Dystoni: klassifikasjon, årsak og behandling

Fagartikkel i Fysioterapeuten 1/2017. 

Jeanette Koht, overlege, ph.d., Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF og 1. amanuensis, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. [email protected]

Anniken Hansen, leder av Norsk Dystoniforening.

Anette Holmelid Elvik, fysioterapeut, Osterøy fysioterapi, Hauge, Valestrandsfossen.

Johanna Blom, fysioterapeut, VO Neurologi och Rehabmedicin, SUS Malmö, Sverige. 

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 27.9.16. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

Innledning: Dystoni er en nevrologisk tilstand som gir ufrivillige muskelsammentrekninger og er lite kjent blant fysioterapeuter og leger.  

Hoveddel: Dystoni kan ramme personer i alle aldersgrupper og kan skyldes ulike hjernesykdommer, ulike arvelige faktorer eller ukjente faktorer. Dystoni er en medisinsk betegnelse både på et symptom og en sykdomsgruppe og kan opptre som et enkelt symptom, isolert dystoni, eller sammen med mange andre plager og kalles da gjerne kombinert dystoni. Den største gruppen av dystoni er isolerte dystonier og rammer ofte nakkemuskulatur med ufrivillige, spasmeliknende bevegelser som gir plagsomme vridende bevegelser av nakken. Mange pasienter med dystoni får feildiagnosen «kink i nakken» eller muskelspenninger og går lenge udiagnosiserte og ubehandlet.

Avslutning: Det er viktig å kjenne igjen denne sykdommen slik at pasientene raskt kommer i gang med riktig behandling, både i form av Botulinumtoksin-behandling og fysioterapi. Med riktig behandling kan pasientene komme tilbake i jobb, få betydelig mindre plager og få et bedre funksjonsnivå.

Nøkkelord: Dystoni, fysioterapi, botulinumtoksin. 

Abstract

Dystonia, an overview; classification, etiology and treatment

Introduction: Dystonia is a neurological condition which leads to involuntary muscle contractions and is little known among physiotherapists and doctors.

Main part: Dystonia can affect people of all ages and can be caused by various brain diseases, various hereditary factors or unknown factors. Dystonia is a medical term both used as a symptom and a disease group. Dystonia can be a single symptom, isolated dystonia, or together with other neurological symptoms and is then called combined dystonia. The largest group of dystonia is isolated dystonia which often affects the neck muscles with involuntary, spasm-like movements and gives troublesome twisting movements of the neck. Many patients with dystonia get a wrong diagnosis such as; «crick in the neck» or muscle tension and many go undiagnosed and untreated.

Summary: It is important to recognize dystonia, because then the patients can receive proper treatment, both in terms of Botulinum toxin treatment and physiotherapy. With proper treatment, patients can return to work, have significantly less pain and a better functioning.

Keywords:  Dystonia, physiotherapy, botulinum toxins.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad