Skeptisk til å fjerne sykdomslisten

NFF er overrasket over at departementet foreslår et så omfattende tiltak som å fjerne sykdomslisten for fysioterapi, uten en grundig utredning. Det kan bety en radikal endring for store pasientgrupper, mener NFF.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver forbundet i høringssvaret til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i forbindelse med forslaget om å innføre automatisk frikort for egenandelstak 2, og å avvikle sykdomslisten i fysioterapiordningen. Høringsfristen er 20. september. På regjeringen.no finner du alle høringssvarene som har kommet inn i denne saken. 

Fjerne sykdomslisten

- Vi kan ikke se at alternative tiltak er blitt identifisert, virkningene er heller ikke vurdert tilfredsstillende og de som er berørt av tiltaket er ikke blitt involvert, skriver NFF i høringssvaret, signert forbundsleder Fred Hatlebrekke og seksjonsleder Kari Bente Sørlie i seksjon for Organisasjon og kommunikasjon.

- NFF oppfordrer departementet i å nedsette en bredt sammensatt arbeidsgruppe som får i oppdrag å gjennomgå sykdomslisten og komme med faglig begrunnede forslag til endringer som ivaretar funksjonsperspektivet i større grad enn det dagens sykdomsliste gjør.

 Diagnose og behov for fysioterapi

NFF er imidlertid enig i at dagens sykdomsliste ikke er et godt nok verktøy for prioritering:

- Det er ikke alltid sammenheng mellom diagnose og behov for fysioterapi. Funksjonsnivået bør være det viktigste kriteriet i en vurdering av hvorvidt pasienter bør fritas for egenandel eller ikke. Det er likevel ikke noen tvil om at pasienter med enkelte diagnoser har større behov for fysioterapi enn andre. Gjennom vår interne høringsprosess har vi fått mange faglig godt begrunnede eksempler på pasientgrupper som fortsatt bør skjermes. NFF stiller seg tvilende til at det å fjerne sykdomslista vil bidra til at funksjonsperspektivet blir bedre ivaretatt. For oss ser det ut til at et målrettet tiltak som sykdomslista er, skal erstattes av et ikke-målrettet tiltak.

«Antakelser uten dokumentasjon»

I høringsnotatet fra departementet står det på side 4 at: «Forslaget vil bidra til en riktigere prioritering av den totale behandlingskapasiteten. Endringene vil også bidra til at pengene brukes på de med det største behovet, fremfor å gi særskilte rettigheter til medlemmer basert på en diagnose».

Ifølge NFF er dette antagelser uten dokumentasjon, og forbundet stiller seg spørrende til om dette vil bli resultatet.

- Selv om NFF erkjenner at dagens sykdomsliste ikke fungerer optimalt, er vi av den oppfatning at fordi forslaget vil kunne innebære en radikal endring for store pasientgrupper, kan vi ikke støtte en avvikling av sykdomslisten slik det foreslås.

Sammendrag av NFFs innspill til departementet:

  • NFF støtter departementets forslag om å innføre automatisk frikort for egenandelstak 2 og krav til elektronisk rapportering av egenandelsopplysninger hver 14. dag over linje for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. NFF støtter ikke departementets forslag til at disse endringene skal tre i kraft 1. januar 2017, 1. januar 2018 er mer realistisk.
  • Myndighetene/Norsk Helsenett utarbeider en opplæringspakke rettet mot fysioterapeuter som skal koble seg på helsenettet.
  • NFF støtter ikke forslaget om kommunal plikt til å kreve egenandeler for fastlønte fysioterapeuter.
  • NFF anbefaler å heve aldersgrensen for å betale egenandel for fysioterapi til 18 år.
  • NFF støtter departementets forslag om fortsatt skjerming av personer med godkjent yrkesskade.
  • NFF støtter ikke en avvikling av sykdomslisten slik det foreslås.
  • NFF oppfordrer departementet til å nedsette en bredt sammensatt arbeidsgruppe som får i oppdrag å gjennomgå sykdomslisten og komme med faglig begrunnede forslag til endringer som ivaretar funksjonsperspektivet i større grad enn i dag.