Utvikling av en kunnskapsbasert fagprosedyre

Fagartikkel i Fysioterapeuten 7/2016.

Anne Christie, fysioterapeut PhD, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus. E-post: [email protected]

Ingvild Bø, fysioterapeut, Revmatismesykehuset Lillehammer. 

Kirsten Jemtland Enger, fysioterapeut, St. Olavs Hospital. 

Jon Hagfors, brukerrepresentant, Norsk Revmatikerforbund. 

Gilles Jarret, fysioterapeut, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS.

Karen Marie Liland, fysioterapeut, Haukeland universitetssykehus.

Inger Leivdal, fysioterapeut, Diakonhjemmet sykehus.

Aarid Liland Olsen, fysioterapeut, Haukeland universitetssykehus.

Elisabeth Pedersen, fysioterapeut, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Bente Slungaard, fysioterapeut, Martina Hansens Hospital.

Liv Margot Sviland, brukerrepresentant, Norsk Revmatikerforbund.

Hanne Dagfinrud, fysioterapeut, professor, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus.

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 19.5.2016. Prosjektet artikkelen bygger på er ikke forelagt Regionale kommiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) eller Datatilsynet da det ikke omhandler etiske problemstillinger eller sensitive personopplysninger. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

Lov om helsepersonell pålegger fysioterapeuter å utøve faglig forsvarlig fysioterapi og å holde seg faglig oppdatert. Imidlertid behandler de fleste fysioterapeuter pasienter med en rekke forskjellige diagnoser og tilstander, i alle aldersgrupper og med mange ulike behov. Kravet om å holde seg faglig oppdatert på alle områder kan derfor være vanskelig å etterkomme. I den sammenheng kan kunnskapsbaserte fagprosedyrer være til hjelp for den enkelte kliniker og bidra til å øke kvaliteten i fysioterapipraksis.

Hensikten med en kunnskapsbasert fagprosedyre er å sikre at klinisk praksis utføres i henhold til best tilgjengelig forskning, klinisk erfaring og pasientens preferanser. Det stilles strenge krav til metodisk nøyaktighet og etterprøvbarhet i utviklingen av en kunnskapsbasert fagprosedyre. I artikkelen beskrives de ulike trinn i en slik utviklingsprosess nærmere. Arbeidet med å utvikle fagprosedyren «Spondyloartritt og fysioterapi» benyttes som en illustrasjon på en slik prosess.  

Nøkkelord: Fagprosedyre, kvalitetskrav, kunnskapsbasert praksis. 

Abstract

Title: Development of a knowledge-based clinical procedure

Physiotherapists are imposed to deliver proper physiotherapy and to keep professionally updated. However, a majority of physiotherapists treat patients with a variety of diagnoses and conditions, of all ages and with many different needs. Thus, keeping updated in all areas is challenging. In this context knowledge-based clinical guidelines may be effective in guiding the individual clinician.

The purpose of a knowledge-based clinical guideline is to ensure clinical practice according to best available research, clinical judgment and patient preferences. Strict requirements for methodical accuracy and transparency are laid on the development of a knowledge-based clinical guideline. In this article the different stages in a development process are described. The development of a clinical guideline; «Spondyloarthritis and physiotherapy» is used as an illustration of a development process.

Keywords:Evidence based practice, guideline development, AGREE-instrument.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad.