SINTEF anbefaler at avtalen videreføres fordi det ligger et stort potensial i videre IA‐arbeid i virksomhetene i følge NAV

Evaluering av IA-avtalen er offentliggjort

SINTEF har for andre gang evaluert avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA‐avtalen).

Nyheter

IA-avtalen er en omfattende avtale som nå omfatter seksti prosent av norske arbeidstakere. Avtalen er en viktig realisering av trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv. Det er med andre ord et omfattende politisk prosjekt som evalueres i denne rapporten.

Andre rapport 

Rapporten må ses i nær sammenheng med forrige rapport fra SINTEFs forskningsgruppe: "Oppfølging av sykmeldte – fungerer dagens regime? Oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner" som ble publisert 29. april 2013. Dette var et prosjekt finansiert av NAV gjennom programmet FARVE, forsøksmidler arbeid og velferd, men berører også viktige elementer i IA-avtalen, og det er flere felles datainnsamlinger i prosjektene. Selve IA‐evalueringen, altså resultatene presentert i denne rapporten, er direkte finansiert av Arbeidsdepartementet.

Debatten kommer

Nåværende IA‐avtale ble underskrevet av partene i arbeidslivet og myndighetene (regjeringen ved arbeidsministeren) 24. februar 2010 og gjelder ut 2013. Det har i perioden vært lite debatt rundt avtalen og inkluderingsarbeidet, og dette skyldes, ifølge SINTEF, høy grad av konsensus om avtalen og at partene har vært mer fokusert på gjennomføring enn å gå i debatt om innholdet i avtalen. Nå når avtaleperioden går mot slutten og evalueringen foreligger, starter sannsynligvis debatten. SINTEF skriver at debattantene bør sette seg inn i hva IA‐avtalen handler om, både på overordnet nivå og på virksomhetsnivå, før man vurderer om man bør forkaste IA‐avtalen til fordel for noe annet.

Gode rammebetingelser

-De viktigste bærebjelkene i IA‐avtalen er partssamarbeidet på ulike nivå og myndighetenes forpliktelser med å sørge for gode rammebetingelser i virksomhetenes inkluderingsarbeid, skriver SINTEF.

I denne evalueringen har man sett på hvordan det overordnede, det regionale og det lokale partssamarbeidet i IA‐avtalen fungerer. Oppnåelse av nasjonale mål og måloppnåelse på virksomhetsnivå for alle delmålene, samt NAV Arbeidslivssenter og andre virkemidler, har blitt vurdert i tillegg.

SINTEF anbefaler at avtalen videreføres, da det ifølge rapporten ligger et stort potensial i videre IA‐arbeid i virksomhetene. Det presiseres at virkemidlene som settes inn når arbeidstakere blir sykmeldte i mye større grad må målrettes mot behovene til langtidssykmeldte som ikke kommer tilbake i abeid - selv om helsen tilsier at de kan arbeide.

Les hele rapporten her

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten