Bedre etter tverrfaglig tilbud

Ryggplager: Tilbake i jobb med tverrfaglig tilbud

Ved Sørlandet sykehus ble 28,5% av de sykmeldte helt friskmeldt etter gjennomført tverrfaglig behandling ved poliklinikk, ifølge en artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.   

Nyheter

Behandlingstilbudet, som først ble opprettet som et såkalt Raskere tilbake-tilbud, besto av individuell samtale med lege, fire uker gruppebasert ryggskole og fysioterapeutledet trening samt åtte uker med enten fysioterapeutveiledet trening eller egentrening. Sykmeldingsgrad og funksjonsnivå gjennom skår på Roland-Morris Disability Questionnaire (RMDQ) ble rapportert ved start og etter 4 og 12 uker.

Høy sykmeldingsrisiko

Alle pasientene var henvist til ryggpoliklinikken fra fastlegen på grunn av korsryggssmerter som hadde vart mer enn 4–6 uker, og som var eller hadde høy risiko for å bli sykmeldt.

Totalt 433 yrkesaktive pasienter gjennomførte behandlingstilbudet. Gjennomsnittsalderen var 41,9 år og 52% var kvinner. 57% var sykmeldt ved start og de øvrige ble vurdert å ha høy risiko for å bli sykmeldt.

Gode resultater, men ingen kontrollgruppe 

28,5% av de sykmeldte var 100% friskmeldt etter 12 uker.

Forskerne presiserer at studiedesignet gjør at man ikke kan trekke sikre konklusjoner med hensyn til effekt, men de konstaterer at pasientene har bedret sin funksjon og at nesten halvparten ble helt eller delvis friskmeldt etter 12 uker.

Les hele artikkelen på tidsskriftet.no.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten