Svimmelhet og balanseproblemer

Vestibulær rehabilitering ved svimmelhet og balanseproblemer etter lett til moderat traumatisk hodeskade

Doktorgrad i Fysioterapeuten 7/2019. 

Fagartikkel

Ingerid Kleffelgård, fysioterapeut, ph.d. Oslo universitetssykehus, Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Hovedveileder: Helene Lundgaard Søberg, fysioterapeut, ph.d. Oslo universitetssykehus, Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, OsloMet – storbyuniversitetet. 

Medveileder: Birgitta Langhammer, professor ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi, OsloMet - storbyuniversitetet. 

Originaltittel: Vestibular rehabilitation for dizziness and balance problems after mild-to-moderate traumatic brain injury 

Svimmelhet og balanseproblemer er vanlige plager etter lett-til-moderat traumatisk hodeskade. Hos noen varer plagene over tid og hindrer tilbakegang til normalt liv. Vestibulær rehabilitering kan bidra til en bedre hverdag med mindre plager og økt funksjon, men effekten av vestibulær rehabilitering etter traumatisk hodeskade er mangelfullt dokumentert.

I avhandlingen «Vestibular rehabilitation for dizziness and balance problems after mild-to-moderate traumatic brain injury» har vi studert funksjonsproblemer relatert til svimmelhet og balanseproblemer etter skaden, og undersøkt effekten av gruppebasert vestibulær rehabilitering med egenrapporterte og prestasjonsbaserte utfallsmål. Primært og sekundært utfallsmål var Dizziness Handicap Inventory (DHI) og HiMAT (High-Mobility Assessment Tool for Traumatic Brain Injury). 

Artikkel I er en metodestudie av måleegenskapene til HiMAT (High-Mobility Assessment Tool for traumatic brain injury). Studien inkluderte 92 pasienter med lett traumatisk hodeskade. Pasientene ble testet tre måneder etter skaden, 51 ble retestet etter seks måneder og 25 ble rekruttert til reliabilitetstesting. Resultatene viste at HiMAT har tilfredsstillende måleegenskaper for pasienter med lett traumatisk hodeskade med høy inter- og intrarater reliabilitet, akseptabel kriterievaliditet og god responsiveness (1).

Artikkel II er en kasusrapport som beskriver og evaluerer en intervensjon med gruppebasert vestibulær rehabilitering som senere ble testet ut i en effektstudie (artikkel IV). Fire pasienter med svimmelhet og balanseproblemer etter lett traumatisk hodeskade ble inkludert. Studien viste at intervensjonen var trygg og gjennomførbar (2).

Artikkel III er en prospektiv beskrivelse og en undersøkelse av faktorer som påvirker funksjonsproblemer relatert til svimmelhet og balanseproblemer tre måneder etter skaden med DHI som primært utfallsmål. Sekstifem pasienter med lett-til-moderat traumatisk hodeskade ble inkludert. Mulitivariate analyser viste at annen sykdom før skaden ga økt sannsynlighet for funksjonsproblemer relatert til svimmelhet etter skaden (p≤0.05). Vi fant også en sammenheng mellom funksjonsproblemer relatert til svimmelhet og alvorlighetsgraden av svimmelhet (p≤0.001), balanseproblemer (p≤0.05) og depresjon (p≤0.05) 3 måneder etter skaden. Disse faktorene forklarte 62% av variansen til DHI. Dette viser at svimmelhet etter lett-til-moderat traumatisk hodeskade er et komplekst fenomen som er påvirket av flere faktorer (3).

Artikkel IV er en randomisert kontrollert studie hvor effekten av en åtte ukers intervensjon med gruppebasert vestibulær rehabilitering ble undersøkt med DHI som primært utfallsmål og HiMAT som sekundært utfallsmål. Pasientene ble fordelt til kontroll (n=32) og intervensjonsgruppe (n=33) og fulgt opp seks og ni måneder etter skaden. En signifikant forskjell i favør av intervensjonsgruppen med en justert gjennomsnittlig forskjell mellom gruppene på -8.74 poeng (CI -16.56 - -0.93) på DHI og 3.71 poeng (CI 1.38 - 6.04) på HiMAT ble funnet rett etter intervensjonsstopp seks måneder etter skaden. Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene ved retest ni måneder etter skaden. Studien viste at et tiltak med gruppebasert vestibulær rehabilitering over åtte uker gitt i tillegg til tverrfaglig rehabilitering, fremskyndet bedringen av funksjonsproblemer relatert til svimmelhet og balanseproblemer, og bør vurderes inkludert i den tverrfaglige rehabiliteringen av disse pasientene. (4).  

Artikler

1. Kleffelgaard I, Roe C, Sandvik L, Hellstrom T, Soberg HL. Measurement properties of the high-level mobility assessment tool for mild traumatic brain injury. Physical therapy. 2013;93(7):900-10.

2. Kleffelgaard I, Soberg HL, Bruusgaard KA, Tamber AL, Langhammer B. Vestibular Rehabilitation After Traumatic Brain Injury: Case Series. Physical therapy. 2016;96(6):839-49.

3. Kleffelgaard I, Langhammer B, Hellstrom T, Sandhaug M, Tamber AL, Soberg HL. Dizziness-related disability following mild-moderate traumatic brain injury. Brain injury. 2017;31(11):1436-44.

4. Kleffelgaard I, Soberg HL, Tamber AL, Bruusgaard KA, Pripp AH, Sandhaug M, et al. The effects of vestibular rehabilitation on dizziness and balance problems in patients after traumatic brain injury: a randomized controlled trial. Clinical rehabilitation. 2018:269215518791274.