Fysisk aktivitet, dødelighet og risiko for brystkreft

Doktorgrad i Fysioterapeuten 7/2013

Fagartikkel

Kristin Benjaminsen Borch, fysioterapeut, Master i Helsevitenskap, Universitetet i Tromsø. 

Disputas fant sted 21. mars 2013 ved Universitetet i Tromsø. 

Originaltittel: «Physical activity, mortality and breast cancer risk – The Norwegian Women and Cancer Study». 

Hovedmålet med denne doktorgradsavhandlingen, som er gjennomført i perioden 2009-2013, var å undersøke kriterievaliditeten av et spørreskjema på fysisk aktivitet (1), og å undersøke effekt av fysisk aktivitet på total dødelighet, hjerte-kar og kreft dødelighet (2), og risikoen for postmenopausal brystkreft, total og i henhold til hormonreseptor status i tumor (3) i en norsk kvinnelig befolkning med lang oppfølgingstid.

Den nasjonale befolkningsundersøkelsen Kvinner og Kreft, startet i 1991, har inkludert nærmere 172.000 norske kvinner i alderen 30-70 år. Deltagerne er tilfeldig valgt fra Personregisteret ved Statistisk Sentralbyrå, og har besvart spørreskjemaer med spørsmål om livsstilsvaner og faktorer knyttet til reproduksjon. Data på vital status og kreft ble gitt gjennom kobling til Personregisteret og Kreftregisteret i Norge. I valideringsstudien (1) av spørreskjemaet om fysisk aktivitet ble kvinner i samme aldersgruppe som kvinnene som deltar i Kvinner og Kreft studien, tilfeldig utvalgt fra Personregisteret. Deltageren ble bedt om å rapportere fysisk aktivitetsnivå ved bruk av det samme spørreskjema som er brukt i Kvinner og Kreft studien, og fikk deretter en hjertefrekvens- og bevegelsessensor plassert på kroppen som ble båret i fire sammenhengende døgn, ved to anledninger, med 5 måneder mellom.

Resultatene fra de ulike studiene viste at selvrapportering av fysisk aktivitet som er brukt i Kvinner og Kreft-studien er tilstrekkelig til å rangere fysisk aktivitetsnivå i en voksen kvinnelig befolkning, med begrensninger i å differensiere mellom intensitet, varighet og hyppighet av fysisk aktivitet (1). Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og dødelighet (2) viste en signifikant trend på at veldig lavt og lavt fysisk aktivitetsnivå var assosiert med økt risiko for død av alle årsaker sammenlignet med moderat fysisk aktivitetsnivå, med en sterkere assosiasjon for hjerte-kar dødelighet enn for død av kreft. Fysisk aktivitetsnivå utover moderat nivå ga ikke ytterligere redusert risiko for tidlig død. Populasjonens tilskrivbare risiko viste at 11.5 % av total dødelighet, 11.3 % av hjerte-kar død og 7.8 % av all kreftdød kunne tilskrives lave fysiske aktivitetsnivå. Den tredje studien (3), som undersøkte risiko for postmenopausal brystkreft ut fra hormonreseptor status i tumor, viste inkonsistente funn, og det er ut fra disse resultatene ikke mulig å utelukke at de observerte resultatene muligens kan reflektere ukjente konfunderende faktorer som endres over tid. Studien ga ikke grunnlag for å konkludere med en invers assosiasjon mellom moderate eller høye nivå av fysisk aktivitet og postmenopausal brystkreft, uavhengig av hormon reseptor status av tumor eller fysisk aktivitet over ulike tidsperioder av livet som ved 14 år alder, 30 års alder eller ved inklusjonstidspunkt der kvinnene var i alderen 34-70 år.

Funnene fra dette doktorgradsarbeidet viste en konsistent invers dose-respons sammenheng mellom fysisk aktivitet og total dødelighet, død av hjerte-kar og kreft hos kvinner ved bruk av et valid instrument for rangering av fysisk aktivitet, mens det for andre helseutfall som risiko for postmenopausal brystkreft ikke kan konkluderes med en konsistent sammenheng med fysisk aktivitet. Det trengs derfor flere studier som undersøker denne sammenhengen med vekt på fysisk aktivitetsnivå gjennom hele livet og informasjon om hormonreseptor status på tumor for brystkreft. 

Artikler:

1. Borch KB, Ekelund U, Brage S, Lund E. Criterion validity of a 1-category scale for ranking physical activity in Norwegian women. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2012; 9:2. PubMed: PMID 22260340

2. Borch KB, Braaten T, Lund E, Weiderpass E. Physical activity and mortality among Norwegian women – the Norwegian Women and Cancer Study. Clinical Epidemiology 2011; 3:1-7. PubMed: PMID 21857790

3. Borch KB, Lund E, Braaten T, Weiderpass E. Physical activity and risk of postmenopausal breast cancer by hormonal receptor status - the Norwegian Women and Cancer Study. [Submitted]