-Uakseptable holdninger til manuellterapi

Vågan kommune valgte å se bort fra manuellterapeuter da de i juli ansatte en fysioterapeut for barn i 20 prosent stilling.  Begrunnelsen var at manuellterapi «er en helt annen tilnærming». Lennart Bentsen, leder av Faggruppen for manuellterapi, mener dette er en uakseptabel holdning fra kommunen.

Publisert Sist oppdatert

To søkere som ikke ble innstilt til stillingen var manuellterapeuter (fysioterapeuter med spesialisering innen manuellterapi, red.anm.). Begge klagde på innstillingen, siden de hadde både betydelig høyere formell kompetanse og lengre erfaring enn den som fikk stillingen. Dessuten hadde kommunen ikke foretatt noen intervjuer av søkerne, og hadde lite grunnlag for å vurdere deres egnethet. Klagene ble avslått og den ene manuellterapeuten har nå klaget saken inn til sivilombudsmannen. 

Oppslag i Lofotposten

I forbindelse med klagen har det i saksdokumentene framkommet en epostutveksling, der avdelingsleder i rehabiliteringstjenesten i Vågan kommune en måned etter tilsetningen henvender seg til NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi for å høre hvordan de så på dette med manuellterapi kontra barnefysioterapi i en slik stilling. Avdelingslederen skriver bl.a. i henvendelsen at de har valgt å se bort fra manuellterapeuter da de tenker at det er en helt annen tilnærming. 

En journalist fra Lofotposten har fått innsyn i epostutvekslingen. I en sak i avisen 4. november stiller han spørsmål til både avdelingslederen og kommunalsjefen for stab og støtte i Vågan kommune. Journalisten viser til at kommunen har sett bort fra søkere med videreutdanning i manuellterapi, og spør hva begrunnelsen er. Avdelingslederen og kommunalsjefen svarer i fellesskap:

Etter diskusjon med erfarne barnefysioterapeuter både i egen og i nabokommune var rådet klart at manuellterapi er en helt annen spesifikk tilnærming til fysioterapifaget, mens barnefysioterapi har en holistisk tilnærming. 

-Ikke en «annen tilnærming»

Manuellterapi er selvsagt like fysioterapifaglig som andre videreutdanninger for fysioterapeuter, og like holistisk i både verdigrunnlag og praksis som de andre fagfeltene rettet mot kompetanse innen sykdoms- eller befolkningsgrupper innen fysioterapi.

Manuellterapi er ikke en «annen tilnærming», manuellterapi er fysioterapi på samme måte som f.eks. barnefysioterapi. 

Manuellterapi er ikke en egen metode, det er et fagfelt som fysioterapeuter kan ta videreutdanning i. Det er et universitetsstudium på masternivå. Det er en kompetanseheving for fysioterapeuter som er rettet mot den største sykdomsgruppen i samfunnet, nemlig muskel- og skjelettlidelser. 

Manuellterapi er like kunnskapsbasert og helhetlig som noen annet fagfelt innen fysioterapien. 

Ideell utdanning for primærhelsetjenesten

Masterutdanningen i manuellterapi ved Universitetet i Bergen er en klinisk videreutdanning som er «tilrettelagt for fysioterapeuter som allerede har klinisk erfaring bak seg og som vil heve sin formelle og reelle kompetanse gjennom å videreutvikle sine teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, og lære seg å anvende vitenskapelig basert kunnskap som grunnlag for fagutøvinga.» Studiet videreutvikler fysioterapeuter eksplisitt på et fundament med et samfunnsorientert perspektiv for sykdom og med læringsmål om ha inngående kunnskap om helse og sjukdom i et helhetlig bio-psyko-sosialt perspektiv. 

Manuellterapi-utdanningen har videre som et av de overordnede mål å sikre at manuellterapeuter har de kunnskapene, holdningene og ferdighetene som en primærkontakt med ansvar for pasienter med muskel- og skjelettlidelser treng for forsvarlig utøving. 

Manuellterapiutdanningen er dessuten den mest gjennomgående praksisnære videreutdanningen vi har for fysioterapeuter i Norge, der studentene i løpet av de to studieårene skal ha hatt minimum 1800 pasientkonsultasjoner i primærhelsetjenesten. Denne kliniske praksisen foregår på veletablerte klinikker med erfarne og universitetsgodkjente veiledere. Manuellterapistudenter får altså en unik erfaring med et stort mangfold av pasienter i den offentlige helsetjenesten, sammen med utvikling mot en rolle som primærkontakt. Utdanningen gir både en økt breddekompetanse som generalist og som behandler innen muskel- og skjelettplager, og en spesialisering mot en rolle med økt ansvar for utredning og oppfølging. 

-Uakseptable holdninger

Det faller på sin egen urimelighet å hevde at manuellterapi har en helt annen spesifikk tilnærming til fysioterapifaget og at manuellterapi ikke har en helhetlig tilnærming. Tilnærmingen til fysioterapeuter er kunnskapsbasert og det er ikke anledning til å rangere likeverdige videreutdanninger etter hvem som skal være mest helhetlig.
Uttalelsene fra Vågan kommune er ikke bare feilaktige og avledende argumenter mot manuellterapeuter i tilsettingssaker, det er skadelig for manuellterapeutenes, og dermed også fysioterapiens renommé, og det er uakseptable holdninger fra et ansettelsesutvalg i en norsk kommune.

Lennart Bentsen, leder Faggruppen for manuellterapi i Norsk Fysioterapeutforbund

Les saken i Lofotposten 4.november 2019 (bak betalingsmur)