Danmark: Anbefalinger for rehabilitering av COVID-19-pasienter

Rapporten er utarbeidet av Dansk Selskab for Fysioterapi, for å understøtte fysioterapeuter innen rehabilitering av COVID-19-pasienter.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten er utarbeidet på grunn av det økende behovet for rehabilitering av denne pasientgruppen, og ut fra beste viten så langt.

Variert symptombilde

Coronavirus-infeksjon, SARS-CoV-2, gir ifølge rapporten et variert symptombilde, og opptil halvparten av alle smittede forblir symptomfrie. Det er svært begrensede data tilgjengelig, men foreløpig indikeres det at ca. 23% av smittede i Danmark er innlagt på sykehus, og i underkant av 5% av smittede dansker dør av COVID-19. Mindre enn 1% av bekreftede smittede personer under 59 år i Danmark dør av COVID-19, men i alle aldersgrupper er det rapportert om inneliggende pasienter, med en økning i alvorlig COVID-19 sykdom med økende alder, og andelen pasienter og dødsfall med komorbiditet er høy, spesielt blant eldre.

Primært lunger
 
COVID-19 påvirker ifølge rapporten primært lungene, forårsaker lungebetennelse som raskt kan utvikle seg til alvorlig svekkelse av lungene og andre organer, og hos noen pasienter utvikler det seg akutt lungesvikt. Dette betyr at noen pasienter vil bli veldig påvirket av en reduksjon i fysisk kapasitet og funksjonsnivå, og en stor andel av pasientene har også andre sykdommer som kan påvirke deres samlede sykdomsbilde og livskvalitet.
 
Smittemønsteret og sykdomsforløpet gjør at det det kommende året, ifølge rapporten, vil være et relativt stort behov for rehabilitering av COVID-19-pasienter.

Første RCT
 
Symptombildet er godt beskrevet så langt, og den første RCT-studien med COVID-19 pasienter viser gode effekter av fysisk trening, men langtidseffekten er fremdeles ukjent, og det er ukjent hvor mange COVID-19 pasienter som har langvarig eller permanent lungeskade, hvordan sykdommen påvirker funksjonsnivå. og hvordan deres generelle fysiske, mentale og sosiale livssituasjon påvirkes. Imidlertid viser erfaringer fra SARS, MERS, ARDS og KOLS, de mest beslektede sykdommene, langvarig svekkelse av både mentale og fysiske ressurser hos de hardest rammede. En rekke studier viser en god effekt av rehabiliteringstiltakene til disse pasientene på både fysiske og mentale effektparametere, men siden både rehabiliteringsoppgaver og innhold i rehabiliteringsforløp er sammensatt, er det så langt ikke sterk evidens for helt konkrete tiltak.

Tidlig mobilisering og trening
 
Generelt for disse pasientene anbefales tidlig mobilisering og trening i forbindelse med forsøk på å adressere psykologiske og kognitive faktorer. Imidlertid bør det ifølge rapporten tas særlig hensyn til at noen COVID-19-pasienter har lav treningskapasitet på grunn av nedsatt oksygenmetning. Det bør derfor fokuseres spesielt på forbedring av pustefunksjon under en rehabiliteringsprosess. I tillegg bør det, ifølge rapporten, utvikles og tilbys målrettet rehabilitering på bakgrunn av evidens fra lignende sykdomsforløp, og med både kortsiktige og langsiktige konsekvensmål basert på den enkelte pasients utfordringer, rehabiliteringsbehov og rehabiliteringspotensiale.

Les mer om Dansk Selskab for Fysioterapi 

Les hele rapporten