Stillingsinformasjon

Annonsør: Halden kommune

Søknadsfrist: 26.04 2019

Halden_logo

Driftstilskudd fysioterapeut 75%

Fjord- og festningsbyen Halden fremstår med sine 30.000 innbyggere 2250 medarbeidere som et moderne og framtidsrettet bysenter, basert på rike industritradisjoner gjennom flere hundre år. Halden er i dag en betydelig norsk industriaktør som satser på kompetansebaserte fagmiljøer og arbeidsplasser innen FoU, IT og produksjonsbedrifter. En bærekraftig næringsutvikling preget av innovasjon og optimisme innebærer store utviklingsmuligheter for Halden kommune. Umiddelbar nærhet til Sverige og EU gir et mangfold av nye muligheter. Kommunen tilbyr et godt tjenestetilbud til befolkningen med gode oppvekst- og levevilkår, attraktive boligmiljøer og lave bokostnader. Kommunen har videre et aktivt kultur- og organisasjonsliv med gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Stadig flere ser verdien i å etablere seg i Halden.

Halden kommune har 14,75 driftstilskudd fordelt på 8 forskjellige institutt. Sammen med 7,5 årsverk innen den kommunale fysioterapitjenesten, utgjør dette fysioterapitilbudet i kommunen. Fysioterapitjenesten er organisert under Enhet Helsehus, Avdeling for Aktivitet og Mestring, som i tillegg til fysioterapitjenesten, både kommunale og private, består av ergoterapitjenesten, fagkontakt syn/hørsel, kommunalt lager for tekniske hjelpemidler, hverdagsrehabilitering, frisklivssentral, demenskoordinator og kreftkoordinator. 

En av våre fysioterapeuter med driftstilskudd går av med pensjon og det vil derfor bli ledig et 75 % driftstilskudd ved Nordsiden Fysioterapi DA fra 1. september 2019.

Nordsiden Fysioterapi DA har 2 driftstilskudd fordelt på 100 % og 75 %. Instituttet er veldrevet, og det er lokalisert sentralt i Halden. I tillegg til generell fysioterapi, tilbyr instituttet behandling innen lungefysioterapi, spesialisering innen kvinnehelse/bekkenrelaterte smerter, behandling mot inkontinens og spesialisering innen lymfødem. Nordsiden Fysioterapi DA vil være nyoppusset pr. 01.09.2019.

Det er behov for en fysioterapeut som kan praktisere allmenn fysioterapi innen alle aldersgrupper, diagnoser og funksjonsnivå. Vi ønsker en fysioterapeut med høy, generell fysioterapikompetanse, som har erfaring og fokus på en aktiv behandlingsform, trening individuelt og i grupper. Vi ønsker i tillegg et spesielt fokus på kvinnehelse, for å opprettholde kompetansen som er ved instituttet i dag. Det innebærer forebygging og behandling av bekkenrelaterte plager i og etter graviditeten, samt forebygging og behandling av inkontinens og underlivsproblematikk.  

Vi ønsker at de private fysioterapeutene skal bidra i utviklingen av fysioterapitjenesten i kommunen i tråd med gjeldende lovverk, planer og utfordringer i kommunens helse- og omsorgstjenester. Det vil være nødvendig med tverrfaglig samarbeid og samhandling med andre kommunale ressurser for å få til gode overganger mellom kommunale tjenester og privat praksis. Det må påregnes pasientbehandling i institutt og i pasientens hjem, samt samarbeidsmøter, gruppetreningstilbud, m.m. 

Kvalifikasjoner og utdanning

  • Offentlig godkjent fysioterapeut med norsk autorisasjon
  • Bred og faglig kompetanse innen allmenn fysioterapi
  • Erfaring fra å drive privat praksis er en fordel
  • Erfaring, kompetanse og interesse for kvinnehelse

Personlige egenskaper

  • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig
  • Løsningsorientert, fleksibel og engasjert
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • God muntlig og skriftlig framstilling
  • Personlig egnethet som fysioterapeut og som kollega på institutt. Vi legger stor vekt på at den aktuelle fysioterapeuten vil passe inn i arbeidsmiljøet, samt viser lojalitet overfor det aktuelle instituttet.

Generelle betingelser

  • Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting

Avtalehjemmelen er regulert av sentralt avtaleverk, ASA 4313, og tildelingsprosessen skjer i hht gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.

Tiltredelse: 1. september

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist: 26. april.

Kontaktpersoner:

Ann-Sofie Næss, avdelingsleder, mobil: 93244064, ann.sofie.naess@halden.kommune.no

Kirsten Hauge Hystad, Nordsiden Fysioterapi DA, tlf: 69182106, johansenkirsten@hotmail.com   

Jens Fredrik Aas, fysioterapeut/faglig leder, mobil: 93210303, jens.fredrik.aas@halden.kommune.no  

 

 

Hjemmeside:

https://www.halden.kommune.no