Fysisk trening bedrer generell funksjon hos personer med hjerneslag

Fysioterapeuten 2/2014.

Giske, L og Dahm, KT, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten.

Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfallsmål.Dokumentasjonen kan være av høy (++++), middels (+++o), lav (++oo), eller svært lav (+ooo) kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått.

Fysisk trening kan være effektivt for å bedre gangfunksjon, forflytningsevne, balanse og daglig funksjonsevne hos personer med hjerneslag. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.  

Bakgrunn

Hjerneslag fører ofte til en lammelse eller begrensninger i muskelfunksjon på den ene siden av kroppen, noe som igjen påvirker bevegelsesmønster, fysisk yteevne og daglige aktiviteter. Det er derfor vanlig at den fysiske aktiviteten reduseres etter et slag. De fleste som får hjerneslag er over 70 år, og slag er den vanligste årsaken til nedsatt funksjonsevne hos eldre.

Fysisk trening blir definert som en planlagt og regelmessig fysisk aktivitet som har til hensikt å påvirke en eller flere faktorer for fysisk yteevne. Treningen er ofte rettet mot utholdenhet og maksimal eller utholdende muskelstyrke.

I Norge er det ulik praksis om å opplyse om at fysisk trening kan være nyttig for personer som har hatt hjerneslag. Det er også usikkert i hvor stor grad personer med hjerneslag får tilbud om fysisk trening. Personer med hjerneslag har rett til gratis behandling og trening hos fysioterapeut.

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av fysisk trening for personer med hjerneslag. Trening ble inndelt i utholdenhetstrening, styrketrening og sammensatt trening (kondisjon og styrke). Trening og standardbehandling ble sammenliknet med standard behandling. Trening alene ble også sammenliknet med ingen behandling. Et hovedutfallsmål var funksjonsevne (på engelsk disability) som ble målt med ulike skalaer, for eksempel Barthel index. Andre utfallsmål var blant annet ganglengde (6 minutter gangtest), ganghasting og balanse (Berg balanse skala)

Studiene viste at:

  • Kondisjonstrening bedrer trolig funksjonsevne hos personer med hjerneslag +++o
  • Kondisjonstrening bedrer trolig maksimal ganghastighet og ganglengde hos personer med hjerneslag +++o
  • Kondisjonstrening bedrer trolig balansen hos personer med hjerneslag +++o
  • Effekten av styrketrening og sammensatt trening var usikker +ooo

Vi har vurdert dokumentasjonen for kondisjonstrening til å være av middels kvalitet på grunn av uklarhet rundt randomiseringsprosedyrene, manglende blinding av den som foretok registreringene og ufullstendig rapportering av frafall i noen studier. For styrketrening og sammensatt trening ble kvaliteten vurdert til å være svært lav fordi det var få pasienter i hver sammenlikning

Mer om den systematiske oversikten
Forskerne har undersøkt hvordan fysisk trening virker på pasienter med hjerneslag. De inkluderte 45 studier med til sammen 2188 deltakere som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Deltakerne trente tre dager eller mer pr. uke, og treningen varte fra tre til 12 uker.

Trening ble kategorisert som kondisjonstrening (22 studier, 995 deltakere), styrketrening (8 studier, 275 deltagere) og sammensatt trening (15 studier, 360 deltakere). Treningen foregikk på ulike tidspunkt i rehabiliteringsfasen (fra 8 dager til 7,7 år etter slaget). Kondisjonstrening bestod i hovedsak av ergometersykling eller trening på tredemølle. Styrketreningen ble gjennomført ved bruk av vekter, elastiske bånd eller treningsapparater. Resultatene for ganglengde viste at treningsgruppen gikk gjennomsnittlig 27 meter lengre på seks minutter (95 % konfidensintervall fra 9 til 45 meter) sammenliknet med kontrollgruppen (gjennomsnittlig ganglengde 292 meter).

Antall dødsfall var også et hovedutfallsmål, men resultatene var usikre, og det ble ikke rapportert om forskjeller mellom gruppene. Det var få studier som fulgte deltakerne etter at intervensjonene var avsluttet, og langtidseffekten er derfor usikker.

Kilde

Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M, Greig CA, Mead GE. Physical fitness training for stroke patients. The Cochrane Library 2013, Issue 10.

Les hele oversikten i Cochrane Library.