Diabetes assosiert med mer smerter ved alvorlig grad av håndartrose

Doktorgrad i Fysioterapeuten 7/2015. 

Fagartikkel

Karin Magnusson, fysioterapeut, PhD. Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus. Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo.Hovedveileder: Fysioterapeut og professor Kåre Birger Hagen. Biveileider: MD, PhD, Ida Kristin Haugen

Orginaltittel: Hand osteoarthritis, pain and body weight – Associations and potential mechanisms 

Disputas fant sted 20. mars 2015 på Diakonhjemmet sykehus. Arbeidet var finansiert av Helse Sør-Øst.

Artrose rammer mange i befolkningen og kan lede til sterke smerter og funksjonsnedsettelse. Det finnes foreløpig ingen medikamenter som kan kurere artrose, og det er derfor ekstra viktig å studere risikofaktorer for smerter og dårligere prognose slik at leddsykdommen kan forebygges. Tradisjonelt har artrose vært antatt å være forårsaket av mekaniske faktorer, men nyere studier tyder på at systemiske effekter som følge av overvekt også kan spille en rolle i utviklingen og forløpet. Å forske på risikofaktorer for artrose i hendene kan gi oss bedre kunnskap om artrose generelt da vi kan utelukke at leddsykdommen har oppstått på grunn av høy leddbelastning som følge av høy kroppsvekt.

Hovedhensikten med doktorgradsprosjektet var å undersøke sammenhengen mellom en høy kroppsmasseindeks (BMI) og forskjellige definisjoner av håndartrose, samt å undersøke mulige årsaker for smerter ved håndartrose. Avhandlingen baserer seg på data fra studier av personer med eksisterende håndartrose (Oslo håndartrosekohort, n=103 rekruttert via pasientjournaler ved Diakonhjemmet sykehus) samt populasjonsbaserte studier (Muskel- og skjelettplager i Ullensaker-studien (MUST), n=528 personer rekruttert via spørreskjemaer i Ullensaker kommune).

I Oslo håndartrosekohort fant forskerne ingen sammenheng mellom en målt, høy BMI og en rekke ulike mål på verre forløp over tid hos håndartrosepasienter. I MUST var en gjennomsnittlig høyere selvrapportert BMI over tid heller ikke assosiert med høyere forekomst av klinisk definert håndartrose. Man fant imidlertid en tendens til at høy kroppsvekt tidlig i livet var av betydning for senere utvikling av håndartrose. Høy målt BMI var ikke assosiert med mer uttalte håndsmerter, men et viktig funn var at håndartrosepasienter med diabetes hadde mer uttalte håndsmerter sammenlignet med pasienter uten diabetes. Denne sammenhengen var sterkest i gruppen med den mest alvorlige formen for artrose (erosiv). Videre spilte antall fingerledd med røntgenologisk og inflammatorisk artrose en viktig rolle for håndsmertene for pasientene med erosiv artrose, mens dette ikke var tilfellet for de med ikke-erosiv sykdom. I ikke-erosiv håndartrose spilte psykologiske faktorer en større rolle for grad av håndsmerter. Forskerne fant også at selvrapportert høyde og vekt var unøyaktig og avhengig av den målte høyden og vekten, og at artrosepasienter underrapporterte sin vekt mer enn personer uten artrose.

Hovedkonklusjonene av doktorgradsarbeidet var at høy kroppsvekt ikke er assosiert med høyere forekomst av håndartrose eller med verre forløp av artrosen over tid, men diabetes kan forverre smertene ved den mest alvorlige formen for håndartrose. Doktorgradsarbeidet bidrar til å øke forståelsen av leddsykdommen da funnene kan innebære at de systemiske effektene av overvekt ikke påvirker leddene. Sammenhengen mellom livsstil, livsstilsykdommer og artrose bør undersøkes nærmere i fremtidige studier. 

Artikler:

1. Magnusson K, Østerås N, Haugen IK, Mowinckel P, Nordsletten L, Natvig B, Hagen KB, No strong relationship between body mass index and clinical hand osteoarthritis – results from a population-based case-control study, Scand J Rheumatol 2014;14:1-7.

2. Magnusson K, Slatkowsky-Christensen B, van der Heijde D, Kvien T, Hagen K, Haugen IK. Body mass index and progressive hand osteoarthritis: data from the Oslo hand osteoarthritis cohort. Scand J Rheumatol. 2015 Mar 6:1-6. doi:10.3109/03009742.2014.994560.

3. Magnusson K, Hagen KB, Østerås N, Nordsletten L, Natvig B, Haugen IK, Diabetes is associated with increased hand pain in erosive hand osteoarthritis - data from a population-based study, Arthritis Care Res (Hoboken). 2015 Feb;67(2):187-95.

4. Magnusson K, Haugen IK, Østerås N, Nordsletten L, Natvig B, Hagen KB, The validity of self-reported body mass index in a population-based osteoarthritis study. BMC Musculoskelet Disord. 2014 Dec 17;15:442. doi: 10.1186/1471-2474-15-442.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten