Aktivitetstilpasset kognitiv terapi til unge med kronisk utmattelsessyndrom: En kasusrapport

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 2/18. 

Alice Kvåle, professor i fysioterapi, Fakultet for helse- og sosialviten-skap, Høgskulen på Vestlandet. [email protected] 

Marianne Svanevik, privatpraktiserende fysioterapeut, Le Gym Fysioterapi. Veileder og instruktør i nevrolingvistisk programmering. [email protected] 

Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 26.01.2018. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Det opplyses om delt 1.forfatterskap mellom Kvåle og Svanevik. 

Sammendrag 

Innledning: Hensikten med denne kasusrapporten er å beskrive innhold og effekt av Aktivitetstilpasset Kognitiv Terapi (AKT). 

Metode: Seks unge voksne (19-25 år) diagnostiert med kronisk utmattelsessyndrom fikk behandling med AKT. De fylte ut spørreskjema og gjennomgikk Global Fysioterapi Metode (GFM-52) før behandling, samt etter 6 og 12-18 måneder. Behandlingen bestod i undervisning, aktivitetstilpasning, gradert trening med kognitiv tilnærming, avspenning og tankebevissthet. I tillegg møtte fysioterapeuten bl.a. pårørende, skole, NAV og lege.

Resultat: Selv om alle deltakere rapporterte om fortsatt redusert helse og funksjon hadde fire oppnådd bedre aktivitetstilpasning, mindre smerte og økt deltakelse i skole og jobb, mens en var uforandret og en verre. Også kroppslig var det registrerbar bedring hos fire, uforandret hos en og forverring hos en.

Konklusjon: Funnene i denne studien er i overensstemmelse med veilederen til Helsedirektoratet. AKT kan ha positiv effekt på fysisk funksjonsevne, selvrapportert helse, og kan redusere utmattelse og øke arbeids- og skolenærvær, men ikke hos alle.  

Nøkkelord: Kronisk utmattelsessyndrom, CFS/ME, fysioterapi, kroppsundersøkelse. 

Abstract 

Activity based cognitive therapy (ACT) for young adults with CFS/ME: a case-report

Background: The aim with this case report is to describe the content and effect of activity based therapy with a cognitive approach (ACT). 

Method: Six young adults (19-25 years) diagnosed with chronic fatigue syndrome (CFS) received ACT. They filled in questionnaires and were examined with the Global Physiotherapy Examination (GPE-52) before treatment, and 6 and 12-18 months later. ACT consisted of education, adaptive pacing, graded exercise therapy, relaxation training and mindfulness. The physiotherapist also had meetings with family, school, social security and doctors. 

Results: Even if all participants still reported decreased function and health, four had achieved better adaptive pacing, less pain and increased participation in school and work. One was unchanged and one worse. The GPE-52 registered clinical important change in four, no change in one, and worsening in one.

Conclusion: Our findings are in accordance with the National guidelines. ACT can have a positive effect on physical function, self-reported health, and can increase work- and school presence, but not for all.

Key words: chronic fatigue syndrome, CFS/ME, physiotherapy, bodily findings.

Les artikkelen i sin helhet i Fysioterapeuten eblad