Håndartrose

Kliniske aspekter ved håndartrose

Doktorgrad i Fysioterapeuten 8/2013.

Fagartikkel

Rikke Helene Moe, fysioterapeut, ph.d., Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Nasjonalt Kompetansesenter for Rehabilitering i Revmatologi (NKRR), Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. Veiledere: Till Uhlig, Kåre Birger Hagen, Ingvild Kjeken. 

Disputas fant sted 17.april 2013 ved UiO.

Originaltittel: Clinical Aspects of Hand Osteoarthritis – Non-pharmacological management, clinical assessment and disease impact. 

Artrose er en av de vanligste muskel-skjelett sykdommene, antatt av WHO til å bli den fjerde ledende årsak til uførhet i år 2020. Artrose påvirker hele leddet, kan oppstå i alle ledd i kroppen, men observeres oftest i hender, hofter og knær. Målet med denne avhandlingen var å øke forståelsen om behandling, kliniske målemetoder og sykdomspåvirkning ved håndartrose.

Inkluderte artikler: En oversikt over systematiske oversikter om effekten av ikke-farmakologisk behandling i håndartrose (HOA) (1). Samtidig validitet av to selvrapporterte instrumenter for å måle hånd funksjon studert i en HOA populasjon (n = 128) (2). Beskrivelse og sammenlikning av sykdomspåvirkning hos pasienter med HOA  ved hofte, kne- og generalisert artrose studert i en artrosepopulasjon (n = 408) (3).

Resultatene viste at det ikke er tilstrekkelig forskningsbasert kunnskap tilgjengelig for ikke-farmakologiske og ikke-kirurgiske intervensjoner for hånd artrose. Tatt i betraktning den begrensede litteraturen på området, utbredelsen og konsekvensene av sykdommen, trengs både flere primærstudier og oppdaterte systematiske oversikter (1).

Det er evidens for reliabilitet og validitet for to selvrapporterte instrumenter for måling av hånd funksjon ved artrose (2).

Pasienter med hånd, hofte, kne og generalisert artrose, opplever stor sykdomspåvirkning uavhengig av hvor artrosen er lokalisert. Flertallet av pasientene i denne studien rapporterte også symptomer fra andre lokalisasjoner enn den primære artroselokalisasjonen (3). 

Kliniske implikasjoner

Det er behov for studier av høy kvalitet der effekten av ikke-farmakologisk behandling av håndartrose undersøkes ved hjelp av validerte, responsive instrumenter som bl.a. måler håndfunksjon. Funksjonen i andre lokalisasjoner, i tillegg til den primære artrosens lokalisering, samt symptomer på emosjonelle plager bør også vurderes når pasienter med artrose undersøkes og behandles. 

Artikler:

1. Moe RH, Kjeken I, Uhlig T, Hagen KB. There is inadequate evidence to determine the effectiveness of nonpharmacological and nonsurgical interventions for hand osteoarthritis: an overview of high-quality systematic reviews. Phys Ther 2009 Dec;89(12):1363-70.

2. Moe RH, Garratt A, Slatkowsky-Christensen B, Maheu E, Mowinckel P, Kvien TK, et al. Concurrent evaluation of data quality, reliability and validity of the Australian/Canadian Osteoarthritis Hand Index and the Functional Index for Hand Osteoarthritis. Rheumatology (Oxford) 2010 Dec;49(12):2327-36.

3. Moe RH, Grotle M, Kjeken I, Hagen KB, Kvien TK, Uhlig T. Disease impact of hand OA compared with hip, knee and generalized disease in specialist rheumatology health care. Rheumatology (Oxford) 2013 Jan;52(1):189-96.