Forbundsleder Fred Hatlebrekke. Arkivfoto.
Forbundsleder Fred Hatlebrekke. Arkivfoto.

NFF krever kunnskapsbasert tilnærming

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har hatt ny definisjon av rehabilitering og habilitering på høring. NFF mener arbeidet er viktig, men understreker at HODs forslag ikke løser problemene i norske kommuner.

Publisert

Det er forslag om å endre forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator som har vært sendt på høring av HOD. Her inngår også definisjon av habilitering og rehabilitering. 

Brukernes behov

HOD skriver i høringsbrevet at det er nødvendig å revidere definisjonen av rehabilitering og habilitering for å kunne skape pasientenes helsetjeneste.

 Brukernes egne mål og behov skal være det viktigste i hebiliterings- og rehabiliteringsprosessene, ifølge departementet, og det er Helsedirektoratet som har utarbeidet forslaget til ny definisjon på oppdrag fra HOD (se definisjonen i egen ramme).

Målet er å skape en bedre forståelse av habilitering og rehabilitering slik man mener at dette skal utøves i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

«Samtidig skal definisjonen være tydelig på hvilke forventninger brukerne kan ha til tjenestene», skriver HOD.

Nettopp her mener NFF departementet bør ta rev i seilene. 

Mangler kompetanse

NFF understreker at det er et ambisiøst forslag HOD presenterer, og forbundsleder Fred Hatlebrekke påpeker i høringssvaret at dette vil stille store krav til samordning av tjenestene, spesielt på kommunalt nivå.

«Det kan også skapes brukerforventninger som ikke vil bli møtt, fordi definisjonsendringen ikke vil bidra til å løse de virkelige habiliterings- og rehabiliteringsutfordringene i kommunen», skriver NFF.

NFF mener kompetansenivået i norske kommuner ikke står i stil til ambisjonene i definisjonen, da det er behov for både økt kunnskap og flere tjenesteytere.

«Vi vil understreke at basis for habilitering og rehabilitering må være kunnskapsbasert, både når det gjelder innhold og effekt av tiltak, prosessene og organiseringen av tiltakene. Et bedre habiliterings- og rehabiliteringstilbud for brukerne må derfor først og fremst innebære økte ressurser i form av mer personell med spesialisert kompetanse til kommunene, samtidig som habiliterings- og rehabiliteringskompetansen i spesialisthelsetjenesten opprettholdes, og ikke bygges ned», skriver NFF. 

Forslaget fra Helsedirektoratet

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettete samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende, tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.