Økt opplevd mestring av arbeidsoppgaver kan redusere sykefraværet

Økt jobbmestring reduserer sykefraværet

Doktorgrad i Fysioterapeuten 5/2013

Fagartikkel

Magnus Odéen, PhD og psykolog. Disputas fant sted ved UiB 15.02.2013. Arbeidet er finansiert med midler fra Sykehuset i Vestfold og Helse Sør-Øst. Hovedveileder har vært professor Hege Randi Eriksen, Uni Helse og biveiledere har vært professor Camilla Ihlebæk, UMB og professor Aage Indahl, Sykehuset i Vestfold.

Tittel: ”Coping at Work: The role of knowledge and coping expectancies in health and sick leave”.

Magnus Odéen har systematisk gått igjennom publiserte studier av tiltak på arbeidsplassen som har som mål å redusere sykefraværet. Typiske tiltak er trening i arbeidstiden, undervisning og informasjon. Han konkluderer med at det er få tiltak som reduserer sykefraværet. Kognitiv adferdsterapi, gradert fysisk aktivitet og tiltak hvor arbeidsgiver, arbeidstaker og helsevesenet samarbeider er effektivt. En årsak til at få andre tiltak viser effekt, kan være at tiltakene ikke fanger opp de arbeidstakerne som har mest sykefravær, enten fordi de ansatte ikke er til stede eller fordi de føler seg for syke til å delta.

Med utgangspunkt i kognitiv aktiveringsteori om stress har Odéen utviklet og validert spørreskjemaet TOMCATS, som måler hvilke forventninger vi har til å klare ulike situasjoner og utfordringer. Mer enn 11 000 svenske respondenter fylte ut TOMCATS sammen med spørsmål om bl.a. egen sosioøkonomisk status og helse. De med høy sosioøkonomisk status opplevde ofte seg selv som mer mestrende. Det var en klar sammenheng mellom forventninger til å løse ulike utfordringer med et godt resultat (mestring) og god helse.

Forventning og mestring er sentralt i tiltaket iBedrift som er utviklet for å forebygge konsekvensene av muskel- og skjelettsmerter, særlig ryggplager. iBedrift er utviklet ved Sykehuset i Vestfold avd. Kysthospitalet, og ble evaluert i en randomisert kontrollert studie med deltakere fra over 100 arbeidsenheter i to kommuner. En gruppe fikk informasjon og tilgang til en mestringskontakt, en annen fikk i tillegg muligheten til en rask avklaring av ryggplager i en poliklinikk. Den tredje gruppen fikk ingen intervensjon. Resultatene viser at kombinasjonen av informasjonsmøter, mestringskontakt og tilgang til en rask poliklinisk avklaring reduserer sykefraværet.

Artikler:

Magnus Odéen, Hugo Westerlund, Töres Theorell, Constanze Leineweber, Hege R. Eriksen and Holger Ursin: Expectancies, Socioeconomic Status, and Self-Rated Health: Use of the Simplified TOMCATS Questionnaire. Int.J. Behav. Med.
DOI 10.1007/s12529-012-9221-x http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12529-012-9221-x?LI=true

M. Odeen, L. H. Magnussen, S. Maeland, L. Larun, H. R. Eriksen and T. H. Tveito:  Systematic review of active workplace interventions to reduce sickness absence. Occupational Medicine, Volume 63, Issue 1, Pp. 7-16
http://occmed.oxfordjournals.org/content/63/1/7.short

Tredje artikkel er enda ikke publisert.