Fra søk til bruk av helseinformasjon på internett: e-Health literacy i en norsk kontekst

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 10/16. 

Eva Haukeland Fredriksen, fysiotera-peut, sosiolog, PhD. Førsteamanuensis ved Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Bergen. [email protected] 

Tobba Therkildsen Sudmann, fysiotera-peut, sosiolog, PhD. Førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag og vernepleie, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Bergen. 

Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 17.8.2016. Studien er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), saksnr. 40938. Informert samtykke er innhentet fra alle studiedeltakerne. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

Hensikt: Medisinsk informasjon er lett tilgjengelig via internett, noe en stor del av den norske befolkningen benytter seg av. Denne studien undersøker hvordan personer over 20 år søker, vurderer og anvender internettbasert helseinformasjon. E-Health literacy er brukt som teoretisk perspektiv. 

Materiale og metode: Norske data er hentet fra en komparativ internasjonal studie med mixed method design; to spørreskjema, og kvalitative intervju med 16 deltakere. Materialet er tematisk analysert.

Funn: E-Health literacy omfatter digital orienteringskompetanse, vurderingskompetanse og handlingskompetanse. Informantene scoret høyest på digital orienteringskompetanse. Scoren på vurderingskompetanse varierte med utdanningsnivå. De yngste, og lavest utdannede scoret lavest på vurderingskompetanse, mens utdanning spilte mindre rolle for handlingskompetanse. Menn scoret lavere enn kvinner på alle parametere. Internett ble brukt for å håndtere usikkerhet og informasjonsbehov, for å hjelpe andre, eller for sensitive tema. Informantene kryss-sjekket informasjonen, og stolte mest på nettsider med biomedisinsk kunnskap og med institusjonell tilknytning. De brukte informasjonen som supplement til annen helseinformasjon, og diskuterte den med venner, familie og helsevesen.

Konklusjon: Informantene hadde god digital orienteringskompetanse, men ulike forutsetninger for å tolke helseinformasjonen. Fysioterapeuter kan bistå pasientene med å tolke helseinformasjonen de finne på nettet, og kan benytte deres søkekompetanse og lærelyst som en resurs i arbeidet med å understøtte og mobilisere egne krefter.

Nøkkelord: Internett, e-Health literacy, mixed methods. 

Abstract

From seeking to using Internet-based health information - e-Health literacy in a Norwegian context

Aim: Health-related information is easily accessible on the internet, and a high proportion of the Norwegian population use the internet for health-related queries. This paper reports from a study of how people search, evaluate and act upon this information. E-Health literacy is used as theoretical framework.

Material and method: The Norwegian data is drawn from an international comparative study with a mixed method design; two surveys and qualitative interviews with 16 participants. The material is thematically analysed.

Results: E-Health literacy refers to the ability to seek, appraise and apply health information from electronic sources. The participants had high competence in information seeking, but low education corresponded with low appraisal skills. The application of internet based health information did not correspond with education level. Internet searches served different purposes: uncertainty, assisting others, information needs, or sensitive topics. The participants crosschecked the information against authoritative sources; and discussed it with family, friends or health professionals.

Conclusion: The participants had high competence in information seeking, but differed in capacity to appraise their finds. Physiotherapists should acknowledge patients’ internet competencies and utilise their desire to learn as a resource for treatment and empowerment.

Keywords: Internet, e-Health literacy, mixed methods.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad