Når overveldende inntrykk gir kroppslige utslag – en kvalitativ pilotstudie

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 9/2017. 

Fagartikkel

Natalie Nisamjan, PT, fysioterapeut i turnustjeneste. NTNU, Institutt for Nevromedisin og bevegelsesvitenskap, program for fysioterapeututdanning. natalienisamjan@hotmail.com.  

Tina Floridon Nordtømme, PT, fysioterapeut i turnustjeneste. NTNU, Institutt for Nevromedisin og bevegelsesvitenskap, program for fysioterapeututdanning. tina_floridon2@hotmail.com.  

Sylvia Söderström, ph.d., professor, NTNU, Institutt for Nevromedisin og bevegelsesvitenskap, program for fysioterapeututdanning.  

Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 7. september 2017. Det er innhentet skriftlig informert samtykke fra alle studiens informanter. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Merknad: Delt 1. forfatterskap mellom Nisamjan og Floridon Nordtømme.

Sammendrag 

Bakgrunn: Årlig utsettes mange barn og unge for traumatiske hendelser. Slike hendelser kan ha en stor innvirkning på deres liv og kan føre til at de utvikler somatisk sykdom og emosjonelle, kognitive og atferdsmessige vansker.

Hensikt: Studiens hensikt er å bidra med kunnskap om hvilke kroppslige uttrykk fysioterapeuter bør være ekstra oppmerksomme på i møte med barn og unge. 

Design: Studien er en pilotstudie med en kvalitativ tilnærming.

Materiale: Datamaterialet består av transkribert intervjutekst fra intervjuer med tre fagpersoner med lang erfaring fra arbeid med barn og unge som har opplevd traumatiske hendelser. 

Metode: Datainnsamlingsmetoden er individuelle semistrukturerte kvalitative intervjuer, analysert etter Malteruds systematiske tekstkondensering. 

Funn: Hovedfunnene belyser hvordan barn som har opplevd traumatiske hendelser, kan vise et vidt spekter av kroppslige uttrykk, gjennom spenningsmønstre, respirasjon, smerter og redusert kontakt med egen kropp. 

Konklusjon: Barn som har opplevd traumatiske hendelser, viser et vidt spekter av kroppslige uttrykk. Fysioterapeuters utfordring er å se det enkelte barns kroppslige uttrykk som et uttrykk for den sammenheng barnet lever i, og dermed bidra med kunnskap som kan avdekke om et barn lever under forhold som oppleves som overveldende og kan sette varige spor.

Nøkkelord: Barn, fysioterapi, kroppsuttrykk, observasjon, traume.

Abstract

When overwhelming impressions lead to bodily expressions – a qualitative pilot study

Background: Many children and adolescents are exposed to traumatic events. Such events can have a major impact on their lives and can cause them to develop somatic disease, emotional, cognitive and behavioral difficulties.  

Purpose: The purpose of this study was to provide enhanced knowledge of what bodily expressions physiotherapists should be extra aware of when meeting children and adolescents.   

Design: The study is a pilot study with a qualitative approach. 

Material: The data material consists of written transcripts from interviews with three professionals with extensive experience from work with children and adolescents who have experienced traumatic events.

Method: The data collection method was individual semi-structured qualitative interviews, analyzed by Malterud’s systematic text condensation. 

Findings: The main findings highlight how children who have experienced traumatic events show a wide range of bodily expressions, through tension patterns, respiration, pain and reduced contact with their own body. 

Conclusion: Children who have experienced traumatic events show a wide range of bodily expressions. Physiotherapists’ challenge is to see the bodily expressions of each child as an expression of the context in which the child lives, thereby contributing knowledge that can reveal whether a child lives under conditions that are perceived as overwhelming and enduring.

Keywords: Children, physiotherapy, bodily expressions, observation, trauma.

Les artikkelen i fulltekst i Fysioterapeuten eblad