Aktivitetsmåling med kroppsbårne sensorer

Doktorgrad i Fysioterapeuten 11/2013.

Fagartikkel

Kristin Taraldsen, fysioterapeut og Phd, forskningsgruppe for geriatri og forskningsgruppe for bevegelsesrelaterte tilstander ved institutt for nevromedisin, NTNU og St. Olavs Hospital.

Doktorgradsarbeidet ble gjennomført med støtte fra Norske Kvinners Sanitetsforening gjennom Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering og Samarbeidsorganet HMN. Hovedveileder har vært fysioterapeut og professor Jorunn Lægdheim Helbostad. Arbeidet ble fullført i august 2013. Avhandlingen er tilgjengelig via NTNU sine nettsider. Dette sammendraget ble først publisert i Geriatrix 3/13 (83).

Originaltittel: Activity Monitoring in Older Persons: Methodology and Clinical Application (2013).

Ny teknologi med små kroppsbårne sensorer gjør det nå mulig å måle fysisk aktivitet gjennom hele dager og døgn. Slike metoder kan gi ny kunnskap om hvor viktig fysisk aktivitet er for helse og fysisk funksjon. For eldre er linken mellom fysisk aktivitet og fysisk funksjon særlig viktig, spesielt for de som er i risiko for å tape funksjon og bli avhengig hjelp i daglige aktiviteter.

Aktivitetsmåling med fokus på eldre med nedsatt gangfunksjon har vært hovedtema for doktorgradsarbeidet som her presenteres. Avhandlingen, med tittelen «Activity monitoring in older persons – Methodology and Clinical Application», består av en sammenfatning og fire forskningsartikler. Første artikkel er en litteraturgjennomgang som viser hvilke aktivitetsvariabler utledet fra aktivitetsmålere som er rapportert i litteraturen. De to neste artiklene er metodestudier, en med fokus på validering av en en-akset aktivitetsmåler som registrerer stillinger, forflytninger og skritt, og en studie som evaluerer nøyaktigheten av ulike antall og kombinasjoner av dager med aktivitetsmåling for å finne antall dager man bør benytte. Siste artikkel er en klinisk kontrollert studie som inkluderte 397 deltakere hvor målet var å evaluere sykehusbehandling av hoftebruddpasienter i en geriatrisk sengepost sammenlignet med tradisjonell behandling i en ortopedisk sengepost, med fokus på fysisk aktivitet fjerde postoperative dag.

I forskningssammenheng benyttes ofte ulike standardiserte tester eller for eksempel ganganalyse i laboratorium, men resultater fra slike tester eller testsituasjoner er ikke det samme som å måle hva en person faktisk gjør i dagliglivet. I tillegg til standardiserte tester som måler hva en personkan utføre, er det derfor aktuelt å benytte kroppsbårne sensorer eller aktivitetsmålere, for å innhente informasjon om hva en personfaktisk gjøri dagliglivet.

Det finnes mange ulike metoder for aktivitetsmåling. Forskningsgruppe for geriatri på NTNU og St.Olavs Hospital har benyttet en-akset akselerasjonsbasert aktivitetsmålere festet på låret til å innhente objektiv informasjon om daglig fysisk aktivitet. Valideringsstudien viste at denne aktivitetsmåleren gir nøyaktige mål på stillinger og forflytning mellom stillinger, mens gjenkjenning av skritt var unøyaktig spesielt hos eldre personer med lav ganghastighet. Aktivitetsmåling over minst fire dager gir et nøyaktig mål på daglig fysisk aktivitet gjennom en uke for enkeltpersoner. For sammenligning på gruppenivå kan en benytte aktivitetsmåling fra enkeltdager.  

Noen eldre med nedsatt fysisk funksjon har liten reservekapasitet, og fungerer derfor så vidt over terskelen for å klare en rekke daglige funksjoner som det å reise seg fra stol eller gå uten assistanse. En mindre hendelse som en kort periode med sykdom, kan for disse være nok til at de blir avhengig av hjelp i mange daglige aktiviteter. Den store klinisk kontrollerte studien viste at pasienter som fikk bred geriatrisk utredning og behandling under sykehusoppholdet hadde mer tid i oppreist stilling, flere forflytninger og bedre fysisk funksjon i underekstremitetene sammenlignet med pasienter som fikk tradisjonell behandling under sykehusoppholdet. For eldre er linken mellom fysisk aktivitet og funksjon viktig, og mobilisering av pasienter som står i fare for å tape fysisk funksjon bør inkluderes i planlegging og gjennomføring av behandling av slike sårbare grupper.

Referanser:

Taraldsen K, Chastin SF, Riphagen II, Vereijken B, Helbostad JL. Physical activity monitoring by use of accelerometer-based body-worn sensors in older adults: a systematic literature review of current knowledge and applications. Maturitas. 2012 Jan;71(1):13-9.

Taraldsen K, Askim T, Sletvold O, Einarsen EK, Bjåstad KG, Indredavik B, Helbostad JL. Evaluation of a body-worn sensor system to measure physical activity in older people with impaired function. Phys Ther. 2011 Feb;91(2):277-85.

Taraldsen K, Vereijken B, Thingstad P, Sletvold O, Helbostad JL. Multiple Days of Monitoring are Needed to Obtain a Reliable Estimate of Physical Activity in Hip Fracture Patients. J Aging Phys Act. 2013 Apr 9. [Epub ahead of print] PMID:23579287.

Taraldsen K, Sletvold O, Thingstad P, Saltvedt I, Granat MH, Lydersen S, Helbostad JL. Physical Behavior and Function Early After Hip Fracture Surgery in Patients Receiving Comprehensive Geriatric Care or Orthopedic Care--A Randomized Controlled Trial. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2013 Aug 2. [Epub ahead of print].

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten