Faksimile fra sak om nedskjæringer i Fysioterapeuten utgave 6/2020.
Faksimile fra sak om nedskjæringer i Fysioterapeuten utgave 6/2020.

Sparekuttene satt på vent – over sju fysioterapistillinger reddet

På et møte sent torsdag kveld, gjorde politikerne i Bydel Vestre Aker helomvending. Kuttene i fysioterapitilskudd settes foreløpig på vent.

Publisert Sist oppdatert

I juni fikk flere av bydelens fysioterapeuter beskjed om at driftstilskuddet ikke ville forlenges. Tilsammen 7,14 driftstilskudd ble sagt opp fordi bydelen skulle spare 3,2 millioner kroner.

Innlegget til Karianne Bruun Haugen i gårsdagens møte

God ettermiddag og takk for at vi får mulighet til å snakke med dere i dag. Mitt navn er Karianne Bruun Haugen og jeg er regionleder i Norsk Fysioterapeutforbund. Vi har fått 5 minutter som er svært liten tid i en såpass sammensatt og komplisert sak, så jeg vil be dere om å lese våre skriftlig innspill som ble sendt dere i slutten av juni, og ikke minst det som min kollega Patrick Jensen sendte dere tidligere denne uken. Så skal jeg bruke de resterende 4,5 minutter så godt jeg bare kan.

Først vil jeg bare understreke slik at det ikke er noen tvil – fysioterapi er en lovpålagt tjeneste. Grunnen til at jeg understreker nettopp dette, er at dette kom frem i beskrivelsen av deres mandat fra bydelsdirektør Vennevold, at det var i de forebyggende og ikke lovpålagte tjenestene kuttene skulle gjøres.

Den offentlige kommunale lovpålagte fysioterapitjenesten i Vestre Aker består at de ansatte fysioterapeutene i bydelen som jobber med både barn, unge og voksne, OG alle de selvstendige næringsdrivende fysioterapeutene som har en kommunal driftsavtale med bydelen.

Sammen utgjør de hele fysioterapitjenesten, og kutt et sted i denne vil påvirke resten av tjenesten og det totale tilbudet som gis. Så det er en samlet tjeneste som nå er svært bekymret for fysioterapitilbudet til innbyggerne i Vestre Aker.

Det er dere som skal beslutte og det er dere som skal fatte vedtak. Det er dere som skal stå ansvarlige for de konsekvenser beslutningen dere tar får. Da må dere sørge for å ha et så godt faktagrunnlag å beslutte på som overhodet mulig. Det vil vi påstå at dere ikke har hatt og heller ikke har pr. dags dato.

Det har ikke vært gjort noen analyse i samråd med tjenesten, det har ikke vært kontakt med de tillitsvalgte for de ansatte eller med representanten for avtaleterapeutene. Det er ikke innhentet statistikk, ei heller drøfte konsekvenser av kuttene knyttet opp mot faglig forsvarlighet.Vi ber dere om å annullere vedtak fra juni, og be om at det gjøres en skikkelig analyse og konsekvensutredning, slik at dere vet hva kuttene vil føre til. Vi vil mer enn gjerne bidra i et slikt arbeid med vår faglige kunnskap, kompetanse og erfaring. Vi er løsningsorienterte og vil delta konstruktiv i diskusjonene.

Vi vet dette er en krevende situasjon for bydelen.Vi ber dere om å trekke tilbake oppsigelsene på 3 av avtalefysioterapeutene umiddelbart. Oppsigelsene er urimelige, og det er ikke gjort noen god vurdering av hva bydelen mister av faglig kompetanse og tilbud. Det er helt tilfeldig at det var akkurat disse tre som ble oppsagt, da de er i sitt siste år av 4 – årsavataleloopen. Disse 3 fysioterapeutene leverer samlet over 7 000 behandlinger i året, og flere hundre av dem forgår i pasientens hjem. 33 barn og unge mister sin fysioterapeut. Statistikken er basert på tall hentet ut fra journalprogrammer og inkluderer alderspennet 0-19 år.

Dette er barn som lever med medfødte eller ervervede sykdommer og skader. Det er barn som har overlevd store traumer som f.eks. ulykker og kreft. 2 av terapeutene har spesialisert seg innen nevrologi. Det er ikke pasienter med kink i nakken og en sliten menisk disse terapeutene behandler. Det er pasienter med store og sammensatte vansker som følge av blant annet hjerneblødning og slag. Det er diagnoser som ALS og multippel sklerose, og det er mennesker som lever med Parkinson og andre nevrologiske sykdommer. Dette er mennesker som er helt avhengig av fysikalsk behandling og oppfølging for å kunne mestre eget liv og bo hjemme.

Dette er mennesker som vil tape enormt mye livskvalitet hvis tilbudet blir borte. Dette er mennesker som vil gi en enorm belastning på pleie- og omsorgstjenesten om de ikke får fysikalsk behandling for sin sykdom eller skade.Det er innbyggerne i vestre Aker som betaler den aller største regningen her, men også fysioterapitjenesten vil bli hardt rammet. Det vil bli umulig å gjøre de lovpålagte oppgavene fysioterapeutene er satt til å gjøre, det vil kunne medføre at fysikalske institutt må avvikle drift da flere mister jobben – og det er ikke verken etisk riktig eller praktisk mulig å skyve ansvaret over på andre bydeler i kommunen. Det er Vestre Aker sitt ansvar å ha en forsvarlig fysioterapitjeneste.Kuttene som er vedtatt blir som- å spare seg til fant,- pisse i buksa for å holde varmen- eller nedbetale gammel gjeld med forbrukslån om du vil.

Så kjære politikere – ta ansvar – vær modig. Det er ingen skam å snu!Takk for at dere hørte på meg, og så ønsker jeg dere et riktig godt møte videre.

Sparekuttene førte til en formidabel mobilisering. Med fysioterapeut og spesialist i idrettsfysioterapi MNFF, Patrick Jensen i spissen, manet fysioterapeuter med driftstilskudd til felles kamp.

Regionleder Karianne Bruun Haugen (bildet) var allerede med på laget, og juridisk avdeling i Norsk Fysioterapeutforbund bisto både i forhold til selve oppsigelsene og for medlemmene som fikk oppsigelsen på epost.

- Det har virkelig vært en fantastisk laginnsats som nå krones med en seier. Vi er rett og slett kjempefornøyde og glade for at vi har klart å samle oss, sier Patrick Jensen.

Han har hatt jevnlig kontakt med politikerne i bydelen siden oppsigelsene kom og har sendt brev som forklarer hva fysioterapeuter gjør og hvordan de er organisert.

Under gårsdagens møte – torsdag 3. september – fikk regionleder Karianne Bruun Haugen fem minutters taletid. Den benyttet hun godt.

- Jeg krevde to ting: At vedtaket om oppsigelser oppheves og at det gjøres en konsekvensutredning av mulige oppsigelser. I tillegg ba jeg politikerne trekke oppsigelsene tilbake. Heldigvis lyttet de, sier Bruun Haugen.

Sjokkerende lite kunnskap
Både hun og Jensen er samtidig forundret over hvor lite kunnskap administrasjonen og politikerne har om hva fysioterapi er, og hvordan det organiseres. 

- Politikerne har beslutningsansvar. Jeg forstår at de ikke kan ha detaljkunnskap om alle forhold. Dog skal beslutningene fattes på et riktig grunnlag, og de er avhengig av administrasjonen for å gjøre det. Når administrasjonen gir gale opplysninger, kan politiske vedtak få alvorlige konsekvenser, sier Jensen.

I noen dager før møtet, sendte han et omfattende brev/notat til alle politikerne, hvor de fikk inngående informasjon om hva fysioterapi er og hvordan det er organisert.

- Jeg deler gjerne brevet med andre som er i samme situasjon som oss. Det kan hende det er flere byråkrater og politikere i norske kommuner som ikke vet hva vi står for, sier Jensen.

Bruun Haugen mener det er bekymringsfullt at kunnskapsnivået er så lavt, og varsler at hun ønsker å følge det opp.

- I denne saken har det haglet med feilinformasjon. Det er jeg og vi nødt til å ta bedre tak i, sier Bruun Haugen.