Stillingsinformasjon

Annonsør: Karmøy kommune

Søknadsfrist: 21.12 2018

Karmoy_kommune

Fysioterapeut, 2 ledige 60 % driftstilskudd, for allmenn fysioterapi

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med ca 42.000 innbyggere. Karmøy er tilknyttet fastlandet med bro- og tunnelsamband og har ellers gode kommunikasjonsmuligheter. Regionens flyplass ligger i kommunen. Kommunen har et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. 

Karmøy kommune har 2 ledige driftstilskudd i 60% for privatpraktiserende fysioterapeut i Skudeneshavn. Det søkes etter fysioterapeuter som kan drive allmenn fysioterapi. 

Kommunens terapitjenester består av både kommunalt tilsatte terapeuter og driftsavtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter. Til sammen skal dette gi innbyggerne et helhetlig godt tilbud. Kommunen har 21 driftsavtaler (til sammen 16,3 hjemler) med privatpraktiserende fysioterapeuter, i hovedsak knyttet opp mot institutter, fordelt på geografiske soner. Den kommunale fysio - og ergoterapitjenesten består av totalt 12 fysioterapeuter inkl. en turnusfysioterapeut og 6 ergoterapeuter. Kommunen legger vekt på et tett samarbeid mellom de privatpraktiserende og de kommunale fysioterapeutene for å gi et tilfredsstillende tilbud til kommunens brukere og for å ivareta kommunens samlede behov. 

Beskrivelse av hjemmelen:

Hjemlene er lokalisert til Helsebanken, Skudeneshavn, og er et kombinert trenings- og behandlingssenter. Utenom disse to hjemlene har Helsebanken 2 avtalefysioterapeuter, 1 sportsmassasjeterapeut og 1 osteopat. Lokalene er moderne og godt tilrettelagt med egne behandlingsrom og stor treningsal. Treningssenteret er tilgjengelig for medlemmer utenom åpningstiden for instituttet. Hjemlene skal gi et åpent allmenn fysioterapitilbud til befolkningen i hele Karmøy kommune for aktuelle diagnosegruppe i alle aldersgrupper og funksjonsnivå. Hjemlene er ledig fra 1. april 2019. 

Avtale om driftstilskudd inngås med Karmøy kommune ut fra vilkår i ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til lov om helsetjenesten i kommunene og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som framgår av ASA 4313. Tildeling av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som framgår av ASA 4313.

Fysioterapeuten skal; 

 • Bidra aktivt til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen. 
 • Drive gruppetrening ut fra behov i befolkningen/kommunen. Pr i dag drives det gruppetrening opp mot enkelte diagnosegrupper som hjerte/lunge, Kols, Parkinson og bassengtreningsgrupper. 
 • Følge den til enhver tid gjeldende prioriteringsliste og samarbeide med øvrige terapeuter i kommunen.  
 • Delta på informasjonsmøter 1-2 ganger per år
 • Holde seg oppdatert om gruppetilbud som finnes i kommunen. 
 • Årsmelding, informasjon og annen rapportering skal leveres etter forespørsel fra kommunen
 • I følge ASA 4313 kan kommunen stille krav om at inntil 1/5 av avtalt tid rettes mot prioriterte grupper og kommunens udekkede behov, i tråd med utarbeidede retningslinjer. Dette kan innebære blant annet hjemmebehandling og gruppebehandling.

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut 
 • Kompetanse og erfaring innen allmennfysioterapi.
 • Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring, tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig, ved ansettelse

Vi vektlegger: 

 • Erfaring og kompetanse innen allmennfysioterapi
 • Interesse for å utvikle en kunnskapsbasert fysioterapitjeneste i tråd med gjeldende lovverk, reformer, planer og utfordringer i kommunens helsetjeneste.
 • Kunne tilby hjemmebehandling, disponerer bil.
 • Relevant faglig initiativ, oppdatering og utvikling.
 • Evt erfaring fra privat praksis.
 • Personlig egnethet; herunder god kommunikasjonsevne, samarbeidsevne, fleksibilitet, evne til selvstendighet og engasjement vil tillegges avgjørende vekt. 

 

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Fysio – og ergoterapitjenesten Loes Bakema, tlf. 52 81 21 74 / 911 93 980, mailadr;  lba@karmoy.kommune.no

Helsesjef Aslaug Irene Skjold, tlf 52 85 73 56 / 971 79 858,  mailadr: ais@karmoy.kommune.no

For mer informasjonwww.karmoy.kommune.no

Søknadsfrist: 21. desember 2018

Hjemmeside:

http://www.karmoy.kommune.no