Bedring av fysisk funksjon etter innsatt totalprotese i hoften

Doktorgrad i Fysioterapeuten 8/2014.

Fagartikkel

Kristi Elisabeth Heiberg, fysioterapeut, PhD. Det medisinske fakultet, UiO. Bærum sykehus Vestre Viken.

Veiledere: Professor Anne Marit Mengshoel, UiO, og professor emeritus Arne Ekeland, Martina Hansens Hospital.

Disputas fant sted 10. februar 2014 ved UiO.

Originaltittel:Recovery of physical functioning after total hip arthroplasty.

Hovedmålet med avhandlingen, som omfatter tre artikler og sammenskriving, var å undersøke bedring av fysisk funksjon hos pasienter med hofteleddsartrose gjennom det første året etter innsatt totalprotese i hoften. Delmålene var 1) å undersøke hvilken bedring i fysisk funksjon pasientene ønsket preoperativt, 3 og 12 mnd. etter operasjonen, 2) å undersøke hvordan pasientenes fysiske funksjon endret seg i løpet av det første året etter operasjon, samt å identifisere preoperative tester som kunne predikere utkomme i gangdistanse 3 og 12 mnd. etter operasjonen, og 3) undersøke umiddelbar effekt og langtidseffekt på fysisk funksjon av et gangtreningsprogram som ble gjennomført i perioden fra 3 til 5 mnd. etter innsatt protese.

Studien hadde en prospektiv, longitudinell design, og ved 3 mnd. ble også et RCT design benyttet. Pasientene ble rekruttert til studien fra Martina Hansens Hospital og Bærum Sykehus dagen før operasjon. Ett hundre og tre pasienter ble inkludert i studien. Målinger ble gjort ved fire tidspunkt; preoperativt, 3, 5 og 12 måneder etter operasjonen. Ved 3 måneder ble 68 pasienter randomisert til enten treningsgruppe med veiledning av fysioterapeut (35 pasienter) eller til kontroll gruppe uten veiledning av fysioterapeut (33 pasienter). Gangtreningsprogrammet gikk over 12 ganger. Det bestod av vektbærende funksjonstrening med mål om å bedre gangfunksjon, muskelstyrke, bevegelighet, balanse og utholdenhet. Treningen ble individualisert, og pasientene fikk kontinuerlig veiledning og tilbakemelding fra fysioterapeuten. Ulike prestasjonsmål og spørreskjema ble benyttet. 6 minutters gangtest (6MWT) var hovedutfallsmål i to av artiklene. Av spørreskjemaer ble bl.a. Patient Specific Functional Scale (PSFS), Harris Hip Score (HHS) og Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) benyttet.

Resultatene viste at i løpet av det første året etter innsatt totalprotese i hoften fikk pasientene mindre smerter og bedre fysisk funksjon. En tidlig og stor bedring i fysisk funksjon kom til syne i spørreskjemaene, men det tok lengre tid før bedringen viste seg i prestasjonsmålene. Jo

høyere alder, dårligere bevegelsesutslag og evne til å gå de hadde før operasjonen, desto dårligere ble evnen til å gå etterpå. De som trente i gangtreningsgruppen oppnådde en større bedring av gangfunksjon enn kontrollgruppen både umiddelbart etter avsluttet trening og ett år etter operasjonen. Det var ingen negative effekter av treningen. Bedringen var i tråd med det som pasientene ønsket å oppnå; nemlig å kunne gå lengre. De ønsket også å bli bedre til å delta i fritidsaktiviteter. Det kan imidlertid se ut til at pasientene ikke ble så bra som de ønsket, for ett år etter operasjonen hadde de fleste fortsatt ønsker om forbedring.

Et ulikt bedringsmønster kom til syne i spørreskjemaene og prestasjonsmålene. Det kan se ut til at prestasjonsmålene gir mer presise mål å jobbe etter, og derfor bør prestasjonsmål inkluderes blant målemetodene. De eldre som har redusert gangkapasitet og bevegelsesutslag før operasjonen bør man være spesielt oppmerksomme på, for de risikerer å få en dårlig gangfunksjon. Det ser ut til at det ikke er nødvendig å trene med styrkeapparater for å bli bedre til å gå etter innsatt totalprotese i hoften; det holder med individualisert vektbærende funksjonstrening kombinert med veiledning og feedback fra fysioterapeut. Vanlig brukte spørreskjemaer spør kun i liten grad om det som pasientene er opptatt av, nemlig å bli bedre til å gå og kunne delta i fritidsaktiviteter. Derfor kan det være gunstig å vurdere å benytte andre målemetoder.

Artikler:

-Heiberg KE, Ekeland A, Mengshoel AM. Functional improvements desired by patients before and in the first year after total hip arthroplasty. BMC Musculoskeletal Disorders 2013;14:243

-Heiberg KE, Ekeland A, Bruun-Olsen V, Mengshoel AM. Recovery and prediction of physical functioning outcomes during the first year after total hip arthroplasty. Arch Phys Med Rehabil. 2013;94(7):1352-9.

-Heiberg KE, Bruun-Olsen V, Ekeland A, Mengshoel AM. Effect of a walking skill training program in patients who have undergone total hip arthroplasty: Followup one year after surgery. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012;64(3):415-23

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten