Helsemessige gevinster og økonomiske besparelser ved lokale innleggelser

I sin avhandling «Akuttinnleggelser ved Hallingdal sjukestugu» har Øystein Lappegard undersøkt nærmere om lokalmedisinske sentra kan og bør være et alternativ til akutte sykehusinnleggelser.

Publisert

I studien fikk pasienter som kunne innlegges alternativt til sykehus, tilbud om å inngå i en trekning om innleggelsessted; ved Hallingdal sjukestugu eller Ringerike sykehus. Forskerne fikk dermed to tilfeldig sammensatte pasientgrupper som kunne sammenlignes både på opplevd kvalitet og helsekonsekvenser. I tillegg ble det gjort en helseøkonomisk analyse. Dette skriver Universitetet i Oslo (UiO) i en pressemelding.

Ønsket seg lokalt

Pasientene foretrakk innleggelser lokalt, dette på grunn av nærhet til hjem og familie og mindre stress enn på sykehuset. De opplevde at samme lege og pleiere tok seg av dem under hele oppholdet og følte seg helhetlig ivaretatt utover den ene sykdommen de var innlagt for. De var trygge for å bli sendt videre til sykehuset hvis dette var nødvendig.

Pasientene ble fulgt i ett år etter innleggelsen for å vurdere helsemessige konsekvenser. Det ble ikke funnet sikre forskjeller ut fra hvor de to gruppene ble innlagt.

-Men det var funn som kunne tyde i retning av helsemessige gevinster ved lokal innleggelse, ifølge Lappegard.

Helseøkonomisk er det særlig på transportsiden og på organiseringen av legetilbudet en vil kunne finne besparelser.

Samhandlingsreformen utfordrer norsk helsevesen

Konklusjonen er at utvalgte pasienter kan akuttinnlegges på lokale tilbud hvis dette tilbudet holder et forsvarlig medisinskfaglig nivå. Både nasjonalt og internasjonalt kan det anbefales å utvikle slike lokale, akuttmedisinske tilbud. Dette fordi pasientene opplever god kvalitet ved oppholdet, det foreligger indikasjon på positive helsegevinster og fordi tilbudet ofte vil være kostnadsbesparende.

Cand.med. Øystein Lappegard ved Institutt for helse og samfunn, UiO, vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Acute admissions at Hallingdal sjukestugu: Can and should local medical centres play a role in Norwegian healthcare services for acute admissions of a specified group of patients?» den 4. oktober.

Kilde: www.uio.no