En helt ny studie viser at flere kommer seg i jobb om de får hjelp av NAV-tiltaket Senter for jobbmestring

Effektivt Nav-tiltak

Mer tid på jobb og bedre helse er noe av det brukerne ved Senter for jobbmestring oppnår.

Nyheter

Senter for jobbmestring er et forsøk i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012) som har eksistert siden 2008. Tilbudet gis til personer med milde til moderate psykiske lidelser som er til arbeidshinder.

Veiledning og oppfølging ved Senter for jobbmestring integrerer kognitiv atferdsterapi og prinsipper fra arbeidsrehabiliteringsmodellen «Individual Placement and Support» (IPS). Brukere ved Senter for jobbmestring får oppfølging og veiledning i form av «kognitiv jobbmestring»; individuell veiledning i håndtering og mestring av psykiske plager i jobbsammenheng.

Tilbudet er et lavterskeltilbud der brukere henvises fra fastlege, saksbehandler hos NAV eller kontakter senteret på eget initiativ (selvhenvisning). Tilbudet, som finnes i fylkene Hordaland, Sør-Trøndelag, Troms, Oslo, Akershus og Østfold, har kort ventetid og er rettet like mye mot mestring av arbeid som bedring av psykisk funksjon. (Kilde: Uni Helse).

En ny studie utført av Uni Helse viser at flere kommer seg i jobb om de får hjelp av NAV-tiltaket Senter for jobbmestring. Prosjektet er per i dag det eneste NAV-tiltaket som er evaluert gjennom et randomisert-kontrollert forskningsdesign. Dette skriver Uni Helse på sine nettsider.

Undersøkte to grupper
Det overordnede målet med evalueringen var å undersøke om modellen det jobbes etter ved Senter for jobbmestring førte til høyere arbeidsdeltakelse, sammenlignet med en kontrollgruppe som fikk vanlig oppfølging via NAV, fastlege eller øvrige tjenester.

Totalt 1193 personer ble inkludert i prosjektet, og tilfeldig fordelt til to grupper: 630 (53 prosent) ble fordelt til Senter for jobbmestring og 563 (47 prosent) til sammenligningsgruppen som fikk vanlig oppfølging gjennom NAV eller fastlege.

Flere i jobb
Resultatene viste at deltakerne i Senter for jobbmestring oppnådde høyere arbeidsdeltakelse ved 12 måneders oppfølging, sammenlignet med kontrollgruppen. I gruppen som fikk hjelp ved Senter for jobbmestring var 44,2 prosent helt eller delvis i jobb, mens tilvarende tall var 37,3 prosent i kontrollgruppen.

Effekten holdt seg ved ny oppfølging etter 18 måneder, og var spesielt sterk for gruppen som hadde vært lenge ute av arbeidslivet.

Les mer på Uni Helse sine nettsider.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten