En intervjuundersøkelse: Kroppsholdning – meningsrammer og praksis

Fagartikkel i Fysioterapeuten 3/2016. 

Hege Westgaard, cand. philol., fysioterapeut ved Fysiopilates AS, [email protected]

Eline Thornquist, fysioterapeut, dr. philos, professor ved Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi, professor II ved Universitetet i Tromsø og privatpraktiserende fysioterapeut ved Nesttunhjørnet Psykomotorisk Praksis. 

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 11.12.2015. Det er innhentet informert samtykke fra deltakerne i studien. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

Hensikt: Å diskutere kroppsholdning som fenomen, hva som vektlegges i holdningsundersøkelsen, samt kroppsholdningens rolle i klinisk praksis.

Design, materiale og metode: Kvalitative halvstrukturerte intervjuer med tre erfarne fysioterapeuter med ulik spesialisering. Intervjuene er analysert med utgangspunkt i en hermeneutisk forståelsesmåte.

Resultat: Informantene betrakter kroppsholdning ut fra forskjellige faglige meningsrammer. Dette medfører en orientering mot forskjellige elementer ved kroppsholdning i undersøkelse og behandling. Ulike meningsrammer påvirker også tilnærmingen til kroppen i kliniske kontekster og innebærer ulike funksjonsvurderinger. Intervjuene preges av flertydige fremstillinger av kroppen. Kroppen utlegges både i dualistiske termer, altså som et ytre som uttrykker indre prosesser, og som et erfarende subjekt. I informantenes praksisbeskrivelser fremstår kroppen som mer entydig og deres praktiske tilnærming favner om kroppen som sentrum for all erfaring.

Konklusjon: Ulike faglige meningsrammer fører til ulike funksjonsvurderinger og kliniske tilnærminger. En utprøvende og individualisert holdning kjennetegner imidlertid alle informantenes måte å snakke om sin praksis på.

Nøkkelord: kroppsholdning, klinisk praksis, funksjonsvurdering. 

Title: Posture – frames of meaning and practice. An interview study
Abstract

Purpose: To discuss posture as a phenomenon, emphasis in the examination of posture, and the role of posture in clinical practice. 

Design, material and method: Qualitative semi-structured interviews with three experienced physiotherapists with different specializations. The interviews were analyzed based on hermeneutic understanding.

Results: The informants’ understanding of posture is based on different frames of meaning, which leads to an orientation towards different elements of posture during examination and treatment. Different frames of meaning also influence the approach to the body in clinical contexts resulting in different functional assessments. The interviews are characterized by ambiguous descriptions of the body. The body is expounded in dualistic terms, i.e. as an outer entity expressing inner processes and as a perceiving subject. In the informants’ descriptions of their practices, the body comes through as more unambiguous and their practical approach embraces the body as the centre of all experience.

Conclusion: Different frames of meaning result in different functional assessments and different approaches to the body in the clinic. A probing and individualized approach to examination and treatment makes room for the body as perceiving subject.

Keywords: Posture, clinical practice, assessment of function.

Les hele artikkelen i vårt eblad.