Allmennleger i Skandinavia ga mange forskjellige diagnoser til samme pasient, men diagnosen var ikke det avgjørende for sykmeldingsbeslutninger

Sykefravær for pasienter med alvorlige subjektive helseplager – utfordringer i allmennpraksis

Doktorgrad i Fysioterapeuten 6/2013

Fagartikkel

Silje Maeland, fysioterapeut, ph.d., Det psykologiske fakultet, Hemil senteret, Universitetet i Bergen. Veiledere: Prof; Hege R. Eriksen, Prof; Kirsti Malterud, seniorforsker, fastlege; Erik L. Werner. Disputas fant sted 8. februar 2013 ved UIB. Arbeidet er finansiert av Forskningsrådet, Program for Sykefravær, arbeid og helse. 

Orginaltittel: «Sick leave for patients with severe subjective health complaints – challenges in general practice». 

Muskel- og skjelettsmerter, tretthet, søvnvansker, angst- og depresjonsfølelse er vanlige helseproblemer i den generelle befolkningen og fører ofte til at vi tar kontakt med fastlegen. For de fleste går denne type plager over av seg selv og har en god prognose. Noen utvikler imidlertid langvarige tilstander og syndromer med mange sammensatte plager. For eksempel; langvarig korsryggsmerter, fibromyalgi, kronisk tretthet og irritabel tarm. Mange sekkebetegnelser for disse sammensatte plagene brukes i forskningslitteraturen, for eksempel; alvorlige subjektive helseplager, medisinsk uforklarte plager, funksjonell lidelse, multi-symptom-syndrom. Det som kjennetegner disse pasientene er at de har mange helseplager og smertepunkter og ofte dårlig prognose med tanke på arbeidsdeltagelse.

Hensikten med denne avhandlingen var å bidra til en større forståelse av hvilke faktorer som er viktige når allmennleger vurderer sykmelding for pasienter med alvorlige subjektive helseplager. Avhandlingen er basert på tre studier som alle belyser dette emnet.

Den første artikkelen beskriver hvilke diagnoser allmennleger i Skandinavia gir pasienter med alvorlige subjektive helseplager. I den andre artikkelen ser vi på hvilke faktorer som har betydning for sykmeldingsavgjørelser for disse pasientene. Den tredje artikkelen handler om hvorfor allmennleger ikke vil delta i en studie der pasienter randomiseres til sykmelding. Artikkel I og II er basert på norske, svenske og danske allmennlegers svar på et spørreskjema i en tverrsnittstudie. Dette ble besvart etter å ha sett ni videovignetter av pasienter med alvorlige subjektive helseplager i deres møte med allmennlegen. Artikkel III var en kvalitativ studie hvor allmennleger i Norge forklarte hvorfor de ikke var villig til å delta i en studie med randomisering av sykmelding. Svarene var web-baserte svar på et åpent spørsmål.

Allmennleger i Skandinavia ga mange forskjellige diagnoser til samme pasient, men diagnosen var ikke det avgjørende for sykmeldingsbeslutninger. Sykmeldingsbeslutninger var basert på en samlet vurdering av pasientens arbeidsevne og fare for forverring dersom han eller hun fortsatte å jobbe. Diagnoser og sykmeldingsbeslutninger for pasienter med alvorlige subjektive helseplager er komplekse og basert på vurderinger av hvert enkelt individ der legens kunnskap om pasientens personlighet, sårbarhet og familiesituasjon også spilte inn. Vurdering av behov for sykmelding for disse pasientene bygger på allmennlegens profesjonelle og kliniske kunnskap. Til syvende og sist baseres avgjørelsen på en felles forståelse mellom legen og pasienten. Funnene i denne avhandlingen belyser allmennlegers dilemma knyttet til de potensielt motstridende rollene som henholdsvis samfunnets portvakt og pasientens advokat. Ettersom primærdiagnosen en lege setter på en pasient danner grunnlaget for sykefraværsstatistikker er det grunn til å stille spørsmål ved gyldigheten og nytten av statistikk basert på sykmeldingsdiagnosene. 

Artikler:

1. Silje Maeland, Erik L. Werner, Marianne Rosendal, Ingibjorg H. Jonsdottir, Liv H. Magnussen, Holger Ursin, and Hege R. Eriksen. (2012). Diagnoses of Patients with Severe Subjective Health Complaints in Scandinavia: A Cross Sectional Study. ISRN Public HealthVolume , Article ID 851097, 9

2. Maeland S, Werner E.L, Rosendal M, Jonsdottir I.H, Magnussen L.H, Lie S.A, Ursin H, Eriksen H.R. Sick leave decisions for patients with severe subjective health complaints in general practice. A cross sectional study in Norway, Sweden and Denmark. (Submitted)

3. Maeland S, Magnussen L.H, Eriksen H.R, Malterud K. Why are general practitioners reluctant to enrol patients into a RCT on sick leave? A qualitative study. Scand J Publ Health 2011 Dec; 39(8): 888-893