En kvantitativ pre-post studie: Opprettholdelse av fysisk funksjon for hjemmeboende eldre

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 9/2019. 

Kathrine Mørch Meyer, spesialfysioterapeut, Msc., helsetjenesten i Nordre Follo kommune (fra 01.01.2020). [email protected]

Therese Brovold, førsteamanuensis, ph.d., Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi, OsloMet.

Randi Granbo, førstelektor, Can. San., Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU.

Kristin Taraldsen, forsker og ph.d., Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU.

Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 19. september 2019. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Datatilsynet. Ingen interessekonflikter oppgitt.    

Sammendrag

Bakgrunn og hensikt: Sterk og stødig er et forebyggende treningsgruppetilbud for hjemmeboende eldre. Tilbudet ledes av frivillige instruktører i tett samarbeid med fysioterapeuter. Hensikten med studien er å undersøke om 12 uker gruppetrening kan bedre fysisk funksjon og redusere bekymring for fall hos deltagerne i en norsk kommune der Sterk og stødig tilbys én eller to ganger per uke.

Design: Kvantitativ pre-post design.

Materiale og metode: 78 gruppedeltagere gjennomførte tester for fysiske funksjon (30 sekunder reise-sette-seg, stående balanse på ett ben opp til 30 sekunder og 4 meter gangtest), og besvarte et spørreskjema om bekymring for fall (Falls Efficacy Scale International). Vi benyttet paret t-test og Wilcoxon test ved repeterte målinger, og t-test og Mann Whitney U-test ved sammenlikning av grupper.

Resultat: Gjennomsnittsalder var 76.3 år (± 6.6), 81% kvinner. Etter 12 uker testet deltagerne 1.2 ganger bedre på 30 sekunder reise-sette-seg (95% KI 0.6, 1.9) og økte ganghastigheten med 0.11 m/sek (95% KI 0.07, 0.15). De viste ingen endring i bekymring for fall. Det var ingen forskjell i endring hos de som hadde treningstilbud en og to ganger per uke.

Konklusjon: Deltagerne viste bedring i fysisk funksjon gjennom en treningsperiode på 12 uker. Lavterskeltilbudet Sterk og stødig er et eksempel på hvordan fysioterapeuter gjennom et samarbeid med frivillige instruktører kan nå flere hjemmeboende eldre med forebyggende ukentlig trening.

Nøkkelord: Hjemmeboende eldre, forebyggende treningsgrupper, fysisk funksjon, bekymring for fall.

Abstract

Participation in preventive exercise group could maintain physical function in home-dwelling older adults, a pre-post study

Background: Sterk og stødig (Strong and steady) is a Norwegian group exercise program to prevent functional decline in home-dwelling older adults. The program is led by volunteer instructors in close cooperation with physiotherapists.

Aim: To evaluate if 12 weeks of Sterk og stødig group training once or twice weekly could improve physical function and reduce fear of falling among the participants in a Norwegian suburban Municipality.

Design: Pre-post design.

Objective and method: 78 group participants agreed to undergo tests for physical function (30 second sit-to-stand, Single leg stance with eyes open, 4 meter walking speed) and a questionnaire about fear of faalling (Falls Efficacy Scale International). For repeated measurements we used paired t-test and Wilcoxon, and independent sample t-test and Mann Whitney U-test to compare groups.

Results: Mean age was 76.3 year (± 6.6), 81% female. After 12 weeks the participants increased 30 seconds sit-to stand with 1.2 times (95% CI 0.6, 1.9)  and walking speed with  0.11 m/s (95% CI 0.07, 0.15) and showed no change in concern about falling. There was no difference in the results between those who participated once or twice weekly.

Conclusion: The participants showed increased physical function after 12 weeks group exercise. Sterk og stødig is an example of how physiotherapists through cooperation with volunteer instructors can provide weekly preventive group exercise to even more home-dwelling older adults.

Keywords: Home-dwelling older adults, preventive group exercise, physical function, fear of falling.

Read the full-text paper in Fysioterapeuten e-blad (Open Access)