Effekt av trening etter utblokking ved claudicatio intermittens

Doktorgrad i Fysioterapeuten 6/2015.

Fagartikkel

Elisabeth Bø, fysioterapeut, PhD. Oslo Universitetssykehus HF og forskningsgruppa aldring, helse og velferd ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Veiledere: Fysioterapeut og professor Astrid Bergland, HiOA (hovedveileder), professor Einar Stranden OUS/UiO og dr.philos Jonny Hisdal, OUS. 

Originaltittel: Supervised exercise therapy after percutaneous transluminal angioplasty for intermittent claudication – associations and effects on physical function and health-related quality of life.

I nær fremtid har vi en sterkt voksende andel eldre med livsstils- og aldersrelaterte lidelser, men ikke ubegrenset med ressurser. Derfor trengs effektiv behandling, både sett med medisinske og økonomiske øyne. I dag er de vanligste behandlingsalternativene for perifer arteriell sirkulasjonssvikt fysisk trening eller blokking av trange blodårer i tillegg til røykestopp og kolesterolsenkende og blodproppforebyggende medikamenter.

Tidligere forskning har sett at trening som behandling gir gode resultater for mange, men på grunn av smerter ved trening er det vanskelig å gjennomføre. I tillegg er spesifikke treningsgrupper lite tilgjengelig for denne pasientgruppen. Perkutan transluminal angioplastikk (PTA) (blokking) som et annet behandlingsalternativ, gir vanligvis umiddelbar god effekt. Blokking kan dermed virke som en enkel løsning på problemet, men det er ikke utelukkende så enkelt da det alltid vil være en risiko ved et slikt inngrep, samt at mange får tilbakefall og den vedvarende effekten er derimot mer usikker. I de siste oppsummeringene som er gjort, vises det ingen tydelig forskjell på trening og PTA på lengere sikt.

Målet med denne studien var å undersøke effekten i løpet av 12 måneders oppfølging av 12 uker med veiledet trening etter PTA sammenlignet med PTA alene på fysisk funksjon og helserelatert livskvalitet (HRQoL) hos pasienter med claudicatio intermittens, dvs. symptomgivende perifer arteriell sirkulasjonssvikt. I tillegg ønsket vi å undersøke forholdet mellom fysisk funksjon og HRQoL hos pasienter som skal behandles med PTA. Ved å tilby systematisk, veiledet trening etter PTA fokuserer man både på det lokale problemet i benet, samt den generelle fysiske formen som ofte er nedsatt på grunn av langvarige smerter ved aktivitet. 

Femti pasienter ble randomisert til en intervensjons- eller en kontrollgruppe. Begge gruppene fikk ordinær postoperativ behandling og ble testet tre, seks og 12 måneder etter PTA. Intervensjonsgruppen utførte i tillegg 12 uker med gruppebasert intervalltrening ledet av fysioterapeut etter PTA. Kontrollgruppen fikk ingen ekstra oppfølging når det gjaldt trening.

Resultatene viste at målt gangdistanse før PTA var lengre enn selvrapportert gangdistanse. Sammenhengen mellom fysisk funksjon og HRQoL var kun liten til medium, dvs. at høy fysisk funksjon ikke nødvendigvis betydde høy HRQoL, eller at lav fysisk funksjon betydde lav HRQoL samlet sett. Hvis vi derimot analyserte pasientene med tanke på målt gangdistanse, fant vi at de som gikk lengst (> 200 m) hadde signifikant høyere skåre i noen aspekter av helserelatert livskvalitet, hovedsakelig i fysiske domener.

Etter 12 ukers trening fant vi at alle målinger (bortsett fra et enkelt domene på SF-36) var forbedret i begge grupper, men det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom gruppene.

I løpet av 12 måneders oppfølging derimot, hadde pasientene i intervensjonsgruppen signifikant bedre gangdistanse enn kontrollgruppen. Intervensjonsgruppen hadde også en signifikant høyere livskvalitet skåre i de fysiske komponentene i SF-36 som fysisk funksjon, kroppslig smerte og vitalitet. Veiledet trening etter blokking bør derfor vurderes som et viktig tilbud for å opprettholde og forbedre effekten av blokking.  

Artikler:

1. Walking distance and quality of life in patients selected for endovascular treatment. Bø E, Hisdal J, Bergland A. Eur J Phys 2013, 15 (4), 185-192.

2. Effects of 12 weeks of supervised exercise after endovascular treatment: A randomised clinical trial. Bø E, Bergland A, Stranden E, Jørgensen JJ, Sandbæk G, Grøtta OJ, Hisdal J. Physiother Res Int. 2014 Dec 2.

3. Twelve-months Follow-up of Supervised Exercise After Percutaneous Transluminal Angioplasty for Intermittent Claudication: A Randomised Clinical Trial. Bø E, Hisdal J, Cvancarova M, Stranden E, Jørgensen JJ, Sandbæk G, Grøtta OJ, Bergland A. Int J Environ Res Public Health 2013, 10, 5998-6014. 

Doktorgradsarbeidet ble gjennomført med finansiering fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Disputas fant sted 12. juni 2014 ved UiO.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten