Sagitalt snitt av ve. kjeveben. Illustrasjon: Oda Sønju.

Kan smerte og funksjon bidra til å diagnostisere temporomandibulær dysfunksjon?

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 3/2017. 

Fagartikkel

Elisabeth Heggem Julsvoll, MSc, fysioterapeut, spesialist i manuellterapi, Hans & Olaf Fysioterapi AS, Avdeling for Helsefagvitenskap, Institutt for Helse og Samfunn, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. heggemjulsvoll@gmail.com. 

Nina Køpke Vøllestad, ph.d., professor og instituttleder ved Institutt for Helse og Samfunn, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

Hilde Stendal Robinson, ph.d., fysioterapeut, spesialist i manuellterapi, førsteamanuensis, Avdeling for Helsefagvitenskap, Institutt for Helse og Samfunn, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 24.1.2017. Norsk senter for forskningsdata (NSD) har tilrådd gjennomføring av prosjektet. Studien er godkjent av lokalt kvalitetssikringsutvalg på Avdeling for Helsefag ved Universitetet i Oslo. Studiedeltagerne er skriftlig og muntlig informert om studiens innhold og har undertegnet samtykkeerklæring. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

Hensikt: Undersøke hvorvidt personer med temporomandibulær dysfunksjon (TMD) med og uten påvist anterior leddskiveforskyvning uten tilbakegang (ADDWOR) rapporterer smerte og funksjon forskjellig.

Design: Tverrsnittsstudie.

Materiale: Trettifem deltagere i alderen 18-70 år (89% kvinner) med 58 symptomatiske kjeveledd (29 høyre/29 venstre) og nedsatt gapeevne ble inkludert.

Metode: Deltagerne rapporterte smerte ved visuell analog skala (VAS) og funksjon ved spørreskjemaet; Pasient-Spesifikk Funksjons Skala (PSFS).

Resultater: Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene med hensyn på varighet av smerte (p=0.624), smerte på undersøkelsesdagen (p=0.602) eller verst opplevd smerte (p=0.664). Personer med positiv ADDWOR har noe større problem med å tygge hard mat og gjespe (84%) sammenlignet med de uten ADDWOR (78%). Det var signifikant forskjell mellom gruppene når det gjelder funksjonsrapportering på PSFS (p=0.005).

Konklusjon: Studien viser at personer med TMD med påvist ADDWOR rapporterer dårligere funksjon enn personer med TMD uten påvist ADDWOR, men typen og grad av funksjonsproblem viser ikke hvorvidt det foreligger ADDWOR eller ikke. Smerteintensitet viser ingen signifikant forskjell mellom gruppene.

Nøkkelord: Anterior leddskiveforskyvning uten tilbakegang (ADDWOR);  Pasient-Spesifikk Funksjons Skala (PSFS); Selvrapportert funksjon og smerte; Temporomandibulær dysfunksjon (TMD). 

Abstract

Can pain and function contribute in diagnosing temporomandibular disorders? 

Purpose: To examine whether persons with temporomandibular disorders (TMD) with or without anterior disc displacement without reduction (ADDWOR) report pain and function differently. 

Design: A quantitatively cross-sectional study.

Materials: Thirty-five persons, aged 18–70 years (89% women) with 58 symptomatic joints or pain in surrounding area and reduced mouth-opening were recruited among patients from health-professionals in the region of Oslo, Norway.

Methods: The participants reported pain on a visual analog scale (VAS) and function by the Patient-Specific Functional Scale (PSFS).

Results: There was not a significant difference between the two groups with respect to duration of pain (p=0.624), pain on the examination day (p=0.602) or worst experienced pain (p=0.664). Persons with ADDWOR have major problems with chewing hard food and yawning (84%) compared with those without ADDWOR (78%). There was a significant difference in function (PSFS) between the two groups (p=0.005).

Conclusion: The study shows that persons with TMD with ADDWOR reports function differently on PSFS than persons with TMD without ADDWOR, but the kind and degree of functional problems does not reveal whether ADDWOR is present or not. There was not a significant difference between the two groups with respect to pain reporting..

Keywords: Anterior disc displacement without reduction (ADDWOR); Patient-Specific Functional Scale (PSFS); Self-reported function and pain; Temporomandibular disorders (TMD).

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten