Multidisiplinær rehabilitering har positiv effekt på kroniske korsryggsmerter

Fysioterapeuten 10/2014.

Fagartikkel

En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten.

Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfallsmål.Dokumentasjonen kan være av høy (++++), middels (+++o), lav (++oo), eller svært lav (+ooo) kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått.

Giske, L og Dahm, KT, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Multidisiplinær rehabilitering har bedre effekt på smerte og fysisk funksjon enn standard behandling eller fysisk trening. Multidisiplinær rehabilitering har også positiv effekt på arbeidsstatus sammenliknet med fysisk trening. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Bakgrunn

Kroniske korsryggsmerter er ikke entydig definert, men er lokalisert i setet og nedre del av ryggen. Det er en økende forståelse for at vedvarende korsryggsmerter kan være et samspill mellom fysiske, psykiske og sosiale forhold. Dette har ledet til utvikling av biopsykososiale rehabiliteringsprogram; som regel en kombinasjon av fysiske, psykologiske og sosiale relæringsprogram, der helsepersonell med ulik profesjon fra ulike felt deltar. Det er ingen konsensus i definisjon av behandlingen. Multidisiplinære rehabiliteringsprogram tar ofte sikte på å endre uhensiktsmessige bevegelsesmønstre og atferd og å påvirke katastrofetanker og unngåelsesatferd (fear avoidance). I Cochrane-oversikten ble studier der minst to av de tre nevnte kombinasjonene inngikk, vurdert for inklusjon.

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av multidisiplinære rehabiliteringsprogram for personer med kroniske korsryggsmerter. Pasienter med nevrologisk-, inflammatorisk- eller alvorlig sykdom eller tilstand ble ekskludert. Tiltaket ble sammenliknet med standard behandling, fysisk trening, kirurgi og venteliste. De viktigste sammenlikningene var «standard behandling» og «fysisk trening».

På lang sikt (ett år eller mer) viste studiene at:

Multidisiplinær rehabilitering gir mindre smerte og bedre fysisk funksjon sammenliknet med standard behandling +++o.

Multidisiplinær rehabilitering fører ikke til færre sykmeldinger eller flere tilbake i arbeid sammenliknet med standard behandling +++o.

Multidisiplinær rehabilitering gir mindre smerte og bedre fysisk funksjon sammenliknet med fysisk trening ++oo.

Multidisiplinær rehabilitering fører til færre sykmeldinger og flere tilbake i arbeid sammenliknet med fysisk trening +++o.

Intensiv rehabilitering gir ikke større effekt enn mindre intensiv rehabilitering.

Begrensninger ved dokumentasjonen

Forfatterne av Cochrane-oversikten vurderte kvaliteten på dokumentasjonen til å være middels og lav. 

Mer om den systematiske oversikten

Forskere inkluderte 41 RCTer med totalt 6858 personer i oversikten. Multidisiplinær rehabilitering (MDR) ble sammenliknet med standard behandling i 16 studier, fysisk trening i 19, kirurgi i to og venteliste i fire. Resultatene ble kategorisert etter oppfølgingstid: kort- (inntil tre måneder), mellomlang- (fra tre måneder til ett år) og lang (over ett år) sikt. Forskjellen mellom intervensjonene ble gitt som «standardized mean difference» (SMD) der SMD=0,2 er liten-, SMD=0,5 moderat - og SMD=0,8 stor effekt. Reduksjon i smerte og bedring i fysisk funksjon var liten (SMD: 0,21 (95% KI: 0,04 til 0,37 og 0,23 (95% KI: fra 0,06 til 0,40) og mulig klinisk relevant til fordel for MDR sammenliknet med standard behandling. Sammenliknet med fysisk trening førte MDR til en moderat og sannsynligvis klinisk relevant reduksjon i smerte og bedring i fysisk funksjon (SMD henholdsvis: 0,50 (95% KI: -0,01 til 1,04) og 0,68 (95% KI: 0,16 til 1,19). For utfallsmålet smerte omfatter konfidensintervallet null, som i verste fall kan gi ingen forskjell mellom gruppene. Resultatene på kort og mellomlang sikt var tilsvarende.

MDR er en ressurskrevende behandling, og forfatterne av Cochrane-oversikten antar det er hensiktsmessig at bare personer med betydelig psykososial belastning henvises til denne type rehabilitering.

Kilde
Steven J Kamper, Andreas T Apeldoor, Alessandro Chiarotto, Rob J.E.M. Smeets, Raymond WJG Ostelo, Jaime Guzman, Maurits W van Tulder: Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain. Editorial Group: Cochrane Back Group Published Online: 2 SEP 2014.

Les hele oversikten i Cochrane Library: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD000963.pub3/abstract

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten