Trening virker ved kneartrose

Fysioterapeuten 3/2015.

Fagartikkel

En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten.

Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfallsmål.Dokumentasjonen kan være av høy (++++), middels (+++o), lav (++oo), eller svært lav (+ooo) kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått.

Smedslund G., Giske L., Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Kunnskap av høy kvalitet tyder på at personer med artrose i knær får redusert smerte etter at treningen er avsluttet. Trening gir også trolig bedret fysisk funksjon. Effektene er av moderat størrelse. Det viser en ny Cochrane-oversikt.

Bakgrunn

Kneartrose gir kronisk smerte, reduserer fysisk funksjon og gir dårligere livskvalitet. Artrose er mer vanlig hos kvinner enn hos menn, forekomsten øker sterkt med alder, og er vanligere blant overvektige enn blant normalvektige personer. Økende levealder i befolkningen og økt forekomst av fedme globalt forventes å dramatisk øke forekomsten av kneartrose og relaterte plager. Det finnes ingen behandling som kurerer kneartrose, men fysisk trening er blant de tiltakene som oftest anbefales i internasjonale retningslinjer. 

Hva sier forskningen?

Forfatterne av oversikten har vurdert effekt av landbasert trening hos personer med ulik varighet av kneartrose sammenlignet med en gruppe som ikke fikk trening. Trening omfattet aktiviteter for å øke muskelstyrke, bevegelighet i leddene og aerob kapasitet.

Sammenliknet med kontroll, viser dokumentasjonen rett etter at treningen ble avsluttet at:

  • trening fører til en moderat reduksjon i smerte (++++)
  • trening fører trolig til en moderat bedring i fysisk funksjon (+++o)
  • trening fører til en liten bedring i livskvalitet (++++)
  • det er likt frafall i tiltaksgruppen og i kontrollgruppen (++++)

Kvaliteten på dokumentasjonen ble vurdert til å være høy eller moderat.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten inkluderte 54 randomiserte studier med til sammen 3913 personer i oversikten. Denne oversikten er en oppdatering av en Cochrane-oversikt fra 2008. Det var ulike oppfølgingstider i studiene, men vi har fokusert på resultatene umiddelbart etter at treningen var avsluttet. Det var stor variasjon i type trening, varighet og intensitet. Noen studier hadde bare trening av lårmusklene, noen generell trening av beina eller gangtrening, mens andre kombinerte styrketrening og kondisjonstrening. Resultatene viste en moderat reduksjon i smerte (0,50 SMD [fra 0,62 til 0,38] lavere]), en moderat bedring i fysisk funksjon (0,47 SMD [fra 0,31 til 0,63] bedre) og en liten bedring i livskvalitet (0,27 SMD [fra 0,23 til 0,42] bedre). Utfallene ble målt med ulike spørreskjema, og derfor brukte forfatterne standardiserte gjennomsnittsforskjeller (Standardized Mean Difference: SMD) for å måle effekten. Forenklet sier vi at SMD på 0,2 er «liten effekt», SMD på 0,5 er «moderat effekt» og SMD på 0,8 er «stor effekt». Treningsprogrammer gitt individuelt så ut til å gi større effekt på smerte og funksjon enn programmer gitt i en gruppe. Etter seks måneder var det fremdeles en statistisk signifikant forskjell mellom gruppene, men forskjellen var ikke av klinisk betydning.

Forfatterne konkluderer med at fysisk trening som blir utført jevnlig og nøye fulgt opp av helsearbeidere, kan redusere smerte og fysisk funksjon ved kneartrose på kort sikt. Resultater av denne oversikten er begrenset til evaluering av symptomlindring.

Kilde

Fransen M, McConnell S, Harmer AR, Van der Esch M, Simic M, Bennell KL. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD004376. DOI: 10.1002/14651858.CD004376.pub3.

Les hele oversikten i Cochrane Library:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004376.pub3/abstract

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten