Akupunktur som alternativ behandling

Kva skjer når helsepersonell gir alternativ behandling, og det oppstår skade?

Fagkronikk - først på nett. 

Fagartikkel

Ola Lillenes, informasjonssjef ved NAFKAM - Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Behandling. NAFKAM finansieres av Helse- og Omsorgsdepartementet, og ligger på Det Helsevitenskapelige Fakultet ved UiT Norges Arktiske Universitet. NAFKAMs oppgave er å utvikle og tilby forskningsbaserte fakta til befolkningen om alternativ behandling, for å styrke kunnskapsgrunnlaget ved egne helsevalg. Ola.lillenes@uit.no.

Denne fagkronikken ble akseptert 19.2.2018. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Artikkelen ble publisert først på nett (www.fysioterapeuten.no) 22.februar 2018.

-------------------------------------------------------------

I juli 2017 kom ei lita, men viktig endring i pasientskadelova. Ho skal auke medvitet hjå både helsepersonell og pasientane deira om kvar grensa for staten sitt erstatningsansvar går, når slikt personell gir alternativ behandling og det oppstår skade som kan knyttast til slik behandling.

Frå undersøkjingar vi har gjort, veit vi at nokre alternative behandlarar har autorisasjon som helsepersonell, og at ein del helsepersonell gir alternativ behandling både medan dei er på jobb i og for helsetenesta, men også utanfor. Det er utfordrande for pasientane å skjøne kva for ein hatt den kvitkledde hjelparen deira har på seg, og kva juridisk stilling ein står i. 

Korleis er til dømes fødande kvinner sikra når jordmora gir akupunktur  mot smerte? Er det forskjell på om dette skjer på fødestova eller under heimefødsel? Kva med pasientane til fysioterapeuten som brukar osteopatiske teknikkar eller myorefleksterapi på pasienten medan han ligg på benken? Korleis er ståa når lækjaren kjem med forslag om at pasienten med dei udefinerte plagene prøvar eit homøopatisk eller antroposofisk middel?  Og kva skjer dersom det oppstår skade når kiropraktoren set nåler i pasienten? 

Å skjøne at det er ein forskjell her, og kva som skapar den er avgjerande for korleis både helsepersonellet og pasienten er sikra juridisk til eikvar tid.   

Staten sitt ansvar?

Prinsippet er og har vore som fylgjer: pasienten kan rekne med hjelp, støtte og erstatning frå staten ved skade dersom den alternative behandlinga er årsak til skaden, og når den alternative behandlinga er ein «integrert og samanhengande del av det totale behandlingslaupet».

Dersom den alternative behandlinga ikkje vert vurdert til å vere integrert og samanhengande, må pasienten sjølv krevje erstatning for skaden gjennom søksmål av han eller ho som har gjeve behandlinga.

Hvis dette helsepersonellet då manglar forsikring som dekkjer skadekrav knytt til alternativ behandling, kan dette få store økonomiske og andre konsekvensar både for pasienten og det personellet som ga behandlinga.

«Helserelatert behandling» og «helsehjelp» - kva er skilnaden?

Behovet for lovendringa vart forklart med at lovteksten kunne verke uklår, og slik bidra til uheldige situasjonar i forbindelse med erstatningskrav etter slik skade. Den nye teksten freistar å bøte på dette, ved å gjere forskjellen mellom «helsehjelp» (som er det pasienten kan rekne med å få i og frå helsevesenet) og «helserelatert behandling» (som på godt norsk tyder «alternativ behandling») noko klårare. 

Pasientane veit ikkje skilnaden

Dei siste åra har vi ved NAFKAM blitt kjende med såpass mange ulike situasjonar og kombinasjonar av autorisasjon og alternativ behandling, at vi meiner ei god rettsleg vurdering av «integrert og samanhengande» treng eit sett standardiserte og utfyllande kriterie for å hindre at pasienten sine rettar ved eventuell skade vert tilfeldig og urimeleg. 

Undersøkjingar vi har gjort, viser for det fyrste at ein del pasientar ikkje skil godt mellom alternative behandlarar og helsepersonell: Pasientane tolkar stort sett alle slags titlar, uniformar, plansjar og diplomar på veggen likt. Samstundes er behandling med til dømes nåler no eit vanleg verkty både på alternativ side og hjå helsepersonell som jordmødre, fysioterapeutar og kiropraktorar. Prisen ved betaling for behandlingstimen er heller ikkje noka god «varsellampe» om kva behandling ein har fått. 

Ta vare på tilliten

Norske pasientar trur stort sett at staten passar på dei uansett kvar dei er, kven som behandlar dei eller kva behandling dei får. Mellom anna, trur mange at dei alternative behandlarane faktisk har dokumenterte faglege kunnskapar på linje med helsepersonell. Dette fortel at pasientane har høg tillit til norsk helsepersonell og helsetenesta, og kjenner seg trygge og vel tekne vare på der. Denne tilliten må ein forvalte klokt. Særleg gjeld dette helsepersonell som inkluderar alternativ behandling i pasientbehandlinga si, og alternative behandlarar som og skiltar med autorisasjon som helsepersonell. 

Døme på uheldig handsaming

Dei siste åra har vi sett at handsaminga av enkelte slike skadesaker har endt med at den alternative behandlinga ikkje vart vurdert som tilstrekkeleg «integrert eller samanhengande». Pasientar som dette gjeld, seier at dei oppriktig trudde staten sitt erstatningsansvar gjaldt så lenge den som behandlar er autorisert. 

Pasientane har òg sagt at dei verken vart orienterte om at helsepersonellet tok i bruk alternativ behandling på dei, eller at den juridiske tryggleiken deira var avhengig av korleis helsehjelpa og den alternative behandlinga vart kombinert. 

I desse sakene ser det ut som at det har vore både eit kunnskapsproblem hjå pasientane, og eit informasjonsproblem hjå personellet. Men, ein kan ikkje vente at den som kjem til behandling hjå helsepersonell i primær- eller spesialisthelsetenesta sjølv skal kjenne til om ei behandling er «helsehjelp» eller alternativ, eller spørje om juridiske høve og forsikring dersom skade oppstår. 

Først og fremst dei profesjonelle sitt ansvar

I høyringa til denne lovendringa var vi ved NAFKAM samde i forslaget om å presisere lovteksten for å gjere det tydelegare at  «helserelatert behandling» tyder «alternativ behandling». Men i tillegg, rådde vi til at autorisert helsepersonell som heilt eller delvis gir slik behandling vert pålagde ei særleg plikt i starten av behandlingsopplegget, til å informere pasientane sine om kva ordningar for erstatning og forsikring som vil gjelde dersom skade oppstår og ho kan knyttast til den alternative behandlinga. 

Vi meiner at lovendringa truleg vil vere til hjelp for dei som driv pasientbehandling, men at ho nok vil bety lite for pasientane sine kunnskapar og medbestemming når dei  får behandling av helsepersonell. Dette må det aktuelle kliniske personalet ta meir ansvar for sjølve, og bli flinkare til å orientere pasientane sine om. Tida er og inne til at forbunda deira diskuterer kva behandlingsteknikkar og verkty som bør reknast som «innafor» og «utafor».