Effektstudie på psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi: Første effektstudie er publisert

Den første effektstudien på norsk psykomotorisk fysioterapi er nå klar og publisert: “The effect of psychomotor physical therapy on health‐related quality of life, pain, coping, self‐esteem, and social support” fra OsloMet.

Nyheter

Forskere fra OsloMet star bak studien, som er en randomisert kontrollert studie. Den har sammenlignet en intervensjonsgruppe med en kontrollgruppe. Studiedeltakerne (n=105) ble rekruttert fra 36 ulike privatpraktiserende fysioterapeuter med spesialisering i psykomotorisk fysioterapi. Intervensjonsgruppen mottok psykomotorisk fysioterapi en gang per uke i seks måneder. Kontrollgruppen mottok ingen intervensjon. Målinger ble foretatt ved baseline og etter seks måneder. Helserelatert livskvalitet ble målt ved hjelp av SF-36, mens effekt ble målt ved hjelp av independent sample t-tests (different mean values) fra baseline til posttest (seks måneder).

God effekt

Forskerne fant signifikante forskjeller mellom de to gruppene i seks av åtte SF-36-domener: fysisk funksjon, smerte, generell helse, mental helse, sosial fungering og vitalitet, alle i favør av intervensjonsgruppen. I tillegg skåret intervensjonsgruppen betydelig bedre på selvtillit, sammenlignet med kontrollgruppen.

Forskerne konkluderer med at resultatene fra studien demonstrerer at seks måneder med psykomotorisk fysioterapi øker helserelatert livskvalitet og selvtillit hos denne pasientgruppen, samtidig som smertenivå reduseres. Langtidseffekter av psykomotorisk fysioterapi er ikke målt i denne studien, ei heller sammenligninger med andre behandlingsformer som det kan være naturlig å sammenligne psykomotorisk fysioterapi med.   

Kilde:

Bergland A, Fromholt Olsen C, Ekerholt K: The effect of psychomotor physical therapy on health‐related quality of life, pain, coping, self‐esteem, and social support. Physioter Res Int. (2018), e1723. https://doi.org/10.1002/pri.1723

Fysioterapeuten omtalte studien ved oppstart. Les mer om dette her