Aldring og helse: En kartlegging av fire bachelorgradsutdanninger i fysioterapi

Fagartikkel i Fysioterapeuten 8/2016.

Kariann Krohne, sosialantropolog, Forsker, Ph.D., Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse,[email protected]

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 26.5.2016. Ingen interessekonflikt oppgitt. 

Sammendrag

Innledning: Den økende andelen eldre i befolkningen vil by på utfordringer for de helse- og sosialfaglige utdanningsinstitusjonene – både kapasitet og kvalitet i utdanningstilbudene må styrkes for å møte stadig flere eldre menneskers behov for behandling, rehabilitering og institusjonsopphold. Hensikten med artikkelen er å synliggjøre hvordan tematikk knyttet til aldring og helse tematiseres og anskueliggjøres i dokumenter knyttet til et heltids studieforløp i fire fysioterapeututdanninger.

Hoveddel: Artikkelen baserer seg på gjennomgang av rammeplan for fysioterapeututdanningen, studiestedenes fagplaner og studieemner. Direkte og indirekte henvisning til tematikken «aldring og helse» i disse dokumentene ble registrert. I læringsutbyttebeskrivelser på alle nivå anvendes livsløpsperspektivet gjennomgående. Artikkelen diskuterer funn fra kartleggingen med særlig vekt på begreper som «livsløp» i læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå.

Avslutning: Tematikk knyttet til aldring og helse underkommuniseres i brede og, til dels, overordnede læringsutbytteformuleringer. Det oppfordres til en sterkere tydeliggjøring av hvordan aldersgrupper, slik som eldre, vektes når livsløpsperspektivet anvendes i læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå. 

Nøkkelord: Bachelorgrad i fysioterapi, læringsutbytte, eldre mennesker. 

Abstract

Ageing and health in physiotherapy education – a survey of four bachelor’s degree programs in physiotherapy

Introduction: The increasing proportion of elderly in the population present challenges for Norwegian health- and social education institutions – both in terms of capacity and quality these educational services must be strengthened to meet older people’s need for treatment, rehabilitation and residential care. The purpose of this article is to draw attention to how topics associated with ageing and health are presented in documents relevant to four fulltime bachelor’s degree programs in physiotherapy.

Main section: The article is based on a review of the framework plan for the bachelor’s degree in physiotherapy, four bachelor’s degree programs and these programs’ local courses. Direct and indirect references to aging and health related aspects in these documents were registered. In registered learning outcome descriptors at all levels a lifespan perspective is visible. This article discusses the findings of the survey with particular emphasis on the concept of «lifespan» in learning outcome descriptors.

Summing up: Themes related to aging and health is under-communicated in broad learning outcome descriptors. A better clarification of how age groups, such as the elderly, are weighted in when a lifecycle perspective is used in learning outcomes descriptions, especially at a course level, is encouraged.

Keywords: Bachelor’s program in physiotherapy, learning outcome descriptors, older people.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad.