitt pasientene flere verktøy til å håndtere symptomer. Nye erfaringer med kroppen har endret pasientenes holdninger til egen sykdom og bidratt til en bedre hverdag og en lysere tro på fremtiden, men det er fortsatt en utfordring for mange å skulle fortsette å trene på egenhånd.

Konklusjon: Interprofesjonelle lavterskel rehabiliteringstilbud i regi av kommunehelsetjenesten viser lovende resultater, både med hensyn til gjennomførbarhet og gevinster for deltakerne. Rehabiliteringstilbudet og fellesskapet i treningsgruppen har bidratt til trivsel, trygghet og bedret arbeidskapasitet i hverdagen. Det er utfordrende for personer med KOLS å klare å opprettholde gevinstene uten en eller annen form for oppfølging.

Nøkkelord: Lungerehabilitering, KOLS, pasienterfaringer, gevinster, kommunehelsetjeneste. 

Abstract

A better life with COPD - experiences from a low-threshold model for pulmonary rehabilitation 

Purpose: Describe the experiences of an interprofessional low-threshold model for pulmonary rehabilitation in the municipal health service, seen from COPD patients and health providers’ perspective.

Design and method: Qualitative design with focus group interviews.

Material: 20 patients, 10 women and 10 men, average age 71.

Results: There is a need for more knowledge about COPD in the municipal health service. Follow- up and referral routines from the GPs’ are insufficient. The project has helped to develop patient expertise through enhanced experience of control and self-management, as well as given the patients more tools to deal with their symptoms. New experiences with the body have changed the patients’ attitudes toward their disease and contributed to a better everyday life and a brighter outlook. However, it is still a challenge for many to continue to exercise on their own. The implementation has not posed major challenges.

Conclusion: Interprofessional, low-threshold rehabilitation organized by the municipal health service show promising results, both with regard to feasibility and benefits for participants. The program has improved the participants’ performance in everyday activities. The solidarity with peers and the knowledge and attitudes of the professionals have contributed to the feeling of ease and security.
It’s challenging for people with COPD to maintain the benefits without follow-up.

Keywords: Pulmonary rehabilitation, COPD, patients’ perspectives, benefits, municipal health service.

Les artikkelen i sin helhet i Fysioterapeuten eblad