Fysisk trening for depresjon

Fysioterapeuten 11/2013

Fagartikkel

En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten.

Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfallsmål.Dokumentasjonen kan være av høy (++++), middels (+++o), lav (++oo), eller svært lav (+ooo) kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått.

Giske, L og Dahm, KT, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Fysisk trening reduserer trolig symptomer på depresjon, men er ikke bedre enn antidepressiva eller psykologisk behandling. Det er usikkert om fysisk trening bedrer livskvaliteten sammenliknet med annen eller ingen behandling. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Bakgrunn

Depresjon karakteriseres av vedvarende nedstemthet, mangel på initiativ og glede og er assosiert med en rekke følelsesmessige, kognitive, fysiske og atferdsmessige symptomer. I henhold til Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fjerde utgave (DSM-IV), klassifiseres depresjon som mild, moderat eller alvorlig etter antall symptomer og grad av funksjonsnedsettelse.

Behandling for depresjon

Depresjon behandles vanligvis med antidepressiva eller psykologisk behandling, eller en kombinasjon av begge. Mange foretrekker imidlertid andre behandlingsmetoder. Det er vist en økende interesse for blant annet musikkterapi, lysbehandling, avspenningsteknikker og fysisk trening. Mens flere retningslinjer anbefaler fysisk trening for depresjon, anbefaler NICE ytterligere evaluering av tiltaket. Fysisk trening, eller heretter trening (exercise), blir definert i oversikten som «planlagt, strukturert og repetitiv kroppslig bevegelse gjort for å bedre eller opprettholde en eller flere komponenter av fysisk form».

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av trening for personer med diagnosen depresjon. Trening ble sammenlignet med ingen behandling/placebo eller annen behandling (antidepressiva, psykologisk behandling eller andre behandlingsformer, for eksempel lysbehandling). Det primære utfallsmålet var symptomer på depresjon og vanligste måleinstrument Beck Depression Inventory. Studiene viste at:

For å redusere symptomer på depresjon er:

-trening trolig mer effektivt enn ingen behandling (+++0)

-trening trolig ikke mer effektivt enn antidepressiva (konklusjonen er basert på få studier) (+++0)

-trening trolig ikke mer effektivt enn psykologisk behandling (konklusjonen er basert på få studier) (+++0)

Studiene viste også at:

-Når kun studier av høy kvalitet ble undersøkt, var forskjellen mellom trening og ingen behandling usikker.

-Fremmøte på treningen var mellom 50 og 100 prosent.

-Evidensen for at trening for depresjon hadde effekt på livskvalitet var usikker.

-Kvaliteten på dokumentasjonen ble vurdert til å være middels for trening sammenliknet med ingen-, medikamentell- eller psykologisk behandling. 

Mer om den systematiske oversikten

Forskere i Cochrane-samarbeidet inkluderte 39 randomiserte kontrollerte studier med 2326 deltakere i oversikten. De som var med i studien hadde ulik alvorlighetsgrad av depresjon. Trettifem studier med 1353 deltakere sammenliknet trening med ingen behandling eller placebo. Treningen bestod av for eksempel løping, gangtrening, styrketrening eller en blanding av disse. En meta-analyse av studiene viste en standardisert gjennomsnittlig forskjell på -0,62 (95 % konfidensintervall (KI): -0,81 til -0,42) som indikerer moderat klinisk effekt til fordel for trening. Når kun studier av høy kvalitet ble analysert, totalt seks studier, viste metaanalysen en standardisert gjennomsnittlig forskjell på -0,18 (95 % KI: -0,47 til 0,11), det vil si en ikke-signifikant forskjell mellom gruppene. Syv studier med 189 deltakere sammenliknet trening og psykologisk behandling, og fire studier med 300 deltakere sammenliknet trening med medikamentell behandling. Forskerne understreker at videre forsk-ning er nødvendig for å avklare om trening er like bra eller bedre enn medikamentell og psykologisk behandling.

Kilde:

Cooney GM, Dwan K, Greig CA, Lawlor DA, Rimer J, Waugh FR, McMurdo M, Mead GE. Exercise for depression. The Cochrane Library 2013, Issue 9

Les hele oversikten i Cochrane Library

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten