Risiko for skader blant kvinnelige fotballspillere.

Skader og risikofaktorer blant norske kvinnelige elitefotballspillere

Doktorgrad i Fysioterapeuten 11/2014.

Fagartikkel

Agnethe Nilstad, fysioterapeut PhD. Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisin, Norges idrettshøgskole, Oslo.

Tittel på avhandlingen: Injuries and risk factors in elite female football – Implications for screening and prevention.

Disputas fant sted ved Norges idrettshøgskole fredag 27.juni 2014.

Tidligere studier har vist at skadeforekomsten blant kvinnelige fotballspillere er høy og at 60-80 prosent av alle fraværsskader rammer underekstremitetene. Korsbåndskader representerer et stort problem blant kvinnelige utøvere, og vi vet at skaden har alvorlige konsekvenser, både i form av fravær fra idretten og risiko for tidlig utvikling av kneartrose. Få studier har imidlertid undersøkt risikofaktorer for underekstremitetsskader hos kvinnelige fotballspillere, og det er behov for enkle og pålitelige screeningverktøy som kan identifisere utøvere med høy skaderisiko. Ved å øke vår kunnskap om risikofaktorer for skade kan vi optimalisere eksisterende skadeforebyggende treningsprogrammer.

PhD-prosjektet ble gjennomført som en del av en større kohortestudie med det overordnede formålet å undersøke risikofaktorer for korsbåndskader blant kvinnelige eliteutøvere. Formålet med denne PhD-avhandlingen var å kartlegge skadeforekomst og risikofaktorer blant norske kvinnelige elitefotballspillere ved å ta i bruk en ny registreringsmetode, samt å vurdere fallhopptesten som et potensielt screeningverktøy. Alle kvinnelige fotballspillere i den norske Toppserien ble invitert til screening av biomekaniske, anatomiske og nevromuskulære karakteristika før sesongstart i 2009-12. I 2009-sesongen ble spillerne i tillegg invitert til å delta på individuell skaderegistrering via SMS. 

Avhandlingen besto av fire separate studier med følgende mål;

-Evaluere SMS som metode for individuell skaderegistrering i Toppserien ved å sammenligne denne med tradisjonell registrering fra lagenes medisinske støtteapparat.

-Undersøke risikofaktorer for skader i underekstremitetene.

-Undersøke hvorvidt fysioterapeuter kan identifisere utøvere med høy valgusbelastning i et tobens fallhopp, samt å undersøke inter-tester reliabilitet for tre fysioterapeuter.

-Undersøke den kombinerte effekten av anatomiske og muskulære karakteristika på valgusvinkler i et fallhopp. 

Resultatene viste at SMS var en effektiv og nøyaktig metode for skaderegistrering, og at denne metoden fanget opp en betydelig høyere andel av skadene sammenlignet med registrering fra lagenes medisinske støtteapparat (1). BMI viste seg å være en faktor som påvirket risikoen for skader i underekstremitetene, og spillere med en tidligere korsbåndskade hadde ni ganger høyere sannsynlighet for å pådra seg en ny kneskade sammenlignet med spillere uten tidligere skade (2). Et annet viktig funn var at fysioterapeuter kan identifisere utøvere med høye valgusvinkler ved visuell bedømming av knekontroll i en fallhopptest (3). Videre så det ut til at spillernes høyde, valgus i stående utgangsstilling og hofteabduktorstyrke påvirker grad av valgus i et tobens fallhopp (4).

Funnene understreker betydningen av skadeforebyggende trening hos kvinnelige fotballspillere. Dette bør iverksettes tidlig, ettersom grunnlaget for en lang og skadefri idrettskarriere legges i ung alder. Videre har fysioterapeuter en viktig rolle i å avdekke potensielle svakheter hos utøverne ved hjelp av screening, slik at forebyggende trening kan individualiseres og tilpasses den enkelte.

Artikler:

1. Text messaging as a new method for injury registration in sports – A methodological study in elite female football. Scand J Med Sci Sports 2014: 24(1):243-249.

2. Risk factors for lower extremity injuries in elite female soccer players. Am J Sports Med 2014: 42(4):940-948.

3. Physiotherapists can identify female football players with high knee valgus angles during vertical drop jumps using real-time observational screening. J Orthop Sports Phys Ther 2014: 44(5):358-365.

4. Anatomical and neuromuscular determinants for peak knee valgus angles in vertical drop jumps.  J Orthop Sports Phys Ther 2014, under revisjon.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten